Islambronnen

Vergelijk een athiest met een gelovige. Waarom zou hij geloof in God en gehoorzaamheid aan Hem in al wat hij doet belangrijk vinden? Waarom zou hij zich moeite getroosten om goede daden te doen zonder beloning van andere mensen te ontvangen. Voor hem lijkt er geen voordeel aan godsdienstigheid te zijn en geen nadeel aan zelfzuchtigheid. Waarom zou hij zich dan op God richten. Hem gehoorzamen, de profeten volgen en een dienstbaar leven leiden? Tijzij iets hem stimuleert, zal hij nooit God en zijn medemens dienen ten koste van zijn eigen oppervlakkig plezier. En als hij niet in God gelooft en alleen zijn eigen zelfzuchtige instincten volgt, wat is dan de zin van zijn bestaan? (A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 74)

 

 

Bronnen

Contact