Islambronnen

Bronnen

Contact

De Quran als een bevestiging van de vorige Boeken

<En gelooft in wat Ik heb neergezonden (de Qoran), als bevestiging van wat bij jullie is (de Taurat en de ZAbur), en weest niet de eersten die daarin niet geloven. En verruilt Mijn Verzen niet voor een geringe prijs. En vreest daarom alleen Mij. En vermengt de Waarheid niet met de valsheid en verbergt de Waarheid niet terwijl jullie het weten> Q. 2:41-42

 

<Hij (Allah) heeft aan jou (Muhammed) het Boek (Quran) met de waarheid gezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Taurat en de Indjil neer, hiervoor, als Leiding voor de mensen, en Hij deed de Foerqan* neerdalen. Voorwaar, degenen die niet in de Tekenen van Allah geloven, voor hen is er een strenge bestraffing. En Allah is Almachtig, Bezitter van de Vergelding.> Q. 3:3-4

* Furqan: de Onderscheider tussen de Waarheid en de valsheid.

 

De Quran is een waarschuwing, een vermaning

< (Dit is) een Boek dat aan jou (Muhammed) neergezonden is, laat er daarom geen bedruktheid in jouw borst zijn vanwege deze (Quran). (Hij is neergezonden) om ermee te waarschuwen, en is een vermaning voor de gelovigen. > Q. 7:2

 

<Dit is een verklaring (deze Koran) voor de mensen en leiding en onderricht voor de Moettaqoen.>Q. 3:138

*Moettaqoen zijn zij die Taqwa bezitten.

 

<En dit is een Boek dat Wij neergezonden hebben, gezegend en bevestigend wat er (aan openbaringen) aan vooraf ging; om Oemmoelqoera (Mekka) mee te vermanen en degenen om haar heen. En degenen die in het Hiernamaals geloven, geloven erin. En zij waken over hun salaat.> Q6:92

 

<En dit is een Boek dat Wij hebben neergezonden als een zegen, volgt het daarom en vreest (Allah), hopelijk zullen jullie begenadigd worden.> Q. 6:155

 

Niemand kan de Quran -Woord van Allah- veranderen

<En voorzeker, de Boodschappers van vóór jou werden geloochend en zij waren geduldig met de leugens waarvan zij beschuldigd werden en de kwelling, totdat Onze hulp tot hen kwam. En er is niemand die de Woorden van Allah kan veranderen, en voorzeker, er zijn al berichten over de Boodschappers tot jou gekomen.> Q. 6:34