1

2

3

4

5

Allah maakt het ons makkelijk

< Allah heeft het gemakkelijke met jullie voor, en Hij wil voor jullie de dingen (absoluut) niet bemoeilijken. > Q. 2:185

 

(Veel) Vragen naar verboden zaken

Abu Hurayra r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Bespaar mij (jullie vragen), dan zal ik jullie (extra verplichtingen) besparen. Waarlijk, de mensen vóór jullie zijn venietigd omdat ze teveel vragen stelden en vervolgens hun profeten ongehoorzaam waren. Als ik jullie beveel iets te doen, doe dan zoveel als je kan. En als ik jullie verbied iets te doen, doe het dan niet. > Door Muslim e.a.

 

Raadpleeg je hart

Overgeleverd van Vabise bin Mabed r.a. < Op een dag ging ik naar de boodschapper van Allah s.a.w.s. hij zei < Je bent gekomen om mij over het goede te vragen, niet waar? > ik zei < Ja > Toen zei hij < Raadpleeg je hart. Het goede is datgene waar je hart en je nefs vrede mee hebben. Een zonde is datgene wat onrust in je hart en nefs veroorzaakt. Ook al hebben mensen jou fatwa`s gegeven, weet dat dit zo is. > Door Ahmed bin Hanbel, 4/228.

 

Hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen

< (Zij zijn) degenen die de boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjil, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degene die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Qoran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen. > Q. 7:157

 

Tussen Halal(toegestaan) en Haram(verboden)

Noe`man ibn Bashier verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah hoorde zeggen < Voorwaar, wat Halal is, is duidelijk en ook wat Haram is, is duidelijk en tussen de twee is er hetgeen twijfelachtig is en waar de meeste mensen zich niet van bewust zijn. Hij die zich verre van het twijfelachtige houdt, stelt zijn geloof en zijn eer veilig. Degene die zich op het twijfelaachtige gebied begeeft, begeeft zich naar Haram, zoals schaapherder die zijn kudde in de nabijheid van een verboden weide laat grazen het risico loopt dat sommige van zijn schapen naar de weide afdwalen. Weet dat iedere koning een weide heeft. Let op, de weide van Allah is wat Hij verboden heeft. Let op! in het lichaam is er een klomp vlees, en wanneer die goed, is het hele lichaam goed; en wanneer die bedorven is, is het hele lichaam bedorven: dat is het hart. > Door Bukhari en Muslim

 

Ontoerekenbare personen

`Ali en ibn `Omar berichtten dat de profeet s.a.w.s. zei < De pen (van toerekenbaarheid) geldt niet voor drie personen: een persoon die slaapt totdat hij wakker wordt, een kind totdat hij de volwassenheid (of puberteit) bereikt en een krangzinnige totdat hij zijn gezond verstand terugkrijgt. > Door Ahmed, At-Tirmidhi e.a. door Al-albaanie geklasserd als betrouwbaar (Irwaa` oel-Khaliel nr 297 & Sahieh oel-Djaami` nr 3512-3514

 

Kansspellen, wijn en afgodsbeelden

< O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn slechts onreinheden[1] die tot het werk van de Satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen! > Q.5:90 [1]Dit Vers heft de wettelijke status van Allah andere Verzen in de Koran over het drinken van alcohol op. Ba de openbaring van dit Vers was het drinken van alcohol Haram, verboden. Alle soorten van gokken zijn verboden.

 

Fraude

Op valse wijze inkomen verkrijgen

< O jullie die geloven, eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze[1], (eet) slechts door handel met wederzijdse overeenstemming. En doodt elkaar niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Meest Barmhartig. > Q4:29

[1]Uit dit Vers kunnen wij het volgende concluderen: a) een verbod op het valse wijze verkrijgen van geld, zoals door corruptie, neptisme, uitkerings- en belastingfraude, machtsmisbruik, smeergeld, vervalsing etc.; b) handel drijven is toegestaan, muts op een eerlijke wijze.

 

Alcohol

Deelnemen aan het proces alcohol

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Als iemand druiven opslaat tijdens de oogst en ze vasthoudt om ze aan christenen en joden of aan iemand anders (zelfs als het een moslim is) te verkopen, die er wijn van maakt, dan springt hij met zijn ogen open in het vuur. > Overgeleverd door al-Tabarani in Al-Aswad, en door al-Hafiz in Bulugh al-Maram

 

 

Alcohol niet als cadeau of als verkoopproduct

Er is overgeleverd, dat een man een mand met wijn naar de profeet s.a.w.s. als cadeau bracht. De profeet zei, dat Allah het verboden had. < kan ik het niet verkopen vroeg de man. < Degene die het verbod op drinken heeft ingesteld heeft de verkoop ervan ook verboden > antwoordde de profeet . < Kan ik het niet aan een jood cadeau geven? > vroeg de man. < Degene Die het verboden heeft, heeft het ook als cadeau aan een jood verboden > zei de profeet. < Wat moet ik er dan mee doen? > vroeg de man. < Giet het over de grond uit. > antwoordde de profeet. > bron: 'Halal en Haram' blz. 88-89 door Yusuf Qardawi

 

Niet aan een tafel zitten waar alcohol bevindt

`Omar vertelde dat hij de boodschapper van Allah s.a.w.s had horen zeggen < Iedereen die in Allah en de laatste dag gelooft, mag niet aan een tafel zitten, waar alcohol gedronken wordt. >

 

Nut van wijn en kansspellen maar nadeel is groter

< Zij vragen jou over de wijn en het kansspel. Zeg < In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut. > En zij vragen jou wat zij aan bijdragen moeten geven. Zeg < Wat jullie kunnen missen. > Zo maakt Allah voor jullie de Tekenen duidelijk hopelijk zullen jullie nadenken. > Q. 2: 291

 

Bijgeloof

Bijgeloof zijn leugens

< Allah heeft (geen bijgeloof) ingesteld zoals Bahirah, en Sa`ibah; Washilah en Ham[1];maar het zijn degenen die ongelovig zijn, die over Allah leugens verzinnen en de meesten van hen begrijpen het niet > Q. 5:103

[1]Bahirah: Een vrouwtjeskameel met vijf nakomelingen werd, als het laatste een mannetje was, in het oor gesneden en losgelaten. Sa`ibah: na een veilige reis of genezing van ziekte liet men als inlossing van een belofte zijn vrouwtjeskameel los. Washilah: bij een schaap met een tweeling (man en vrouw) wed het mannetje als afgod bestemd. Ham: na tien nakomelingen liet met de verwekkende kameel los.

 

Bijgeloof is shirk, onvergevelijk

Zaynab r.a. de vrouw van ibn Mas`oed r.a., overleverde dat ibn Mas`oed r.a. zag dat er een touwtje om haar nek zat, waarop hij haar vroeg < Wat is dat? > Zij antwoordde < Het is een touwtje waarop een ruqyah voor mij werd gedaan. > Hij trok het van haar nek af en zei < De familieden van ibn Mas`oed r.a. hebben geen behoefte aan shirk. Voorzeker, ik heb de boodschapper van Allah s.a.w.s. horen zeggen < Waarlijk (onjuiste ruqyah, amuletten en tiwalahs zijn duidelijk shirk. > overgeleverd door Abu Dawud. Door Al-Albanie geklasseerd als betrouwbaar (As-Sahiehah nr 2979 & Sahieh oet-Targhieb wat-Targhieb nr 3457.

 

Uiterlijk vertoon

Daden verrichten voor een ander dan Allah

Er is overgeleverd dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd heeft: < Wie daden verricht om zich te laten gelden en om een goede naam te krijgen is te vergelijken met iemand die zijn zak met keien gevuld heeft en ermee naar de markt ging om ze daar in te ruilen. Zodra hij zijn zak opendeed voor de kopen, vonden ze er enkel keien in en werd hij ermee in zijn gezicht geslagen. In werkelijkheid haalde hij geen enkel voordeel uit zijn zak, behalve dan wat de mensen vanaf dan over hem zouden denken! Zo is ook degene die handelt uit uiterlijk vertoon: hij zal geen enkel voordeel halen uit zijn daden, behalve wat de mensen over hem zullen zeggen en hij zal geen enkele beloning krijgen op de Laatste Dag. > Ibn Hajar al `Asqalani heeft in zijn boek < Al Zawajir > gezegd dat het niet om een hadith ging maar om een wijsheid ( < hikma > )

 

Daden met de verkeerde intentie zijn niets waard

Allah zegt: < En Wij zullen Ons wenden tot de daden die zij hebben verricht en Wij zullen die tot verstrooid stof maken. > Q. 25:23

 

Gebed verrichten met de verkeerde intentie

Wee de verrichters van het gebed. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed. Degenen die er een vertoning van maken… > Q. 107:4-7

 

Liefdadigheid ongeldig door opscheppen en kwetsen

O jullie die geloven! Maak jullie liefdadigheid niet ongeldig door op te scheppen of door te kwetsen, zoals degene die van zijn eigendom geeft om op te vallen bij de mensen... > Q. 2:264

 

Geen martelaar door verkeerde intentie

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < De eerste persoon die op de Dag der Opstanding geroepen zal worden om tekenschap af te leggen, zal een man zijn die als martelaar gestorven is voor de zaak van Allah. Hij zal meegenomen worden; Allah zal hem Zijn gunsten tegenover hem in herinnering brengen en hij zal ze erkennen. Allah zal hem dan vragen < En wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb gestreden voor U totdat ik als martelaar gestorven ben! > Allah zal hem zeggen < Je liegt! je hebt gestreden opdat de mensen zouden zeggen dat je dapper bent! En dat is effectief wat ze gezegd hebben. > Dan zal Allah bevelen dat hij meegesleurd wordt, met zijn gezicht tegen de grond en hij zal in de Hel geworden worden. Dan zal het de beurt zijn van een man aan wie Allah allerlei soorten rijkdommen gegeven heeft. Allah zal hem herinneren aan zijn Gunsten tegenover hem. Hij zal ze allemaal erkennen. Allah zal hem vragen < En wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb het uitgegeven voor U! > ik heb geen enkele situatie gelaten waarvan u graag hebt dat er geld voor uitgegeven wordt, zonder tegemoet te komen aan deze behoefte! > Allah zal hem zeggen: je liegt! je hebt dat gedaan opdat de mensen zouden zeggen < Hij is vrijgevig! > en dat is effectief wat ze gezegd hebben > vervolgens zal hij meegesleurd worden, met zijn gezicht tegen de grond, tot in het vuur van de Hel. Daarna zal er een man meegenomen worden die kennis had verworven en die deze onderwezen had en die ook de koran van buiten geleerd had. Hij zal moeten komen, Allah zal hem herinneren aan al Zijn gunsten tegenover hem; hij zal ze erkennen. Allah zal hem vragen: < Wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb kennis verworven en ik heb het onderwezen en ik heb de koran gereciteerd om u te behagen. > Allah zal zeggen < Je liegt! Je hebt kennis verworven opdat de mensen zouden zeggen < Hij is een recitant! > en dat is effectief wat ze gezegd hebben. Daarna al hij meegesleurd worden met zijn gezicht tegen de grond, tot in de Hel! > Overgeleverd door Muslim.

 

Homoseksualiteit

< Waarom benaderen jullie van de wereldbewoners de mannen? En verlaten jullie hen die jullie Heer als echtgenotes geschapen heeft? Julie zijn beslist een overtredend volk! > Q. 26:165-6

 

Pruiken en haarstukjes

Pruikenmaaksters en dragers zijn vervloekt

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft al wassilah en almustawsilah vervloekt. Al-wasilah verwijst naar een vrouw, die pruikenmaakster is (en ook haarstukjes maakt) en al-mustawsilah is de vrouw, die ze draagt. Overgeleverd door Al-Bukhari op gezag van `Aisha, haar zus Asma, Ibn Mas`oed, Ibn `Omar en Abu Hurayra.

 

Geen uitzondering voor het dragen van pruiken

`Aisha r.a. vertelde dat een meisje van de Ansar trouwde, maar werd vervolgens ziek er verloor haar. Sommige mensen wilden ander haar tussen haar eigen haar voegen, maar toen ze de profeet s.a.w.s. ernaar vroegen antwoordde hij < Allah vervloekte de wasiah en de mustawasiah. > Overgeleverd door Al-Bukhari

 

 

 

 

Het haar zwart verven

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Aan het eind van de tijd zullen er mensen zijn die hun har zwart verven zoals de kroppen van de duiven. Ze zullen nooit de geur van het paradijs ruiken. > overgeleverd door Abu Dawud 4/419; zie ook Sahieh Al-Djaamie 8153

 

Vernieuwing

Volg de Sunna en voorkom vernieuwing

De Boodschapper van Allah heeft gezegd: < Volg mijn Sunna, alsook die van mijn rechtgeleide opvolgers na mij. Houd jullie eraan vast en hou haar in stand! En hoed jullie voor vernieuwing! > Overgeleverd door At-Tirmidhi.

 

Kansspellen

Dobbelstenen is als het spelen met varkensbloed

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Wie met dobbelstenen speelt, is als iemand die zijn hand in het vlees en het bloed van het varken steekt. > Overgeleverd door Muslim

 

Opsomming verboden zaken

Overgeleverd van `Ubaadah Ibn As-Saamit r.a. - die (de slag om) Badr heeft meegemaakt en één van de vooraanstaanden was tijdens de nacht van Al-`Aqabah - dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd, terwijl een groep van zijn metgezellen om hem heen waren < Geef mij de belofte van trouw dat: jullie niets en niemand als deelgenoten (in aanbidding) aan Allah toekennen; dat jullie niet stelen; dat jullie geen onwettige seksuele gemeenschap hebben; dat jullie je kinderen niet vermoorden; dat jullie niet met een leugen (laster) komen die jullie opzettelijk vertellen; en dat jullie niet ongehoorzaam zijn (de verrichting van alle) goede daden. Wie dit van jullie vervult, zal beloond worden door Allah. En wie iets hiervan (het genoemde) begaat en ervoor wordt gestraft in deze wereld; voor hem zal dit een boetedoening zijn. En wie iets hiervan begaat en Allah (de verhevene) verbergt dit voor hem, dan is het aan Allah: als Hij wil vergeeft Hij hem en als Hij wil straft Hij hem. > Wij gaven hem s.a.w.s. vervolgens deze belofte van trouw. > [18] Overgeleverd door Al-Bukhari

 

Moslim tegen moslim

De moordenaar en de vermoorde beide naar Hel

Overgeleverd van abu Bakrah r.a. dat hij de boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft horen zeggen < Als twee moslims elkaar treffen met hun zwaarden, dan gaat zowel de moordenaar als de vermoorde naar de hel. > Ik vroeg < O boodschapper van Allah, dat is (verdiend) voor de moordenaar, maar hoe zit het met de vermoorde? > Hij antwoordde < Hij was gespitst op het vermoorden van zijn vriend. > Overgeleverd door Al-Bukhari [31]

 

Zonden die openbaar worden gemaakt worden niet vergeven

Abu Huraira verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah s.a.w.s. hoorde zeggen < Ieder van mijn mensen zal vergeven worden, behalve degenen die hun zonden openbaar maken. Het openbaar maken omvat ook de man die

`s nachts een daad verricht en `s morgens heeft Allah die verborgen. Dan zegt hij < Die-en-die, ik heb dit-en-dat

`s nachts gedaan. `s Nachts had zijn Heer het verborgen en in de ochtend neemt hij de bedekking weg die Allah voor hem aangebracht had. > Door Bukhari en Muslim

Overbelasting, extremisme

Overbelasting verboden, streven naar perfectie aanbevolen

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Religie is gemakkelijk. Iedereen die zichzelf overbelast in zijn religie zal erdoor worden overtroffen.. Streef dus naar middelmatigheid en benadering (van perfectie) en verheug je (op de beloning). Help julliezelf (met continuïteit in aanbiddingen door deze te verrichten) gedurende de ochtenden, de namiddagen en de laatste uren van de nachten. >

 

Familie en lichaam heeft ook recht op jou

Overgeleverd van `Abdullah Ibn `Amr r.a. dat hij heeft gezegd dat de profeet s.a.w.s. tegen hem heeft gezegd < Klopt het wat mij verteld is < dat jij in de nacht opstaat (om te bidden) en overdag vast? > Ik antwoordde < Ja, dat doe ik. > Hij s.a.w.s. zei < Als je dat doet, verzwakt je oog en raakt je lichaam vermoeid. Jouw lichaam heeft echter recht en jouw familie heeft recht (op jou). Vast daarom (dagen) en eet (op andere dagen), en sta op (tijdens sommige nachten of een gedeelte van de nacht om te bidden) en slaap. > Door Al-Bukhari [1153]

 

 

Zelfmoord

Een voorval

Overgeleverd van Tureyl bin Amr, behorende tot de Devs stam, had op zijn rijdier met zijn vrienden die moslim waren geworden naar Medina de Hidjret verricht (nadat hij had beseft dat hij geen enkele dienst meer in zijn stam kon verrichten). Eén van de Hidjret vrienden van Tufeyl kreeg een ernstige ziekte in Medina. Hij was niet geduldig met de pijn die zijn ziekte veroorzaakte en sneed met een scherpe speer zijn vingers af. Hij stierf als gevolg van bloedverlies. Na zijn dood had Turfeyl hem in zijn droom gezien. Men dacht dat hij in een slechte toestand zou verkeren als gevolg van zijn zelfmoord, maar Turfeyl zag hem juist in een goede toestand. Alleen zijn handen waren bedekt toen hij hem zag. Tufeyl < Hoe heeft Allah jou behandeld naar aanleiding van dit voorval? > De man < Allah heeft al mijn zondes vergeven, omdat ik de Hidjret verrichtte om naar de boodschaper van Allah te gaan. > Tufeyl < Hoe komt het dat je handen zijn vastgebonden? > De man < Mij werd verteld dat mijn fout niet hersteld zal worden. > Tufeyl ging onmiddelijk naar de boodschapper van Allah. Hij vertelde hem zijn droom. De profeet deed deze dua < O Allah, vergeef ook zijn fout die hij met zijn handen heeft begaan. > Door Muslim

 

Consumptie van schadelijke middelen (Drinken/roken)

Zelfmoord

< En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol > Q. 4:29

 

Abu Hurayra r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Degene die zichzelf van een berg stort en zichzelf daarbij doodt, zal in het vuur van die (berg) vallen en hier (nl. in de hel) voor eeuwig en altijd verblijven. Degene die gif eet en zichzelf daarbij doodt, zal in het hellevuur dit gif in zijn hand houden en opeten en hier voor eeuwig en altijd verblijven. En degene die zichzelf met een scherp mes doodt, zal in het hellevuur dit mes in zijn hand houden en zichzelf in zijn buik steken en hier voor eeuwig en altijd verblijven. > Door Al-Bukhari en Muslim

 

 

 

Stort niet in eigen verderf

< En stort u niet met uw eigen handen in het verderf. > Q. 2:195

 

Schaadt uzelf niet

De boodschapper van Allah heeft gezegd: < Schaadt uzelf of anderen niet. > Overgeleverd door Ahmad en Ibn Madjah

 

Verantwoording afleggen over je leven; kennis, rijkdom en lichaam

Abu Barzah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Een dienaar van Allah zal tijdens de Dag des Oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn leven en hoe hij dat besteed heeft; en over zijn kennis en wat hij ermee gedaan heeft; en over zijn rijkdom, hoe hij die verkregen heeft en wat hij ermee gedaan heeft; en over zijn lichaam en hoe hij het opgebruikt heeft. > Door Tirmidhi

 

Goud en zijde

Goud en zijde verboden voor mannen

`Ali overleverde dat de profeet s.a.w.s. eens een stukje zijde in zijn rechterhand en wa goud in zijn linkerhand nam en verklaarde < Deze twee zaken zijn Haram voor de mannen onder mijn volgelingen. > Overgeleverd door Ahmad, Abu Dawud, Al-Nisai, Ibn Hibbam en Ibn Madjah, die er nog < Maar toegestaan voor vrouwen. > aan toevoegde.

 

Wie zijde draagt zal in het hiernamaals het niet dragen

`Omar overleverde dat hij de profeet s.a.w.s. heeft horen zeggen < Draag geen zijde, want degenen die in dit leven zijde dragen, dragen geen zijde in het hiernamaals > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim. Een soortgelijke hadith is door Anas overgeleverd

 

Uitzondering op het dragen van zijde

Overgeleverd van Anas r.a. dat de profeet s.a.w.s. toestemming heeft gegeven aan `Abdur-Rahmaan Ibn `Awf en Az-Zubair voor (het dragen van ) een zijden gewaad, vanwege jeuk (door huidziekte). Door Al-Bukhari [2919]

 

Zitten op een zijde kleed

Al-Bukhari overleverde, op gezag van al-Hudayfah dat < De boodschapper van Allah s.a.w.s. ons verbood om van houden of zilveren serviesgoed te eten of te drinken; om zijde kleding te dragen of op een zijde kleed te zitten. Hij zei < Dat is voor hen (de ongelovigen) in deze wereld en voor ons in het hiernamaals. >

 

Verbod op het verkopen van verboden zaken

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Alles wat Allah verboden heeft, daarvan is de verkoop ook verboden. > door Al-Daaraqoetnie, 3/7

 

 

Goud en zilveren gebruiksvoorwerpen

Goud of zilver servicegoed

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Een ieder die van gouden of zilveren serviesgoed eet, diens buik zal in de hel met vuur gevuld zijn. > Overgeleverd door Muslim op gezag van Oemm Salamah

 

 

Afbeeldingen en afgodsbeelden

Afgodsbeelden onthoofden

De boodschapper van Allah s.a.w.s. was bij een begrafenis en zei < Wie van jullie kan er naar Medyan gaan zonder een afgodsbeeld heel te laten. Zonder een graf ongelijk en een afbeelding ongeschonden te laten? > een man zei < O boodschapper van Allah, ik kan dit doen. > hij ging en kwam na een tijd terug en rapporteerde < O boodschapper van Allah, ik heb geen afgodsbeeld ongebroken, geen graf ongelijk en geen afbeelding ongeschonden gelaten > toen verklaarde de boodschapper van Allah < Iedereen die naar deze praktijken terugkeert, heeft datgene wat aan Muhammed is geopenbaard, verworpen > Overgeleverd door Ahmad. Al Mondhani voegde hier aan toe < Het heeft insha`Allah goede overleveraars. Muslim overleverde het op gezag van Hayyan ibn Husain die ervan zei < Ali heeft het mij verteld en ik zal jouw vertellen, wat de boodschapper van Allah mij vertelde < Laat geen afbeelding ongeschonden en geen graf ongelijk >

Rente

1 dirham rente verteren is erger dan 36 keer zina

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Als iemand willens en wetens een dirham verteerd, die door rente verkregen is begaat hij een grotere zonde dan door 36 keer zina te bedrijven > Overgeleverd door Al-Bukhari

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Degene die riba gebruikt, degene die het aan anderen geeft, degene die het opschrijft en degene die het getuigt, is vervloekt. > Hij zei < Zij zijn allen hetzelfde. > door Muslim 3/1219

 

Oorlog met Allah

< O jullie die geloven, vrees Allah en geef op wat er van (het vragen) van rente overblijft als jullie gelovigen zijn. En wanneer julile (dit) niet doen: wees dan op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn boodschaper... > Q. (2:278-279)

 

Volgens Abu Oemaamah r.a. heeft de boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd < Een ieder die bemiddelt voor iemand en dan en geschenk aanvaardt (in ruil daarvoor) heeft een ernstig soort riba geplegd. > Overgeleverd door Imaam Ahmad, 5/261; zie Sahieh Al-Djaamie 6292.

 

(wettelijke) Adoptie

Lieg niet over de zonen dat Allah u heeft geschonken

< Noch heeft Hij uw aangenomen zonen tot uw (werkelijke) zonen gemaakt. Dat is slechts een woord dat men uit, maar Allah spreekt de waarheid, en Hij wijst de weg. Noemt hen bij hun vaders naam dat is billijker(eerlijker) in de ogen van Allah. Maar als hij hun vader niet kent, dan zijn zij uw broeders in het geloof en uw vrienden. > Q. 33:4-5

 

Gelukshangers en amuletten

Eed van loyaliteit wordt niet geaccepteerd van amuletdragers door Muhammed s.a.w.s.

Ugbah bin Amir vertelde dat hij samen met negen andere personen bij de profeet s.a.w.s. kwam. De profeet accepteerde de eed van loyaliteit (bay`ah) van negen van hen, maar weerhield zichzelf van de tiende. < wat is er met hem? > vroegen zij < Hij draagt een amulet om zijn arm > antwoordde de Profeet s.a.w.s. (de man trok het amulet van zijn arm en de Profeet s.a.w.s. accepteerde zijn eed, zeggende < Degene die dat draagt, is een polytheïst > Overgeleverd door Ahmad en

Al-Hakim

 

Chauvinisme

Ongeldige martelaarschap

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Hij, die de ander tot groepsgeest oproept, behoort niet tot ons, hij die voor de groep vecht, behoort niet tot ons, en degene, die voor de groepsgeest sterft, behoort niet tot ons. > Overgeleverd door Abu Dawud

 

Een volk helpen met verkeerde dingen

Wathilah bin Al Adq`a vertelde < Ik vroeg < O Profeet van Allah, wat is chauvinisme? > en hij antwoordde < Dat je, je volk in verkeerde dingen moet helpen. >

 

 

Verboden rouw

Overdreven rouwende behoren niet tot ons

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Hij, die zich op zijn wangen slaat, die zijn kleren verscheurt en het uitschreeuwt op de manier van de djahiliyya, is niet één van ons. > Overgeleverd door Al-Bukhari

 

Haram rouw is rouwen langer dan drie dagen behalve voor echtgenoot

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Het is Haram voor vrouwen, die in Allah en de laatste Dag geloven, langer voor een overledene te rouwen dan drie nachten, behalve voor hun echtgenoot (waarvoor de rouwperiode) vier maanden en tien dagen is. > Overgeleverd in het boek 'de begrafenis" in de Sahih van Al-Bukhari

 

Iets wettig verklaren of verbieden

Wie schrijft nog meer de wet van Allah?

< Hebben zij (afgodsdienaren) dan medegoden, die hun godsdienst hebben voorgeschreven welke Allah verboden heeft? > Q. 42:21

 

Mensen tot Heren nemen

< Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de Ene God te aanbidden. Er is geen god naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. > Q. 9:31

 

Waarzeggers

Hoe komt het dat waarzeggers soms gelijk hebben

`Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft verteld dat ze de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft horen zeggen: < De engelen dalen neer in de wolken en praten over wat hun Heer heeft voorgeschreven. Dan verzamelt de Satan daar wat nieuws uit, door heimelijk te luisteren. Daarna fluistert hij deze in bij de waarzeggers die er honderd zelfverzonnen leugens aan toevoegen! > Overgeleverd door Al-Bukhari

 

Geloof in een waarzegger en je gelooft niet in Muhammed`s openbaring

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < wie een waarzegger of een tovenaar raadpleegt en gelooft in hun waarzeggerij, brengt zichzelf in een situatie van ongeloof tegenover hetgeen aan Muhammed werd geopenbaard. > Overgeleverd door Abu Dawud, At-Tirmidhi en Ibn Majah

 

Vraag een waarzegger en jouw gebeden zullen 40 dagen gebed niet aanvaard worden

Eén van de Moeders der Gelovigen r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < Het gebed van iemand die naar een waarzegger gaat en hem iets (over al-ghayb) vraagt, zal veertig nachten lang niet worden aanvaard. > Door Muslim en Ahmed.

 

Zeven verboden en zeven toegestane

Overgeleverd van Al-Baraa` Ibn `Aazib r.a. dat hij heeft gezegd < De profeet s.a.w.s. Heeft ons zeven (zaken) opgedragen en zeven (zaken) verboden. Hij heeft ons opgedragen om: de begrafenisstoeten te volgen; de zieke te bezoeken; gehoor te geven aan de uitnodiger; het helpen van de onderdrukte; het vervullen van de eed; het teruggroeten; en het beantwoorden van iemand die niest [met het zeggen van yerhamukallah (moge Allah jou genadig zijn) als hij Alhamdu Lillah (alle lof komt toe aan Allah) heeft gezegd]. En hij heeft ons verboden om: zilveren keukengerei (en schalen) te gebruiken; een gouden ring te dragen; zijde te dragen; Dibaadjl; Qassie; en Mayaathier (dit zijn drie vormen van zijden kledingsstukken). >

Door Al-Bukhari [1239]

 

Tijd uitschelden

Allah is de bezitter van tijd

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft gezegd < Mijn dienaar schelt de tijd uit, terwijl Ik de (bezitter van de) tijd ben; in Mijn beide handen bevindt zich de nacht en de dag. > door Al-Bukhari [6181]

 

Verzameling van verboden

< Zeg (O Muhammed) < Komt met jullie getuigen die kunnen getuigen dat Allah dat verboden heeft verklaard. > Als zij dan getuigen, getuig dan niet met hen. En volg niet de begeerten van degenen die Onze Verzen loochenen, en evenmin degenen die niet in het Hiernamaals geloven, terwijl zij deelgenoten toekennen aan hun Heer. Zeg < Komt, ik zal voorlezen wat jullie Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie iets als deelgenoot aan Hem toekennen. Weest goed voor jullie ouders, en doodt niet jullie kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene, en doodt niet de ziel de Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie begrijpen. En nadert het bezit van de wees niet, tenzij op ten wijze die meer voordeel (aan de wees) geeft, totdat hij de volwassenheid bereikt. en heeft de volle maat en vult de weegschaal met het gelijke gewicht. Wij (Allah) belasten niemand dan volgens zijn vermogen. En wanneer jullie rechtspreken, weest dan rechtvaardig, ook al betreft het een verwant. En vervult het verbond met Allah. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie je laten vermanen. > Q. 6:150-2

 

Overdrijft niet

< O Kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij elke salaat, en eet en drinkt en overdrijft niet. Voorwaar, Hij (Allah) houdt niet van de buitensporige. > Q. 7:31

 

Laster

Wat houdt laster in?

De boodschapper van Allah s.a.w.s. vroeg op een dag aan de metgezellen < Weten jullie wat laster inhoudt? > De metgezellen < Allah en Zijn profeet weten het beter. > De profeet zei < Je moslimbroeder aan andere mensen vertellen, waarbij de persoon zelf niet zijn gezindheid zou geven over het besprokene. > Eén van de metgezellen < Stel dat de negatieve dingen wel bij mjin broeder aanwezig zijn, zou dit nog steeds laster zijn? > De profeet vertelde < Als deze dingen bij jouw moslimbroeder aanwezig zijn, betekent dit dat je laster hebt gepleegd. Als deze dingen niet bij jouw moslimbroeder aanwezig zijn, betekent dit dat je hem hebt belasterd. > Door Muslim

 

Hoe erg is laster?

Overgeleverd van `Aisha r.a. < Op een dag zei ik tegen de boodschapper van Allah s.a.w.s. over Safiye < Deze fouten (onvolledigheden) en het feit dat ze kort is is genoeg reden voor jou (om haar niet lief te hebben). > De profeet s.a.w.s. < Je hebt zo slecht gesproken. (Als de zonde van dit woord) in zee zou woerden gegooid, zou het de zee vervuilen en later stinken. > Een andere dag had ik het het weer over een persoon met de Profeet s.a.w.s.. Hij gaf me dit antwoord < Als mij alle wereldse rijkdom gegeven zou worden, zou ik nog steeds niet de slechte eigenschappen van mensen opnoemen. > Door Abu Dawud en Tirmidhi.

 

 

Privacy

Een huis binnenkijken

Overgeleverd van Ebu Zerr r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Degene die zonder toestemming de gordijnen van andermans huis opent (of een gesloten plek opent), om naar binnen te kijken, heeft een slechte daad begaan. Deze handeling is niet toegestaan. Als de huiseigenaar hem betrapt en op zijn oog slaat, hoeft hij zelfs geen compensatie te betalen voor zijn slaag. Het is geen verwijt voor degene, die door een geopende deur naar binnen kijkt en de intieme plekken van de huisbewoners kan zien (hij zal geen zonde krijgen). De schuld ligt bij de huiseigenaar, die de deur open heeft laten staan. > Door Ahmed en Tirmidhi

 

`s Nachts thuiskomen

Djaabir verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Wanneer iemand van jullie een tijd van huis weg is geweest behoort hij niet `s nachts naar zijn familie terug te keren. > In een andere versie verbood de Boodschapper het `s nachts naar je familie terug te keren. > Door Bukhari en Muslim

 

Geld vragen (lening)

Sahl ibn Al-Handhzalieyyah r.a. verhaalde dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een ieder die mensen naar geld vraagt wanner hij heeft wat genoeg is voor hem, vraagt alleen maar naar meer gloeiend as van de Hel. > Ze vroegen hem < O boodschapper van Allah, wat is voldoende zodat hij niet hoeft te vragen naar meer? > Hij zei < Genoeg hebben om lunch en avondeten te eten. > Door Abu Dawud, 2/281; zie ook Sahieh Al-Djaamie 6280

 

Opsomming van verboden voedsel

< Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders (dan de Naam) van Allah is uitgesproken, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de wilde dieren van gevreten hebben - behalve wat jullie geslacht hebben - en (verboden is) wat op de afgodsaltaren geslacht is en wat jullie met pijlen verloten. Dat is een zware zonde. Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. En wie door honger gedwongen is, zonder neiging tot zonde: Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig.. Zij vragen jou wat hun toegestaan is. Zeg < Jullie toegestaan zijn alle goede (soorten voedsel) en wat jullie krijgen met behulp van roofdieren die jullie leren (vangen) zoals Allah jullie leerde. > Eet van wat zij voor jullie gevangen hebben, en spreekt er de Naam van Allah over uit (bij het loslaten van de afgerichte dieren) En vreest Allah. Voorwaar, Allah is snel in het opmaken van de afrekening. Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie toegestaan gemaakt, en het voedsel (geslachte dieren) van de Lieden van de Schrift is jullie toegestaan en jullie voedsel is hun toegestaan. (Toegestaan om mee te trouwen zijn:) de eerbare vrouwen onder de gelovige vrouwen en de eerbare vrouwen onder degenen die de Schrift vóór jullie gegeven is; indien jullie hun hun bruidschatten geven, in eerbaarheid handelen en niet in ontucht en neemt geen minnaressen. En degene die het geloof verwerpt: zijn werk draagt waarlijk geen vrucht en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers. > Q.5:3-5

 

Gruweldaden

< En wanneer zij een gruweldaad bedrijven, dan zeggen zij < Wij troffen dit bij onze vaderen aan en Allah heeft ons dit bevolen. > Zeg (O Muhammed) < Voorwaar, Allah beveelt geen gruweldaden, zeggen jullie dat over Allah wat jullie niet weten? > Q. 7:28

Islambronnen

Bronnen

Contact