1

2

3

4

5

1 De geloofsbelijdenis (Shahadah)

2 De rituele gebeden (Namaz, Salat of Salah)

3 Het geven van aalmoezen (Armenbelasting, zakaat of Zakah)

4 Het vasten tijdens Ramadan

5 De pelgrimstocht naar Mekka (Hadj)

 

Vasten

Het vrijwillig verbreken van het vasten in ramadan

Overgeleverd door At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah en anderen. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: Degene die vrijwillig een dag vasten van ramadan heeft verbroken: zelfs als hij zijn hele leven zou vasten, zou dit het nog niet kunnen vervangen! >

 

Zes dagen vasten na de maand Ramadan

Overgeleverd van Eyyub r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een persoon die in de maand Ramadan vast en in de maand Sawal zes dagen vast, zal beloning krijgen alsware hij het hele jaar heeft gevast. > door Muslim/Siyam no. 204, Tirmidhi/Savm no. 53 en Ebu Dawud/Savm no. 58

 

Roddelen en vasten

Overgeleverd van Ebu`l-Buhteri r.a. In Medina was er een vrouw die roddelde en een kletskous was. Op een dag kwam ze naar het huis van de boodschapper van Allah s.a.w.s. De boodschapper van Allah zei tegen zijn gezin < Breng haar wat te eten. De vrouw zei < Ik ben aan het vasten. > De boodschapper van Allah < Nee, jij bent niet aan het vasten. > De slimme vrouw wist dat de boodschapper van Allah haar geroddel bedoelde. Daarom probeerde ze de volgende dag zichzelf een beetje te bedwingen om niet te roddelen. Tegen de avond ging ze naar de boodschapper van Allah. De boodschapper van Allah zei < Breng haar wat eten. > De vrouw < Ik ben aan het vasten. > De boodschapper van Allah < Jij vast niet. > De derde dag had de vrouw zich voorgenomen om absoluut niet te roddelen. Ze had helemaal niet gesproken en geroddeld. Tegen de avond ging ze naar de boodschapper van Allah. Dit keer gaf de Boodschapper van Allah haar goed nieuws < Kijk vandaag vast je. > door Beyhaki

 

Hadji

< Voorwaar, het eerste Huis dat voor de mensheid gesticht werd, is dat in het gezegende Bakka (Mekka), als leiding voor de werelden. Erin zijn duidelijke Tekenen, (zoals) de standplaats van Ibrahim, en hij die er in binnengaat is veilig. En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden. > Q. 3:96-97

 

Zakaat

Voor wie is de zakaat bedoelt?

< Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Mu`allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. > Q.9:60

 

 

 

Zakaat reinigt

< Neem van de bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee (O Muhammed), en verricht een smeekbede, want jouw smeekbede is een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend. En weten zij dan niet dat het Allah is Die het berouw aanvaardt van Zijn dienaren en Die de zakaat aanvaardt en dat Allah de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige is? > Q. 9:103-4

 

Het gebed

Edhaan (Oproep tot het gebed)

`Abdullah ibn `Amr al-`Aas verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah s.a.w.s. hoorde zeggen < Wanneer jullie de mu`edhin de edhaan horen roepen, herhaal dan wat hij zegt, voeg dan Allah`s zegeningen (salawaat) voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij vraag, krijgt deze tienvoudig terug; smeek dan Allah om de Wasieleh voor mij, dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slecht aan één van de dienaren onder de dienaren van Allah gegeven wordt, en ik hoop dat ik diegene ben. Wie de wasieleh voor mij vraag krijgt hij zeker voorspraak. > door Muslim

 

Wudu (abdest)

< O jullie die geloven, nadert niet de salaat terwijl jullie dronken zijn, totdat jullie weten wat jullie zeggen; en (ook) niet onrein (Djunub), behalve degenen die er onderweg doorheen komen, totdat jullie je (ritueel) gereinigd hebben. En in het geval dat jullie ziek zijn, of op reis, of als een van jullie van het toilet komt, of jullie de vrouwen aanraken en jullie geen water vinden: doet dan de Tayammum met schone aarde en wrijft ermee langs jullie gezichten en handen. Voorwaar, Allah is Vergevend, Vergevensgezind. > Q.4:43

 

< O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de salaat, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. Indien jullie Djunub zijn, reinigt jullie dan. En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als een van jullie van het toilet gekomen is, of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt[1] en jullie vinden dan geen water: verricht dan Tayammum met schone aarde. En wrijft ermee over jullie gezichten en jullie handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen, zodat Hij Zijn genieting voor jullie vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn. > Q.5:6

[1]`Lamasa: letterlijk 'aanraken', de geleerden hebben hier twee meningen over, A: het aanraken van de echtgenote verbreekt de toestand van Wudu, B: het woord Lamasa word figuurlijk opgevat als geslachtsgemeenschap.

Het verbreken van Wudu

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < De Engelen spreken zegeningen uit over een persoon zolang hij zich bevindt op de bidplek waar hij het gebed heeft verricht, zolang zijn wudu niet wordt verbroken. Zij zeggen < O Allah, vergeef hem. O Allah, wees hem genadig. > door Al-Bukhari [445]

 

Voordelen van het gebed

< Draag voor (O Muhammed) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de salaat. Voorwaar, de salaat weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah (salaat) is groter en Allah weet wat jullie bedrijven. > Q. 29:45

 

Het belang van het gebed

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < De eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding rekenschap gevraagd zal worden, is zijn salaat. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wanneer hij tekort schiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden zal de Heer zeggen < Bezie of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert. > Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken. > door Tirmidhi

 

Het meest geliefd gebed

Overgeleverd van `Abdullah Ibn `Amr r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het meest geliefde vasten bij Allah is de vasten van Dawud a.s. Hij vastte één dag en at één dag. En het meest geliefde gebed bij Allah is het gebed van Dawud. Hij sliep de helft van de nacht, bad een derde van de nacht en sliep weer een zesde van de nacht. > door Al-Bukhari [3420]

 

Cuma (vrijdaggebed)

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Wie op de dag van het vrijdagmiddaggebed een volledig bad neemt en zich van onreinheden wast en dan op het eerste tijdstip naar de moskee gaat, is alsof hij een kameel geofferd heeft; wie op het tweede tijdstip gaat, is alsof hij een koe geofferd heeft; en wie op het derde tijdstip gaat, is alsof hij een ram geofferd heeft; en wie op het vierde tijdstip gaat, is alsof hij een kip geofferd heeft en wie op het vijfde tijdstip gaat, is alsof hij een ei geofferd heeft. Wanneer de imam komt, zijn de engelen aanwezig om naar de toespraak te luisteren. > door Bukhari en Muslim

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Als iemand drie vrijdaggebeden niet bijwoont, uit onachtzaamheid of onverschilligheid, zal Allah zijn hart verzegelen! > Overgeleverd door Abu Dawud en An-Nasa`i

 

Het gezamenlijke gebed

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Het gebed dat een persoon gezemenlijk met anderen verricht, heeft drieëntwintig[1] maal meer verdienste dan het gebed dat thuis of in de winkel verricht wordt. Wanneer een persoon dus zijn wudu zorgvuldig verricht en dan naar de moskee gaat met als enig doel zijn deelname aan het gebed, dan wordt zijn graad met iedere stap verhoogt en wordt er een van zijn zonden uitgewist, totdat hij de moskee binnentreedt. Vanaf het moment dat hij de moskee binnentreedt wordt hij als een deelnemer aan het gebed beschouwd. De engelen gaan door voor hem, zolang hij op zijn plaats blijft zitten, waar hij bad, te smeken < Allah, heb medelijden met hem. O Allah, wees hem genadig, O Allah, vergeef hem. O Allah, aanvaard zijn berouw. > (Zij gaan hiermee door) zolang hij niemand lastig valt en zijn staat van rituele reinheid behoudt. > Bukhari en Muslim

 

[1] Er staat: bid`an wa `ishrien; bid`un is een getal tussen de drie en de tien, en `ishrien is twintig. Er wordt dus een getal tussen de 23 en 30 aangegeven

 

Abd-Allah Ibn Mas`ud r.a. heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd heeft < Ik heb bijna iemand aangewezen in mijn plaats om de mensen te leiden(in het gebed) en de huizen in brand te gaan steken van de mensen die het gezamenlijke gebed niet bijwonen! > Overgeleverd door Muslim.

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Moge degenen die het gezamenlijke gebed verwaarlozen en dit niet verrichten samen met de groep, daarmee ophouden. Zoniet zal Allah hun harten verzegelen en ze zullen behoren tot degenen die niets meer begrijpen: de onachtzamen! > Overgeleverd door Muslim

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Ik zweer bij degene die mijn leven in Zijn Hand houdt! Ik heb bijna bevolen dat ze mij bundels hout zouden brengen en dat, als de oproep tot het gebed weerklinkt, een man aangewezen wordt om de oproep tot het gebed weerklinkt, een man aangewezen wordt om de mensen te leiden (in het gebed), opdat ik ondertussen bij de mensen kon gaan die het gezamenlijke gebed niet bijwonen zonder dat ze daartoe verhinderd worden, om hen en hun huizen in brand te steken! > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim.

 

< De Dag waarop de onderbenen ontbloot zullen worden, zullen zij opgeroepen worden om zich neer te knielen, maar zij zullen daartoe niet in staat zijn! Hun blik zal angstig neergeslagen zijn en vernedering zal hen bedekken. En waarlijk zij werden opgeroepen om zich neer te knielen, terwijl zij nog gezond waren! > Q.(68:42)

 

Ibn `Abbas (moge Allah tevreden zijn met hem en met zijn vader) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd heeft < Degene die de oproep tot het gebed hoort en niet verhinderd is, door een geldig excuus, om deze te beantwoorden... > Er werd gevraagd < Wat is een geldig excuus > Hij zei < Angst of ziekte...Geen enkel gebed dat hij verricht heeft, zal aanvaard worden. > Overgeleverd door Abu Dawud.

 

Er wordt overgeleverd dat een blinde bij de profeet s.a.w.s. kwam en hem zei < O Profeet van Allah! Ik heb geen begeleider om naar de moskee te komen! Heb ik de toestemming om thuis te bidden? > De profeet s.a.w.s. stond het hem toe, maar toen hij ging vertrekken, vroeg de Profeet hem < Hoor je de oproep tot het gebed? > De man antwoordde < Ja! > Toen zei de Profeet hem < Je moet de oproep beantwoorden! > Overgeleverd door At-Tirmidhi

 

< Maar wat ons betreft (de metgezellen van de Profeet s.a.w.s.), als je ons had gezien! Niemand van ons ontbrak bij het gebed, behalve de duidelijke schijnheiligen of de zieken. We brachten de zieke mee, ondersteund door twee personen, totdat we hem in de rijen plaatsten! > Overgeleverd door Muslim, Abu Dawud en anderen.

 

Hoe kiest men de leider (imam) van het gebed

`uqabah ibn `Amr verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s zei < Degene die het beste is in het beheersen (en reciteren) van het Boek van Allah gaat de mensen voor (in het gebed), zouden er in het beheersen (en reciteren) gelijken zijn, dan (gaat degene voor) die de meeste kennis bezit van de Sunnah; zouden zij op het gebied van de Sunnah elkaars gelijke zijn, dan (gaat degene voor) die het eerst Hidjrah is tevens het begin van de islamitische jaartelling." TARGET="_top">Hidjrah heeft gedaan; en zouden zij op het gebied van de Hidjrah elkaars gelijke zijn, dan (gaat degene voor) die het oudst is. Geen man moet een ander in het gebed voorgaan waar de ander autoriteit heeft, of zonder zijn toestemming op zijn ereplaats in zijn huis zitten. > door Muslim. In een andere versie van Muslim staat < degene die het eerste de Islam aanvaard heeft > in plaats van < de oudste >.

 

Eerder dan de imaam zijn

De profeet s.a.w.s. uitte een afschrikkende waarschuwing toen hij zei < Is de persoon die zijn hoofd eerder dan de Imaam opheft niet bang dat Allah zijn hoofd zal veranderen in het hoofd van een ezel? > door Muslim, 1/320-321

 

Asr (namiddag) salaat

< Waak over de salaat en (in het bijzonder) over de middelste salaat (`Asr). En staat voor Allah in ootmoed. > Q.2:239

 

Ochtend gebed

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Als een van jullie in slaap valt, maakt satan drie knopen op zijn nek, hij slaat (met zijn hand) op elke knoop en zegt < de nacht is nog lang! slaap! >. Als hij ondertussen wakker wordt en Allah gedenkt, komt een van de knopen los. Als hij wudu verricht, komt de tweede knoop los. En als hij bidt, komen alle knopen los, wat maakt dat hij vol energie en goedgeluimd wakker wordt, zoniet wordt hij loom en slechtgeluimd wakker. > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim, volgens Abu Hurayra. unaniem overeengekomen, Al-Bukhari no. 4269, Muslim no. 776

 

Fadjr gebed

< Onderhoud de salaat na het hoogtepunt van de zon tot de donkerte van de nacht en het Fadjrgebed. Voorwaar, van het Fadjrgebed wordt getuigd (door Engelen). > Q. 17:78

Satan bij het gebed

`Othman Ibn abi-l-`As zei tegen de Profeet s.a.w.s. < De satan is enerzijds tussen mij en mijn gebed komen instaan en anderzijds tussen mij en mijn recitatie, hij verstoort me (telkens als ik bid). > De boodschapper van Allah zei hem: Het gaat over een duivel met de naam "khinzab" Als je zijn aanwezigheid voelt, vraag dan aan Allah om je tegen hem te beschermen en spuug (met een beetje vocht) drie keer naar je linkerkant. Hij (Ibn abi-l-`As heeft gezegd: < Ik heb deze raad toegepast en Allah heeft hem van mij verwijderd >. Overgeleverd door Muslim no. 2203 volgens Abu-l-`Ala`.

 

Overgeleverd van Abu Huraira r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Als er wordt geroepen tot het gebed, gaat de duivel weg terwijl hij winden laat. Als de gebedsoproep afgelopen is, komt hij weer terug. Als de oproep tot het beginnen van het gebed wordt gedaan, gaat hij weer weg. Als deze oproep afgelopen is komt hij terug om tussen de persoon en zijn hart in te fluisteren. Hij zegt dan < Denk hier aan en daar aan > , totdat hij niet meer weet of hij nou drie of vier (raka`as) heeft gebeden. Als hij niet meer weet of hij nou drie of vier heeft gebeden, dient hij twee keer knieling te verrichten wegens vergeetachtigheid. > door Al-Bukhari [3285]

 

Ongeconcentreerd

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat zij de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gevraagd over een persoon die om zich heen kijkt tijdens het gebed. Hij antwoordde < Dat is diefstal van de duivel dat hij steelt uit het gebed van jullie. > door Al-Bukhari [3291]

 

Slaperigheid in het gebed vermijden

Overgeleverd van ``Aisha r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd als iemand van jullie zich slaperig voelt terwijl hij bidt, dan moet hij gaan slapen totdat zijn slaperigheid voorbij is. Als iemand van jullie namelijk bidt terwijl hij slaperig is, dan weet hij niet of hij bij het vragen om vergeving (tijdens het gebed) misschien wel aanroeping tegen zichzelf verricht. > door Al-Bukhari [212]

 

Sutrah

Overgeleverd van Abu Sa`ied r.a. dat hij de profeet s.a.w.s. Heeft horen zeggen < Als iemand van jullie naar iets toe bidt wat voor hem als Suthra[1] dient en iemand probeert (vervolgens alsnog) vóór hem langs te lopen, dan moet hij kracht tegen hem gebruiken, want hij is een Satan. > door Al-Bukhari [509]

[1] Sutrah: Een object als pilaar, muur, stok of speer dat zich moet bevinden vóór de persoon die het gebed verricht. De Sutrah dient als symbolische barrière tussen hem en anderen.

 

Het vergeten/gemist gebed

Overgeleverd van Anas Ibn Malik r.a. dat de profeet s.a.w.s. Heeft gezegd < Wie een gebed vergeet dient dit te verrichten op het moment dat hij het herinnert. Er is geen andere boetedoening voor dan dat < [En verricht het gebed voor Mijn gedenking] > Q. 20:14. > door Al-Bukhari [597]

 

 

 

 

Beloning van het gebed

Overgeleverd van Abu Huraira r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft gezegd < Als de mensen zouden weten wat de gebedsoproep en de eerste rij (in het gezamenlijke gebed) bevatten (aan beloning) en zij geen andere manier zouden vinden om dit te verkrijgen behalve het trekken van loten, dan hadden zij hierom loten getrokken. En als zij zouden weten wat vroege voorbereiding voor het verrichten van de gebeden bevat (aan beloning), dan zouden zij zich er in wedijver naar haasten. En als zij zouden weten wat het gebed van de duisternis (`Isha) en het ochtendgebed bevatten (aan beloning), dan zouden zij er zelfs kruipend naar toe komen. > door Al-Bukhari [615]

 

Beloning van elke secde

Overgeleverd van Sevban r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Probeer zoveel mogelijk het gebed te verrichten, want voor elke keer dat je de secde verricht, zal Allah je op het spirituele niveau een graad verhogen. Elke zonde zal wegens je secde worden vergeven. > door Muslim no. 488

 

Zitten en liggend bidden

Ibn `Abbas en Thawban r.a. berichtten dat de profeet s.a.w.s. zei < Bid staande. Als je dit niet kunt, bid zittend. Als je dit niet kunt, bid liggend. > door Al-Bukhari e.a.

 

Vijf gebeden worden beloond als 50 gebeden

< Tijdens de Mirac nacht zei Allah tegen mij < O Muhammed! Het gebed dient vijf keer per dag te worden verricht. Voor elk gebed zal men beloning krijgen alsware men 10 gebeden heeft verricht. Op deze wijze staat het gebed gelijk aan 50 gebeden. > door Al-Bukhari, Muslim en Nasai

 

Haasten naar het gebed

Overgeleverd van Abu Qataadah r.a. dat hij heeft gezegd < Terwijl wij aan het bidden waren met de profeet s.a.w.s., hoorde hij menselijk geluid. Nadat hij het gebed had verricht vroeg hij < Wat is er met jullie aan de hand? > Zij antwoordden < Wij waren ons aan het haasten naar het gebed. > Hij zei < Doe dat niet. Als jullie naar het gebed komen, komt dan in rust (en sereniteit). Bidt wat jullie halen (met de mensen) en maakt af wat jullie hebben gemist. > door Al-Bukhari [635]

 

Te snel in de sudjud

Abu `Abdullaah Al-Ashari verhaalde dat de profeet s.a.w.s. zijn metgezellen leidde in het gebed, daarna ging hij met een groep van hen zitten. Een man kwam en begon te bidden, maar maakte zijn bewegingen zo snel als een kip die op de grond pikt. De profeet zei < Zien jullie dit? Iedereen die sterft en dit heeft gedaan, is gestorven buiten de gemeenschap van Muhammed en zijn gebed is als een kraai die bloed pikt. De persoon die bukt en dan pikt in zijn sudjud, is als een hongerige man die niet meer eet dan 1 of 2 dadels, wat voor goeds zal hem dat doen? > door Ibn Khozaymah in zijn Sahieh 1/332; zie ook Al-Albaanie, Sefat Salat An-Nabiy 1313

 

Niet rennen naar het gebed

Overgeleverd van Abu Huraira r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Ga naar jullie gebedsplaatsen, wanneer je de iqama hoort. Ga niet rennend naar de moskee, maar doe dit op een rustige manier. Bid met de djama`ah mee. Als je een paar rakaa hebt gemist, dien je dit (achteraf) alleen te bidden. > door Bukhari/Ezaan no. 23, Muslim/Mesacid no. 151, Abu Dawud/salaat no. 55, Tirmidhi/salaat no. 244 en Nesai/Imamet no. 57

Het gebed wanneer eten is opgediend

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat de profeet s.a.w.s. Heeft gezegd < Als het avondeten is opgediend en de iqama is gedaan, begint dan met (het nuttigen van) het avondeten. > door Al-Bukhari [671]

 

Het extra gebed thuis verrichten is beter

Overgeleverd van Zaid Ibn Yhaabit r.a. dat de boodschapper van Allah een kamer had genomen - hij zei < ik denk dat hij heeft gezegd dat het (een kamer) van riet was. > - tijdens de Ramadan. Hij heeft hierin een aantal nachten gebeden. Sommigen van zijn metgezellen verrichtten het gebed met hem mee. Toen hij achter deze daad van hen kwam, ging hij zitten. Vervolgens kwam hij naar buiten naar hen toe en zei < Ik weet waarom jullie hebben gedaan wat ik heb gezien. Bidt daarom - o mensen - in jullie huizen. Het beste gebed is immers het gebed van een persoon in zijn huis, behalve het verplichte (gebed). > door Al-Bukhari [731]

 

< Bid een deel van jullie gebeden in jullie huizen. Verander jullie huizen niet in graven. > Door Al-Bukhari en Muslim

 

Fouten in het gebed verbeteren

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de profeet s.a.w.s. de moskee betrad. Vervolgens kwam er een man binnen die het gebed verrichtte. Daarna kwam hij en groette de profeet. De profeet groette hem terug en zei < Keer terug en bid, want je hebt niet gebeden. > Hij verrichte (nogmaals) het gebed, kwam en groette de profeet. Hij zei < Keer terug en bid, want je hebt niet gebeden. > (Dit herhaalde zich drie keer). Hierop zei de man < Bij Hem Die u met de waarheid heeft gezonden, ik kan het niet beter dan dit. Leert u mij alstublieft (het gebed). > Hij antwoordde < Als je opstaat voor het gebed, zeg dan de Tekbier. Reciteer vervolgens wat je kunt van de Kuran. Verricht vervolgens ruku` (de buiging) totdat je in rust buigt. Hef je hoofd daarna op totdat je in rust rechtop staat. Verricht vervolgens sudjuud (de knieling) totdat je in rust knielt. Hef vervolgens je hoofd op totdat je in rust zit. Verricht vervolgens sudjuud (de knieling) totdat je in rust knielt. Herhaal dit vervolgens in je gehele gebed. > door Al-Bukhari [793]

 

Vergissen in het aantal raka`s

Overgeleverd van Abu Said < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wanneer iemand twijfelt tijdens het gebed over het aantal raka`s (of het drie of vier raka`s is), dient hij geen gehoor te geven aan zijn twijfel en verder te gaan met het gebed, waarvan hij denkt dat dit de juiste rakaat is. Voor de selaam dient hij twee keer de secde te verrichten (sehiv secde). Wanneer hij (in feite) totaal drie rakaat heeft gebeden en de sehiv secde[1] heeft verricht, zal zijn gebed vervolmaakt worden tot vier rakaat. Wanneer hij zijn gebed zonder gebreken heeft gebeden en deze twee secdes heeft verricht, zal hij de satan een klap op zin neus hebben gegeven. > door zes hadith imaams behalve, Al-Bukhari

[1]sehiv secde: Het twee keer verrichten van de secde na onzekerheid over het aantal rakaats in het gebed.

 

 

 

Overgeleverd van Cabir r.a. < Omar kwam nadat de zon was ondergegaan, tijdens de Hendak oorlog, in Kureys aan. Hij praatte met zichzelf. Hij zei vervolgens < O boodschapper van Allah! De zon zal bijna ondergaan en ik heb het middag geven (salatul Duhr) nog niet gebeden! > De boodschapper van Allah zei < Ik zweer bij Allah dat ik ook niet heb gebeden. > We zijn samen naar Buthan gegaan en hebben daar de kleine wassing verricht. Nadat de zon was onder gegaan, had de Boodschapper van Allah eerst het middag gebed (ingehaald) en vervolgens het avondgebed (salatul maghrib) verricht > door Al-Bukhari, Muslim en Nasai

 

Onnodige bewegingen die het gebed ongeldig maken

De geleerden vermelden dat aanhoudende, buitengewone, onnodige bewegingen iemands gebed ongeldig maken. Hoe kunnen die onrustige personen voor Allah staan, naar rechts en links en naar de lucht kijkend en niet vrezend dat Allah hun gezichtsvermogen zou kunnen wegnemen of dat Shaytaan hun gebed zou kunnen stelen? (sheikh Mohammed Saalih Al Munaddjied, verboden zaken die te licht worden opgevat, blz 53)

 

Wanneer is salaat mekruh

Overgeleverd Ibn `Omar r.a dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Als de (bovenste) rand van de zon opkomt, laat dan het gebed totdat hij (de zon) duidelijk te zien is. Als de (onderste) rand van de zon opkomt, laat dan het gebed totdat hij (de zon) ondergaat. Wacht met jullie gebed niet de zonsopkomst of de zonsondergang af, want zij komt op tussen de twee hoorns van een duivel of de duivel. > `Ik weet niet welke van de twee Hishaam heeft genoemd. > door Al-Bukhari [3272, 3273]

 

Verricht het gebed niet bij

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het gebed dient niet te worden verricht, wanneer het eten klaarstaat of wanneer men zijn behoefte moet doen (urineren-grote stoelgang) door Muslim

 

Volume van de stem

< Zeg < Roep Allah aan of roept de Barmhartige aan. Waarbij jullie Hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen. En verricht je salaat niet met luide stem, en spreekt er niet zacht bij, maar zoekt een weg daartussen. > >

Q. 17:110

Tijdens het zitten

Overgeleverd van `Abdullah r.a. Dat hij heeft gezegd < Als wij het gebed achter de profeet s.a.w.s. Verrichten, zeiden wij gewoonlijk < As-Salaam (vrede) ze met Allah vóór Zijn dienaren, As-Salaam zij met Djibril, As-Salam zij met Mika`il, As-Salam zij met die en die. > Toen de profeet (eens) zijn gebed beëindigde, keerde hij zijn gezegd naar ons toe en zei < Allah is As-Salam. Als iemand van jullie zit tijdens zijn gebed, dan moet hij zeggen < At-Tahiyyatu Lillaahi Was-Salawaatu Wat-Tayyibaatu Lillahi Was-Salaawatu Wat-Tayyibaat. As-Salaamu `Alaika Ayyuhaa An-Nabiyyu Wa Rahmatullaahi Wa Baraktaatuh. As-Salamu `Alaynaa Wa `Alaa `Ibaadillah Is-Saalihien (als men dit opzegt, dan omvat hij hiermee elke oprechte dienaar in de hemel en op aarde) Ash-Hadu Al-Laa Ilaaha Illallaah Wa Ash-Hadu Anna Mohammadan `Abduhu Warasuluh (Grootheid, gebeden en alle goede dingen komen toe aan Allah. Vrede, de genade van Allah en Zijn zegeningen zij met u, O Profeet. Vrede zij met ons en met de oprechte dienaren van Allah. Ik getuige dat er geen ware god is behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn Boodschapper is.) Vervolgens mag hij zelf uitkiezen welke woorden (van aanroeping) hij gebruikt. > door Al-Bukhari [6230]

 

Amin zeggen wanneer de imam Amin zegt

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Zeg < Amin > wanneer de imaam < Amin > zegt! Wanneer de Amin tegelijkertijd wordt opgenoemd met de Amin van de engelen, zullen zijn zondes, van het verleden, hem vergeven worden. > door Al-Bukhari/Ezaan, 112 Muslim/salaat 72Abu Dawud/salaat 172 Tirmidhi/salaat 185 Nasai/Iftah 34 en Ibnu Mace/Ikamet 14

 

Recitatie in het gebed

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft gezegd < Als de Imam zegt < Sami` Allaahu liman hamidah (Allah hoort wie Hem looft) > zegt dan < Allaahumma Rabbenaa Lak Hamd` (O Allah, onze Heer, aan U komt alle lof toe) > als de uitspraak van iemand van jullie namelijk samenvalt met de uitspraak van de Engelen, worden al zijn voorgaande zonden vergeven. > door Al-Bukhari [796]

 

 

 

 

Mooie kleding bij elke salaat

< O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij elke salaat, en eet en drinkt en overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen. > Q. 7:31

 

Gebedsrichting niet kunnen bepalen

Overgeleverd van Mir bin Rabia r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Op een donkere avond waren we met de boodschapper van Allah op reis. We konden de Kible niet bepalen en bidden naar de richting waarvan wij dachten dat deze juist was. De volgende ochtend vertelden we onze situatie aan de Profeet s.a.w.s. Hij gaf ons deze passage uit de Koran < En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen gij u ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend en Alwetend. > el Baqara, 115 > door Tirmidhi/Tefsir

 

De verantwoordelijkheid van een imaam

Overgeleverd van Sevban r.a. < Een persoon wordt imaam van een bevolkingsgroep. Wanneer hij alleen voor zichzelf dua doet en de djamaat achterwege laat, zal hij zijn djamaat verraden hebben. > door Abu Dawud/Taharet no. 43 en Tirmidhi/Salat no 265

 

Niet gretig zijn voor de eerste rij in de mescid

Overgeleverd van `Aisha r.a. < De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een deel van de mensen houdt zich altijd ver van de eerste rij in de moskee tijdens het gebed. Allah zal hen hetzelfde behandelen in de Cehennem. Zij zullen niet als eerst worden gered. (Allah) zal hun redding uit Cehennem uitstellen. > door Abu Dawud

Islambronnen

Bronnen

Contact