Islambronnen

Bronnen

Contact

< Alle lof zij Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de Engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. > Q. 35:1

 

Djibril en Mikail

< Zeg (O Mohammed): “Wie een vijand van Djibril is: voorwaar, heeft hij hem (de Qoran) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allah, als een bevestiging van wat er voor (geopenbaard) was en als Leiding en als een verheugende tijding voor de gelovigen ! En wie een vijand van Allah is en van Zijn engelen en van Zijn boodschappers en van (zijn Engelen) Djibril en Mikail: voorwaar, Allah is een vijand van de ongelovigen. > Q. 2: 97-98.

 

Malik

< Zij roepen < O Malik (bewaker van de Hel), laat jouw Heer een eind aan ons maken. > Hij zegt: < Voorwaar, jullie blijven hier. >

Q. 43:77.

 

De Engelen van de Hel

< En degenen die in de Hel zijn, zullen tot de wakers (Engelen) van de Hel zeggen < Roept jullie Heer aan, opdat Hij voor ons de bestraffing één dag verlicht. > Zij (de Engelen) zullen zeggen < Waren jullie Boodschappers niet tot jullie gekomen met de duidelijke bewijzen? > Zij zullen zeggen < Welzeker. > Zij (de Engelen) zullen zeggen < Roept dan aan. > Maar de aanroep van de ongelovigen kan niet anders dan mislukken!. > Q. 40:49

 

Haroet en Maroet

< En zij volgden wat de Satans voorlazen ten tijde van Soelaiman`s koninkrijk en Soelaiman was niet ongelovig, maar de Satans waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij (Sihr) en wat was neergezonden te Babel aan de twee Engelen Haroet en Maroet*. En geen van beiden geven onderricht, zonder dat zij zeiden < Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, weest daarom niet ongelovig. > Zo leerden zij van hen (tovenarij), dat wat een scheiding veroorzaakte tussen een man en zij echtgenote. En zij schaadden daarmee niemand, behalve met toestemming van Allah. En zij (de Mensen) leerden wat hen schaadde en hen niet baatte. En voorzeker, zij wisten dat, wie dat (tovenarij) koop, geen aandeel zal hebben in het Hiernamaals. En slecht is het waarvoor zij hun zielen verkochten, als zij het maar wisten. En als zij hadden geloofd en (Allah) hadden gevreesd, dan zou (hun) beloning bij Allah beter geweest zijn. Als zij het maar wisten. >

Q. 2: 101-103

* Deze twee Engelen onderwezen de mens as-Sihr, de tovenarij. Zij deden dat niet om de mensen tot dwaling te brengen, maar om de mensen te waarschuwen. Zij leerden de mensen tovenarij te gebruiken om de tovenarij te kunnen bestrijden. Maar de mensen maakten hiervan misbruik, bijvoorbeeld door te proberen om het behulp van tovenarij een scheiding tussen een man en een vrouw teweeg te brengen. In vele Verzen wordt over tovenarij gesproken, vooral in de Verzen die over Musa en Firaun gaan. De twee laatste Soerah`s van de Koran worden al Moe`awwidzatain, genoemd. Onder andere met deze Sierah`s kan de mens zijn toevlucht tot Allah zoeken tegen de gevaren van tovenarij. Hij gebruik maken van as-Sihr is in de Islam onder alle omstandigheden verboden.

 

Engelen houden elke handelingen bij

< En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader. Wanneer de twee ontvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven. Is er geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is (het op te schrijven). > Q. 50:16-19

 

< En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie. Eervollen, schrijvenden! Zij weten wat jullie doen. > Q. 82: 10-12

 

< Of denken zij, dat Wij hun geheimen en hun gefluister niet horen? Welzeker! Onze gezanten (Engelen) zijn bij hen, zij schrijven. > Q. 43:80

 

Allah spreekt met de Engelen

< En toen jouw Heer tot de Engelen zei < Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen, > zeiden zei < Gaat U daarop iemand aanstellen, > zeiden zij < Gaat U daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met de lofprijzing die U toekomt en wij U heiligen? > Hij zei < Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten. > En Hij(Allah) onderwees Adam de namen van alle dingen en vervolgens toonde Hij deze aan de Engelen en zei < Noem Mij de namen van deze (dingen), als jullie waarachtigen zijn. > Zij zeiden < Heilig bent U, wij hebben geen kennis, behalve wat U ons onderwezen hebt: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze. > Hij zei < O Adam, noem hun de namen ervan. > En toen hij hun de namen ervan had genoemd, zei Hij < Zei Ik jullie niet, dat Ik het onwaarneembare van de hemelen en de aarde ken, en weet wat jullie openlijk doen en wat jullie plachten te verbergen? > en Toen Wij tot de Engelen zeiden < Buigt jullie voor Adam. > toen bewogen zij, behalve Iblis (de Satan). hij weigerde en was hooghartig en hij werd één van de ongelovigen. > Q. 2:30-34

 

Engelen vragen om vergeving voor ons

< Bijna scheuren de bovenkanten van de hemelen, en de Engelen prijzen de Glorie van hun Heer met Zijn lofprijzing en vragen om vergeving voor degenen die op de aarde zijn. Weet: voorwaar, Allah is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. > Q. 42:5

 

De dag waarop wij de Engelen zullen zien

< En degenen die niet op de ontmoeting met Ons hopen, zeiden < Waren de Engelen maar tot ons neergezonden of zagen wij onze Heer maar! > Voorzeker, zij zijn arrogant over zichzelf en zij overtreden met grote overtreding. Op de Dag waarop zij de Engelen zullen zie, op die Dag zal er geen verheugende tijding voor de misdadigers zijn, en zij zullen zeggen < (Weest) ver verwijderd! > Q. 25:22

 

Het einde van de onrechtvaardige mensen

< (Zij zijn) degenen die door de Engelen weggenomen werden terwijl zij onrecht tegen zichzelf begingen. Dan zullen zij zich overgeven (aan Allah, en zeggen) < Wij plachten geen kwaad te bedrijven. (De Engelen zullen antwoorden) < Nee, voorwaar, Allah weet het beste wat jullie plachte te doen. Dus gaat de poorten van de Hel binnen om daarin eeuwig levenden te zijn. De verblijfplaats van de hoogmoedigen is zeker het slechtst! > Q. 16:28-29

 

Selamoen aleykoem, de groet van het Paradijs

< (Zij zijn) degenen die de Engelen als reinen wegnemen, terwijl zij zeggen < Selamoen Aleykoem (Vrede zij met jullie), treedt het Paradijs binnen, wegens wat jullie plachten te doen. > Q. 16:32

 

Fadjr-gebed wordt getuigt door Engelen

< Onderhoud de salaat na het hoogtepunt van de zon tot donkerte van de nacht en het Fadjr-gebed. Voorwaar, van het Fadjr-gebed wordt getuigd (door Engelen). Q. 17:78

 

Ark van noah

< ... De Engelen zullen hem (de ark) dragen. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor Julie, als jullie gelovigen zouden zijn > Q. 2:248