1

2

3

4

5

6

7

8

Een glimlach, onderschat het niet

Abu Dzarr verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. tegen hem gezegd heeft < Onderschat niet de minste van de goede werken, al is het maar het glimachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt. > door Muslim

 

Een oprecht persoon

Er werd aan een wijze (vrede zij met zijn ziel) gevraagd: < Wie is de oprechte persoon? > hij antwoordde: < Het is degene die zijn goede daden verbergt zoals hij zijn zonden probeert te verbergen. >

 

Hoe te reageren tegenover dwazen

…en als de dwazen hen aanspreken, antwoorden zij met milde woorden of vriendelijkheid. Q 25:63

 

Dwazen die de Verzen beledigen

< En wanneer jij degenen ziet die beledigend spreken over Onze Verzen, wend je dan van hen af, totdat zij over een ander onderwerp spreken. En indien de Satan het jou doet vergeten, zit dan niet, nadat de herinnering (tot jou komt), bij het onrechtvaardige volk. > Q. 6:68

 

De sterkste

Al Bazaar overleverd volgens Aas r.a. dat de Profeet s.a.w.s. passeerde langs mensen die man tegen man aan het vechten waren en zei < Wat is dit? > < dinges! > Antwoordden ze, < hij bevecht niemand zonder hem te vloeren. > < Willen jullie dat ik iemand aantoon die sterker is dan hij? Een man waartegen iemand kwetsenden woorden gezegd heeft en die toch zijn wraaklust bedwongen heeft, heeft zo de overhand genomen boven hem, boven zijn eigen duivel en boven de duivel van zijn tegenstander. > Al Hafez heeft de overleveringsketen van deze Hadith tamelijk goed gekwalificeerd. Voir "fath al bari".

 

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < De sterke is niet degene die de mensen vloert tijdens het gevecht, maar de sterke is degene die meeste van zichzelf blijft in zijn woede. > Overgeleverd door Abu Hurayra door Al-Bukhari no. 6114 en Muslim no. 2609

 

Geef je niet over aan woede

Volgens Abu Abu-d-Darda r.a. zei een man tegen de Profeet s.a.w.s. < Toon mij een daad die me naar het Paradijs doet gaan. (Geef je niet over aan je woede en het Paradijs zal je toegewezen worden > antwoordde hij hem. Volgens Abu Hurayra. Al-Bukhari no. 6114 en Muslim no. 2609

 

Laat je woede niet uitbarsten

Volgens Abu Abu-d-Darda r.a. zei een man tegen de Profeet s.a.w.s. < geef mij een goede raad > Laat je woede niet uitbarsten > , antwoordde de profeet. De man herhaalde verschillende keren dezelfde vraag telkens antwoordde hij < Laat je woede niet uitbarsten. > Overgeleverd door Al-Hafez al-Mundhiri in zijn werk "at-Targhib" 5/115, At-Tabarani.

 

Zeg iets goeds of zwijg

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Dat degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, iets goeds zegt of dat hij zwijgt. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 6019 en Muslim no. 48

 

Profiteer van 5 zaken

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Profiteer van vijf zaken voordat vijf andere verschijnen: Je jeugd voor je ouderdom, je gezondheid voor je ziekte, je rijkdom, voor je armoede, je vrije tijd voordat je met werk overladen bent en je leven voor je dood. > Fath al bari 1/235, zie "Salih al jami" 1077

 

 

 

 

Vermoedens

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Houd jullie voor het vermoeden, want het vermoeden is het mest leugenachtige woord. Bespioneer elkaar niet, benijd elkaar niet, haat elkaar niet, keer elkaar niet de rug toen en wees aanbidders van Allah die broeders zijn. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 5143 en Muslim 2563

 

Lichte zonden

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Pas op voor de lichte zonden, want ze verzamelen zich op de mens totdat ze hem ten onder doen gaan > overgeleverd door Ahmad, zie Sahih al-Jami`, no. 2686-2687

 

Berouw

De Profeet s.a.w.s. smeekte 70 maal om vergeving, per dag

Abu Huraira verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah s.a.w.s. hoorde zeggen < Bij Allah, ik zoek vergeving bij Allah, en ik wend mij meer dan zeventig maal (om vergeving vragend) per dag tot Hem. > door Bukhari

 

Hoe verheugd is Allah met ons berouw ?

Anas ibn Maalik, dienaar van de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei dat de Boodschapper van Allah zei < Allah is meer verheugd met het berouw van een dienaar van Hem dan een van jullie zou zijn als hij zijn rijdier, dat zijn voedsel en drinken draagt, in een dorre woestijn zou kwijtraken, en zich, terwijl hij alle hoop hem te vinden opgegeven had, zou neerleggen in de schaduw van een boom, en hem dan plotseling naast hem zou vinden, en zijn neusleidsel zou grijpen en er overweldigd door vreugde uit zou flappen < O Allah, U bent mijn dienaar en ik ben Uw heer (en zo een fout maakt door wat ik er in mijn vreugde uitflap). > door Bukhari en Muslim

 

Wanhoop niet, toon berouw

Ibn `Abbaas en Anas ibn Malik verhalen dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Als een zoon van Adam een vallei vol goud had, zou hij er twee verlangen. Niet kan zijn mond vullen, behalve de aarde in het graf. Allah wendt zich vol barmhartigheid tot degene die berouw voelt. > door Bukhari en Muslim

 

De man die 100 moorden heeft gepleegd

Volgens Abu Sa`id Al-Khudri r.a. heeft de Boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd < Onder jullie voorgangers was er een man die negenennegentig personen gedood had. Hij vroeg de mensen om hem de grootste geleerde van de aarde aan te wijzen. Ze wezen hem een monnik aan. Hij ging er naartoe en zei < ik heb negenennegentig personen gedood. Heb ik nog enige mogelijkheid om berouw te tonen? > < Nee, zei de monnik onmiddellijk > Hij doodde hem ter plaatse en bracht zo zijn aantal slachtoffers op honderd. Hij vroeg de mensen opnieuw om hem de grootste geleerde van de aarde aan te wijzen. Ze wezen hem een echte geleerde aan. Hij ging er naartoe en zei < Ik heb honderd personen gedood. Heb ik nog enige mogelijkheid om berouw te tonen? > < Natuurlijk, en wie durft tussen Allah en jouw berouw in te gaan staan? > antwoordde de geleerde hem. Ga naar dat land, daar leven mensen die zich wijden aan de aanbidding van Allah de Allerhoogste. Wijd je samen met hen aan de aanbidding en keer niet meer terug naar je land, want het is een land vol kwaad. > Hij ging dus op weg en toen hij halverwege gekomen was, werd hij door de dood getroffen. De engelen die barmhartigheid brengen en de engelen belast met de bestraffing maakten ruzie over hem. De engelen van de barmhartigheid zeiden < Hij is gekomen vol berouw, met een hart dat enkel bij Allah wilde terugkeren. > < Hij heeft niets goeds gedaan, protesteerde de engelen van de bestraffing. > Het is toen de een engel naar hen kwam in een menselijke gedaante. Ze namen hem als scheidsrechter. Hij zei hen < Meet de afstand die hij verwijderd is van het land van het kwade en de afstand tot het land van het goede. Hij is bestemd voor het land waar hij het dichts bij is. Allah gebood het land van het kwade om zich te verwijderen en het land van het goede om dichterbij te komen. Ze maten de afstand en vonden dat hij dichter bij het land was waar hij naartoe ging. Zo waren het de engelen van de barmhartigheid die hem met zich meenamen. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 2766 en Muslim no. 3470

Neem geen vrienden buiten je kring

< O jullie die geloven, neemt geen boezemvrienden van buiten jullie kring: zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voortkomt, en wat hun harten verbergen is nog erger. Waarlijk Wij hebben de Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen. Ah, jullie zijn degenen die van hen houden maar zij houden niet van jullie en jullie geloven in het gehele Boek. En als zij jullie ontmoeten, zeggen zij < Wij geloven > maar wanneer zij alleen zijn bijten zij de toppen van hun vingers af uit woed. Zegt < Sterft in jullie woede, voorwaar, Allah kent het binnenste van de harten. Als jullie het goede overkomt, zijn zij verdrietig; maar als jullie het slechte overkomt, zijn zij daar blij mee. Maar als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen, dan zal hun listigheid jullie geen schade berokkenen. Voorwaar, Allah omvat wat zij doen. > Q. 3:118-120

 

Vroomheid bereiken

< Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen: voorwaar, Allah is daarover Alwetend.[1] > Q.3:92 [1] Na de openbaring van dit Vers haastten metgezellen hun meest geliefde als sadaqa weg te geven. Zo Abu Talha gaf zijn boomgaard Bairoeha weg, Zaid bin Haaritha zijn paard Sabal en ibn `Omar liet zijn slaaf vrij.

 

De Salaam

< En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug), of beantwoordt hem (op gelijke wijze). Voorwaar, Allah stelt de afrekening over alle zaken op > Q.4:86

 

< En wanneer degenen die in Onze Tekenen geloven tot jou komen, zeg dan: < Salamun `aleikum (Vrede zij met jullie. > Jullie Heer heeft Zichzelf de Barmhartigheid voor geschreven. Indien een van jullie uit onwetendheid slechts doet en dan daarna berouw heeft en zich betert: voorwaar, dan is Hij vergevensgezind, Meest Barmhartig. > Q. 6:54

 

Weggaan bij laster

< En Hij heeft jullie al in het Boek (Kuran) geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah horen, en zij worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Voorwaar, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen. > Q.4:140

 

Kom de belofte na

< O jullie die geloven! Komt de beloften na. Toegestaan voor jullie zijn de dieren van het vee, behalve wat aan jullie voorgelezen wordt. Niet toegestaan is het jagen als jullie in de gewijde staat zijn (tijdens de bedevaart). Voorwaar, Allah oordeelt over wat Hij wilt. > Q. 5:1

 

 

 

 

Testament

< O jullie die geloven! Stelt getuigen onder jullie aan wanneer één van jullie de dood nadert en wanneer jullie het testament opmaken; (door) twee rechtvaardigen onder jullie, of twee anderen van buiten jullie, indien jullie in het land rondreizen en de ramp van de dood jullie treft. Houdt hen na de salaat vast en laat hen dan (als volgt) bij Allah zweren, indien jullie twijfelen < Wij zullen het (oprechte getuige) voor geen prijs inruilen, zelfs als (de begunstigde) een verwant is en wij zullen de getuigenis bij Allah niet verbergen, voorwaar, anders zouden wij tot de zondaren behoren. > Q. 5:106

 

Drie kwaliteiten, zoetheid geloof

Overgeleverd van Anas r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Wie drie (kwaliteiten) bezit zal de zoetheid van het geloof proeven: Dat Allah en zijn boodschapper hem meer lief zijn dan al het andere; dat hij van een persoon houdt en dat deze liefde voor hem alleen omwille van Allah (de verhevene) is; en dat hij er een afkeer tegen heeft om terug te keren naar ongeloof, net zoals hij er een afkeer tegen heeft om in het vuur geworpen te worden. > Overgeleverd door Al-Bukhari

 

Liefdadigheid

Overgeleverd van Abu Mas`ud r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Als een man geld uitgeeft voor zijn gezin met de intentie om ervoor beloond te worden (door Allah), dan wordt dit voor hem aangemerkt als liefdadigheid. > Overgeleverd door Al-Bukhari [55]

 

Kennis

Al-Bukhari heeft gezegd dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Degene met wie Allah het goede wenst, schenkt hij begrip in de religie. > En < Kennis wordt verkregen door te leren. >

 

Gelukkigst op Opstandingsdag

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat hij heeft gezegd < ik vroeg < O boodschapper van Allah, wie van de mensen zal het gelukkist zijn met uw bemiddeling op de Opstandingsdag? > De Boodschapper van Allah s.a.w.s. Antwoordde < O Abu Hurayra, ik dacht dat niemand anders mij hierover zou vragen vóór jou, omdat ik jouw gretigheid voor (het leren van) de Hadith heb gezien. Het gelukkigste van de mensen met mijn bemiddeling op de Opstandingsdag zal degene zijn die oprecht uit zijn hart - of zijn ziel - Laa Ilaaha Illallaah (er is geen ware god behalve Allah) heeft gezegd. > Door Al-Bukhari [98]

 

Gastvrijheid

Khoewalid ibn `Amr al-Khoezaa`ie verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah hoorde zeggen < Hij die in Allah en de Laatste Dag gelooft, laat hem zijn gast overeenkomstig zijn recht eren. > Zij zeiden < Wat is zijn recht, O Boodschapper van Allah? > Hij antwoordde < Een dag en een nacht en gastvrijheid voor drie dagen. > Wat extra is, is liefdadigheid. > door Bukhari en Muslim in een versie van Muslim < Het is een moslim niet toegestaan zolang bij zijn broeder te blijven dat hij hem tot zonde drijft. > Zij zeiden < O Boodschapper van Allah, hoe zou hij hem tot zonde drijven? > Hij antwoordde < Hij ( de gast) blijft bij hem en hij (de gastheer) heeft niets over om hem aan te bieden. >

Strijden op de weg van Allah

Overgeleverd van Ubu Musa r.a. dat hij heeft gezegd < Er kwam een man naar de profeet s.a.w.s.. En zei tegen hem < Wat is strijden op de weg van Allah? Want sommigen van ons strijden uit woede en anderen uit trots. > Hij s.a.w.s. Hief zijn hoofd naar hem op omdat hij (de vragensteller) stond en zei tegen hem < Wie strijdt zodat het Woord van Allah het hoogst zal zijn, diegene is (strijdend op de weg van Allah). door Al-Bukhari [125]

 

Urineren

Overgeleverd van `Abdil laah Ibn Abi Qataadah van zijn vader r.a.dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Als iemand van jullie urineert, mag hij zijn geslachtsdeel niet vasthouden met rechts en mag hij zich (zijn private delen) niet reinigen met rechts. En men mag niet ademen in een (water)vat. > door Al-Bukhari [154]

 

Beginnen met rechts

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat zij heeft gezegd < De profeet s.a.w.s. hield van (het beginnen met) rechts zoveel hij kon in al zijn zaken; in zijn reiniging, in het kammen van zijn haar en in het aantrekken van zijn sandalen. > Door Al-Bukhari [426]

 

Rechts is Sunnah

Overgeleverd van Anas r.a. dat hij heeft gezegd < De boodschapper van Allah s.a.w.s. kwam eens bij ons in dit huis van ons en vroeg om drinken. Wij molken één van onze geiten voor hem en vervolgens mengde ik dit met water uit deze put van ons. Ik gaf hem dit, terwijl Abu Bakr r.a. zich links van hem bevond, `Omar r.a. tegenover hem en een bedoeïene rechts van hem. Toen hij klaar was (met drinken) zei `Omar r.a. < Geeft u Abu Bakr (te drinken). > Hij gaf wat overgebleven was echter aan de bedoeïene en zei < De rechtsen, de rechtsen. Begin dus bij rechts. > Anas r.a. heeft gezegd < Dat is dus de Sunnah, dat is dus de Sunnah. > hij herhaalde dit drie keer. > door Al-Bukhari [2571]

 

Bij entree moskee bidden

Overgeleverd van Ka`b Ibn Malik r.a. dat de profeet s.a.w.s. Als hij aankwam van een reis, de gewoonte had om met (het bezoeken van) de moskee te beginnen en erin te bidden.

 

Vrijgevigheid

Overgeleverd van `Uqbah Ibn Al-Haarith r.a. dat hij heeft gezegd < Ik heb het `Asr-gebed achter de profeet s.a.w.s. verricht. Toen hij zijn gebed afsloot (met Tasliem), stond hij gehaast op. Hij hing bij één van zijn vrouwen naar binnen en kwam vervolgens naar buiten. Hij kon aan de gezichten van de aanwezigen aflezen dat zij verbaasd waren om zijn haast. Hierop zei hij < Terwijl ik mij in het gebed bevond, herinnerde ik mij een goudklomp bij ons. Ik wilde niet dat het de avond - of de nacht - bij ons zou doorbrengen, daarom heb ik bevolen om hem te verdelen. > door Al-Bukhari [1221]

 

< En degenen die vóór hen in de stad (Medina) woonden en geloofden (de Ansar), zij houden van degenen die (vanuit Mekka) naar hen zijn uitgeweken, Zij vinden in hun hart geen jaloezie op wat aan hen gegeven is. En zij geven aan (hen) voorrang boven zichzelf, ook al is er behoefte onder hen. En wie zich hoedt voor zijn eigen gierigheid: dat zijn degenen die zullen welslagen. > Q. 59:9

 

 

 

Geschenken accepteren

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat zij heeft gezegd < De boodschapper van Allah had de gewoonte om geschenken te accepteren en (als tegenprestatie) ervoor te belonen. > door Al-Bukhari [2585]

 

Tegenover Lieden van het schrift

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de profeet s.a.w.s. Heeft gezegd < Gelooft de lieden van het boek niet en verloochent hen niet, maar zegt < Wij geloven in Allah en in wat naar ons is neergezonden…) Q. 2:136. > door Al-Bukhari [7362]

 

< En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de leiden van de Schrift, behalve met de onrechtplegers onder hen. En zegt < Wij geloven in wat aan ons is neergezonden en in wat aan jullie is neergezonden; en onze God en jullie God is Eén, en wij hebben ons aan Hem overgegeven. > Q. 29:46

 

Het meest geliefd vasten en gebed

Overgeleverd van `Abdullah Ibn `Amr r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het meest geliefde vasten bij Allah is de vasten van Dawud a.s. Hij vastte één dag en at één dag. En het meest geliefde gebed bij Allah is het gebed van Dawud. Hij sliep de helft van de nacht, bad een derde van de nacht en sliep weer een zesde van de nacht. > door

Al-Bukhari [3420]

 

Makkelijkste keuze

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat zij heeft gezegd < De boodschapper van Allah s.a.w.s. is nooit voor een keuze geplaatst tussen twee zaken, zonder dat hij de makkelijkste van de twee koos, zolang het geen zondigheid betrof. Zodra het zondigheid betrof, was hij de verst verwijderde persoon ervan. > door Al-Bukhari [3560]

 

Wees gematigd in het liefhebben en kwaad worden

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wees gematigd wanneer u iemand liefheeft. Deze persoon kan namelijk op een dag uw vijand worden. Wees ook gematigd wanneer u kwaad op iemand bent. Deze persoon kan namelijk op een dag uw beste vriend worden. > door Tirmidhi/Dirr 60

Gehoorzaam enkel in het goede

Overgeleverd van `Ali Ibn Abi Talib r.a. dat hij heeft gezegd < De boodschapper van Allah s.a.w.s. zond een compagnie en gaf het beval aan een man van de Ansar en hij beval hen om hem te gehoorzamen. Op een gegeven moment werd hij boos en zei tegen hen < De profeet heeft jullie toch bevolen om mij te gehoorzamen? > Zij antwoordden < Ja. > Hij zei < Verzamel brandhout > , en zij verzamelden brandhout. Daarna zei hij < Steek een vuur aan > , en zij staken een vuur aan. Vervolgens zei hij < Stap in het vuur > , en zij stonden op het punt om er te stappen. Zij begonnen elkaar vast te houden en zeiden < Wij zijn juist van het vuur naar de Profeet gevlucht. > Zij bleven in deze situatie totdat het vuur was gedoofd en zijn boosheid was bedaard. Toen dit nieuws de Profeet bereikte zei hij < Als zij in het vuur waren gestapt, dan zouden zij er niet uitkomen tot op de Opstandingsdag. Gehoorzaamheid is immers alleen in het goede. > door Al-Bukhari [4340]

 

Dien je gezin

Overgeleverd van Al-Aswad Ibn Yazied ra. dat hij heeft gezegd < Ik vroeg aan ``Aisha r.a. < Wat deed de profeet s.a.w.s. gewoonlijk thuis? > Zij antwoordde < Hij diende zijn gezin, maar zodra hij de gebedsoproep hoorde verliet hij het huis. > door Al-Bukhari [5363]

 

Niezen

Overgeleverd van Anas Ibn Malik r.a. dat hij heeft gezegd < Twee mannen niesten bij de profeet s.a.w.s.. Maar tegen de één zei hij wel < Moge Allah jou genade schenken >, en tegen de ander niet. Hierop vroeg de man < O boodschapper van Allah, waarom hebt u tegen hem wel < Moge Allah jou genade schenken > gezegd en tegen mij niet? Hij antwoordde < Hij heeft Allah wel geprezen en jij hebt Hem niet geprezen. > door Al-Bukhari [6225]

 

Beste manier om vergeving te vragen

Overgeleverd van Shaddaad Ibn Aws r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < De beste manier om vergevening te vragen is door te zeggen < Allaahumma Anta Rabbie Laa Ilaaha Illaa Anta, Khalaqthanie Wa Ana `Abduka, Wa Ana `Alaa `Ahdika Wa Wa`dika Mastata`t. A`oedhoe Bika Min Sharri Maa Sana`t. Abu`o Laka Bini`matika `Alayya Wa Abu`o Laka Bidhanbie, Faghfirlie. Fa Innahu Laa Yaghfirlie. Fa Innahu Laa Yaghrif Udh-Dhunoeba Illaa Ant. (O Allah, U bent mijn Heer; er is geen ware god behalve U. U hebt mij geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik ben trouw aan Uw convenant en Uw belofte zoveel als ik kan. Ik zoek mijn toevlucht tot U tegen het kwaad dat ik heb verricht. Ik erken aan U Uw gunst aan mij en ik erken aan U Uw gunst aan mij en ik erken aan U mijn zonde. Vergeeft U mij daarom, want niemand vergeeft de zonden behalve U.) > door Al-Bukhari [6306]

 

Voorbereiding op hiernamaals

< En als zij de bedoeling hadden om er opuit te trekken, zouden zij daar zeker voorbereidingen voor maken… > Q. 7:46

 

Een betere wereld begint bij jezelf

< Dat is omdat Allah nimmer een genieting die Hij aan een volk heeft geschonken verandert (in een bestraffing), tenzij zij veranderen wat zich bij hen bevindt: en voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend. > Q.8:53

 

Overdrijft niet

< O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij elke salaat, en eet en drinkt en overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen. > Q. 7:31

 

Inhouden van woede

< En haast jullie naar vergeven van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de Moettaqoen. (Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners. > Q. 3:133-4

 

Alles heeft een mate

< En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. Voorwaar, Allah voert Zijn zaak uit waarlijk. Allah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald. > Q. 65:3

 

De barmhartigheid

< Er rust geen zonde op de zwakken, de zieken, noch op degenen die niets kunnen vinden om te besteden, wanneer zij oprecht zijn tegenover Allah en Zijn Boodschapper. Tegen de weldoeners is er geen weg (om hen van zonde te beschuldigen). En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. En (ook) niet op degenen die, toen zij naar jou kwamen opdat jij hen zou vervoeren. (En) jij zei < Ik kan niets vinden waarop jullie vervoerd kunnen worden, > (en) zij draaiden zich om, terwijl hun ogen overstroomden van tranen, uit droefheid omdat zij niets konden vinden om als bijdrage te besteden. > Q. 9:92-93

 

Een moslim nooit tevreden met zijn hoeveelheid goede daden

Overgeleverd van Ebu Amire Ibn Muhammed r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een man die, vanaf zijn geboorte tot zijn dood, zijn tijd heeft doorgebracht met het gehoorzamen van Allah en zijn gebeden heeft verricht, zal op de Dag des Oordeels hiermee geen voldoening krijgen. Hij zal niets liever willen dan terugkeren om nog meer aanbidding en goede daden te verrichten zodat hij nog meer hasanaat en beloning zal krijgen. > door Imam Ahmed

 

Een deur openen

Overgeleverd van Ebu Amr Cerir bin Abdullah r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Iemand die in de Islam een 'deur' opent om goede daden te verrichten, zal hiervoor hasanaat krijgen. Wanneer er na hem mensen komen die door middel van het gebruik van deze deur goede daden verrichten, zal de grondlegger ook hiervoor hasanaat krijgen zonder dat de hasanaat van die mensen verminderd wordt. > door Muslim zakaat 69; Nesai/zakaat 64

 

Doe voor een ander wat jij van Allah wilt

Overgeleverd van Ibn-i Omar r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Allah zal de behoefte van degene voorzien indien hij de behoefte van zijn moslimbroeder voorziet. Allah zal op de Dag des Oordeels één van de lasten van Zijn Dienaar verlichten, indien hij op de aarde één van de lasten van zijn moslimbroeder heeft verlicht. Wie van jullie een fout bij zien moslimvriend ziet en dit niet openbaar maakt, zal Allah op de Dag des Oordeels ook één van zijn fouten 'bedekken'. > door Al-Bukhari no. 2442 en Muslim no. 2580

 

Mens beter dan engel of slechter dan dier

Een van de geleerde heeft gezegd < Allah heeft de engelen geschapen met de rede zonder de begeerte, de dieren met de begeerte zonder de rede en de zonen van Adam met allebei. Bijgevolg is degene die zijn rede laat overheersen over zijn begeerte beter is dan de engelen. En degene die zijn begeerte laat overheersen over zijn rede is slechter dan de dieren. > Adab ad-dunya wa-d-din 13-16

 

Zeg iets goeds of zwijg

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Moge degene die in de Laatste Dag gelooft het goede zeggen als hij zijn mond opent, zoniet zwijgt hij beter! > overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim.

 

Geduld één van de meest gezegende gunsten

Overgeleverd van Sa`d bin Malik bin Sinan el-Hudri r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Allah zal een persoon helpen wanneer hij een deugdzaam leven wilt leiden en van niemand afhankelijk wilt zijn. Allah zal een mens geduld geven wanneer Zijn dienaar geduldig probeert te zijn. Geduld is één van de meest gezegende gunsten die een mens heeft verkregen. > Door Al-Bukhari no. 1496 en Muslim no. 1053

 

Je hoort bij het volk dat je lief heb

Overgeleverd van Zier bin Tube r.a. dat een bedoeïne vroeg aan de profeet s.a.w.s. < Hoe is de toestand van iemand die een volk liefheeft maar nog niet tot dat volk behoort? > De profeet < Op de Dag des Oordeels zal een persoon met degenen zijn die hij liefheeft. > door Tirmidhi no. 3529

 

Tranen van barmhartigheid

Overgeleverd door Usame bin Zeyd bin Harif r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Tranen zijn het maaksel van barmhartigheid en deze geeft Allah alleen aan degenen die Hij wilt. Allah zal alleen jegens barmhartige mensen barmhartig zijn. > door Al-Bukhari no. 1284 en Muslim no. 923

 

 

 

Kijk altijd naar degene die het minder hebben

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Kijk in het wereldse leven altijd naar degenen die het minder dan jullie hebben. Vermijd het kijken naar degenen die het beter dan jullie hebben, want dit aanblik kan ertoe leiden dat jullie de gunsten van Allah kleineren. > door Al-Bukhari en Muslim en Tirmidhi

 

Koester jegens niemand wrok

De profeet s.a.w.s. heeft dit advies aan Enes bin Malik gegeven < Mijn zoon! Probeer met al je kracht, elke ochtend en avond, jegens niemand wrok te koesteren. > door Tirmidhi

 

Beste vriend in Allahs aangezicht

Overgeleverd van Abdullah bin Amr bin As r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < In Allah`s aangezicht is de beste van de vrienden, degene die het best en nuttigst voor zijn vriend is. De beste van de buren is degene die het best jegens zijn buren is. > door Tirmidhi/Birr no. 25

 

Waarde van een glimlach en goed karakter

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Waarlijk, jullie kunnen met jullie bezittingen mensen niet tevreden stellen. Jullie kunnen hen alleen met je glimlach en je goede karakter tevreden stellen. > door Abu Ya`la, Bezzar.

 

Goede karaktereigenschappen

De profeet s.a.w.s. zei tegen Munzir el-Esecc, die met een konvooi naar Medina was gekomen < Jij hebt twee eigenschappen die Allah liefheeft. Jij bent zacht van karakter en je bent nuchter (je denkt eerst voordat je handelt.) > Munzir vroeg < O profeet heb ik deze goede karaktertrekken gekregen of heeft Allah de verhevene mij deze karaktertrekken geschapen? > De profeet zei < Allahu Teala heeft jou met deze karaktertrekken geschapen. > Munzir zei < Alle lof aan Allah, die deze twee geliefde karaktertrekken van Allah en de profeet s.a.w.s. aan mij heeft gegeven. > Door Abu Dawud en Tirmidhi

 

Blijf niet bij je broeder, als hij je niets kan aanbieden

De boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Een moslim dient niet bij zijn moslimbroeder te blijven, wanneer hij ziet dat hij hierdoor zondes kan krijgen. > De metgezellen < Hoe kan hij door hem zondes bezorgen o profeet? > De profeet zei < Door bij hem te verblijven ongeacht het feit dat hij ziet dat zijn broeder hem niets kan aanbieden. > door Muslim

Drie soorten mensen die niet ondervraagd zullen worden

De boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Van mijn umma zullen er 70 000 mensen zonder ondervraagd te worden het Paradijs betreden. Zij voldoen aan deze eigenschappen: Zij zoeken geen 'waarzeggers' op, zij geloven niet in bijgeloof en objecten die zogenaamd onheil veroorzaken. Zij zijn degenen die alleen op Allah vertrouwen. > door Al-Bukhari en Muslim

 

De Profeet s.a.w.s. houdt van optimistische mensen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Er is geen onheil bij het vliegen van een vogel. Ik hou van mensen die optimistisch zijn. > door Al-Bukhari

 

Verlegenheid, een teken van imaan

Overgeleverd van Abdullah Ibn-i Omar r.a. < De profeet s.a.w.s. zag een man die zijn naaste berispte, omdat hij hem te verlegen vond. De man zei < Jij bent echt heel erg verlegen. > Hij zei het op een manier van 'deze verlegenheid zal jou veel schade berokkenen.' De Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Laat hem. Verlegenheid (schaamte) is een teken van de Imaan. > door Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud en Tirmidhi

 

Herken een mu`min

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wees getuige dat een persoon een mu`min is, als je hem altijd in de moskee met de djama`ah ziet bidden. Allah de verhevene heeft namelijk gezegd < Alleen degenen die in Allah en in het Hiernamaals geloven vrolijken de mescid van Allah op. > door Tirmidhi

 

Aangename geurtjes

Er is overgeleverd < Wanneer de profeet s.a.w.s. aangename geurtjes werd aangeboden, accepteerde hij dit. > Door

Al-Bukhari

 

Iemand die een mu`min blij maakt

Overgeleverd van Cafer bin Muhammed r.a. heeft van zijn grootvader overgeleverd < Wanneer iemand een mu`min blij maakt, zal Allah voor hem een Engel scheppen. Wanneer hij in zijn graf wordt gelegd, zal deze Vreugde Engel komen en tegen hem (dode) zeggen < Ken je mij? > de dode persoon < Wie ben jij? > de Vreugde Engel < Allah heeft mij geschapen toen jij iemand blij had gemaakt. Vandaag zal ik in jouw eenzaamheid jouw vriend zijn en je bijstaan met je antwoorden aan de ondervragingsengelen. Ik zal je laten zien welke graden je zal krijgen op de Dag des Oordeels. Ik zal Sefat[1] voor je doen, wanneer je voor Allah wordt opgeroepen. Ik zal jouw plek in het Paradijs later zien. > door Ibn-i Ebid-dunya/Sevap [1]Sefat: Het recht dat Allah de verhevene aan zal geven, waaronder aan de profeet, om op de Dag des Oordeels mensen te 'helpen'

 

 

 

 

Red je godsdienst

Een man vroeg aan de boodschapper van Allah s.a.w.s. wanneer de Dag des Oordeels zal uitbreken. De boodschapper van Allah < Degene aan wie dit gevraagd wordt, weet niet meer dan degene die de vraag stelt. De Dag des Oordeels heeft echter wel bepaalde eigenschappen. Deze zijn: Het verkleinen van de markten (economie). > Men vroeg: < Wat betekent het verkleinen van de markten, o boodschapper van Allah? > De boodschapper van Allah. < De stilstand van de handel. Het zal regenen maar er zal geen oogst plaatsvinden. (De andere eigenschappen:) Het toenemen van laster, het toenemen van buitenechtelijke kinderen, het aanzien krijgen van rijken, het toenemen van begeertes, het toenemen van de fasik[1] in de moskeeën, het onderdrukken van de gelovigen door de niet-gelovigen. > De persoon die de vraag stelde < Wat raadt u me aan om in zo een tijd te doen? > De Boodschapper van Allah s.a.w.s. < Red je godsdienst, blijf thuis en houd je ver van zaken waar de verdwaling heerst. > door Ibn-i Ebiddunya

[1]fasik: een zondig persoon, die een begeerte heeft om slechte daden te verrichten.

 

Verzwaar de Islam niet

< Vergemakkelijk het, verzwaar het niet; geef blijde tijdingen, schrik de mensen niet af. > door Al-Bukhari en Muslim

 

Zes aanbevelingen

Overgeleverd door Abu Zerr r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s., van wie ik veel hou, heeft mij deze gedragingen aanbevolen: 1. Ik dien niet naar degene te kijken die hoger staat dan ik, maar te kijken naar degene die het minder heeft dan ik, opdat ik dankbaar zal zijn, 2. Ik dien van behoeftige mensen te houden en mezelf voor hen dienstbaar te stellen, 3, Ik dien mijn familieleden op te zoeken, ook al komen ze mij niet opzoeken, 4. Ik dien niet bang te zijn voor iemand die mij bekritiseer, wanneer ik mezelf in dienst hebt gesteld van de aanbidding en godsdienst van Allah, 5. Ik dien altijd de waarheid te spreken, ook al kan dit soms onplezierig zijn, 6. Ik dien La havle ve laa kuwete illaa billaah te zeggen...want deze woorden zijn één van de schatten van het Paradijs. > door Taberani, Ibn-i Hibban

 

Stel deze drie dingen niet uit

< Stel drie dingen niet uit: Het gebed, dat op zijn tijd dient te worden verricht, het lijk dat begraven dient te worden, trouwen met het meisje die aan je maatstaven voldoet. > door Beyhaki

 

Wees niet driftig en je zult het Paradijs betreden

< Een man vroeg aan de boodschapper van Allah s.a.w.s. < Vertel mij een daad die mij naar het Paradijs zal brengen. De boodschapper van Allah < Wees niet driftig (woedend) en je zal het Paradijs betreden. > door Taberan

 

Wees niet bang voor kritiek

< Wees niet bang voor kritiek van mensen wanneer je de geboden van Allah uitvoert. > door Ahmed

Wie een hoger aanzien heeft dan iemand die constant bezig is met zikr: < Overgeleverd door Abu Kilabe r.a. < Een groep van de metgezellen kwam naar de profeet s.a.w.s. om een vriend te loven. Zij zeiden < We hebben tot nu toe niemand zoals hem gezien. Tijdens een veldtocht leest hij altijd de Kuran. Hij bidt altijd als we ergens stoppen.. > De boodschapper van Allah vroeg < Wie let op zijn grond, kameel of bezittingen als hij altijd met zikr en meditatie bezig is? > De metgezellen < Wij passen op zijn bezittingen. > De boodschapper van Allah zei hierop < In dat geval zijn jullie allen hoger in aanzien dan hij. > Door Abu Dawud/Merasil

 

Angst en hoop

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. kwam in het bijzijn van een jong persoon, wiens dood naderde. Hij vroeg meteen < Hoe voel je jezelf > De jonge persoon < O boodschapper van Allah, ik heb hoop in Allah, maar ik ben ook bang voor mijn zondes. > De boodschapper van Allah zei < Wanneer een persoon hoop en angst in zijn hart heeft, zal Allah datgene wat hij hoopt aan hem geven. Allah zal hem zekerheid geven omtrent zijn angst. > Door Tirmidhi

 

Wat voor daad verricht jij voordat je sterft

Overgeleverd van Huzayfa r.a. < De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Voor jullie tijd leefde er een man. Er was een Engel gekomen om zijn ziel te nemen. De Engel vroeg < Heb je een goede daad verricht? > De man < Ik weet het niet. > De Engel < Denk goed na, misschien herinner je het. > De man < Ik herinner me niks. Ik voerde handel op aarde met mensen. In mijn handelingen verlengde ik de betalingstermijn aan de rijken en was ik tolerant jegens de arme mensen en vergemakkelijkte ik bepaalde handelingen (ik vergaf een paar gebreken). > Allah heeft hem wegens deze goede daad vergeven en in Zijn Paradijs geplaatst. > door Al-Bukhari

 

Een zachtaardig karakter

< Een mu`min is zo zacht van aard, dat je haast de indruk zou krijgen dat iedereen hem zal bedriegen wegens zijn zachtaardig karakter. > Door Raamuzu`l-Ehadis

 

Doorvertellen wat je hoort

< Telkens vertellen van datgene wat hij hoort, is voor een persoon al een leugen op zich. > door Raamuzu`l-Ehadis

 

Behoud de eenheid in de maatschappij

De Satan is net als de wolf die het schaap te grazen neemt, wanneer hij de kudde verlaat. Leef daarom als een eenheid en behoud het gesprek met elkander en verlaat de mescids niet. Zorg ervoor dat jullie onderling niet in verdeeldheid raken. > door Raamuzu`l-Ehadis

 

Wie krijgen de grootste ongelukken

Overgeleverd van Abu Said r.a. < Ik ging naar de Profeet s.a.w.s. toen hij de koorts had. Hij had een fluwelen overtrek op zich. Ik plaatste mijn hand op dit overtrek en vroeg < O boodschapper van Allah! Wat is dit voor een heftige ziekte? > Hij zei < Wij krijgen dit soort heftige ziektes. Voor deze ziekte zullen we ook beloning krijgen. > Later vroeg hij < O boodschapper van Allah! Wie krijgen de grootste ongelukken? > Hij zei < De profeten. > Ik vroeg < En wie krijgen na hen de grootste ongelukken? > Hij zei < De Islam geleerden. > Ik vroeg en wie krijgen na hen de grootste ongelukken? > Hij zei < De rechtvaardigen. > door Haakim

 

 

Een mu`min hoor je niet klagen, een niet-gelovige regelmatige

< Een mu`min zal zich nooit beklagen over datgene wat hem op de wereld overkomt. Een niet-gelovige daarintegen zal zich over elk klein detail beklagen. > door Ramuzu`l-Ehadis

 

De maag verdelen in drieën

Overgeleverd van Mikdam bin Ma`dikerb r.a. < De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < De zoon van Adam is altijd bezig om zijn maag met slechte dingen te vullen. Voor de zoon van Adam zijn een paar happen eten al genoeg om overeind te blijven. Wanneer hij meer dan een paar happen wilt eten, dient hij zijn maag in drieën te verdelen: 1/3 deel is voor het eten, 1/3 deel voor drinken en 1/3 voor ruimte om te adem te halen. > Door Tirmidhi

 

Helpen van je moslimbroeder

Overgeleverd van Ibn Abbas r.a. < De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het helpen van zijn moslimbroeder

 

staat hoger in waarde dan het verrichten van tien jaar aanbidding (die hij verricht door zich van de mensen terug te trekken). > door Taberani, Mu`cemu`-Evsat

 

Drie eigenschappen die jouw verantwoording kan vergemakkelijken

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de Profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Allah zal de verantwoording van Zijn dienaar in het Hiernamaals vergemakkelijken indien hij deze drie eigenschappen bezit. Allah zal hem met Zijn Genade in de Cennet plaatsen: 1. Hulp geven aan degene die jou niet helpt, 2. Het in stand houden van de relatie met degene die het contact met jou heeft verloren, 3. Het vergeven van degene die jou onrecht heeft aangedaan... Wanneer jullie dit doen, zal Allah jullie in Zijn Cennet plaatsen... >

 

Wees niet nalatig

< Allah houdt ervan wanneer men zijn werk goed uitvoert en niet nalatig is. > door Beyhaki

 

Zoek de schuld bij jezelf

< Hij dient Allah te bedanken wanneer hem het goede treft. Hij dient de schuld bij zichzelf te zoeken, wanneer hij niet het goede treft. > door Tirmidhi en Muslim

 

Het verschil tussen een Goede metgezel en een slechte metgezel

Abu Musa al-Ash` aarie verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Voorwaar, de gelijkenis met de goede metgezel en de slechte metgezel is niet anders als die met degene die musk op heeft en degene die in een oven blaast. Degene die < Musk op heeft, geeft je er misschien van, en je koopt er er misschien wat van, of je ruikt er in ieder geval de goede reuk van. En degene die in een oven blaast, steekt misschien je gewaad aan, maar je krijgt in ieder geval door hem een vieze geur. > Door Bukhari en Muslim

Let op je vrienden

De profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Een goede vriend is net als een muskverkoper. Je zult ongetwijfeld met zijn musk in aanraking komen. Een slechte vriend is net als een blaasgalmaker. Ook al zal zijn buil jou niet besmetten; zijn rook zal op je neerkomen. > door Abu Dawud

 

Abu Huraira verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei< Iemand is geneigd het geloof van zijn vriend te volgen; een ieder van jullie moet dus uitkijken wie hij bevriendt. > door Abu Dawud en Tirmidhi

 

Helpen van je broeder

De profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Eenieder tussen jullie die in staat is om zijn broeder voordeel te brengen, laat hem dat dan doen. > door Muslim 4/1726

 

Snel uitbetalen

De profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Geef de gehuurde man zijn loon voor zijn zweet droogt. > overgeleverd door ibn Maadjah, 2/817; zie ook Sahieh Al-Djaamie

 

Welke daden zijn het beste?

Abu Dzarr r.a. berichtte dat hij vroeg < O boodschapper van Allah, welke daden zij het beste? > Hij antwoordde < Geloven in Allah en zich voor Zijn zaak inspannen. > Hij vroeg < Welke slaven zijn het beste om in vrijheid te stellen? > Hij antwoordde < Degenen die het dierbaarst en het duurst zijn voor de eigenaars. > Hij vroeg < En als ik dit niet kan doen? > Hij antwoordde < Help een verdwaalde persoon, of werk om iemand te helpen die geen werk heeft. > Hij vroeg < En als ik dit niet kan doen? > Hij antwoordde < Wees de mensen niet tot last. Dit is zeker een sadaqa voor jou. > overgeleverd door

Al-Bukhari, Muslim en Ahmed

 

Helpen van anderen

Abu Sa`ied Al-Khoedrie r.a. berichtte dat en aantal metgezellen van de profeet s.a.w.s. op reis waren. Op een nacht stopten ze bij de woningen van een bedoeïnenstam die hen weigerden gastvrijheid te verlenen en eten te geven. Het hoofd van die stam werd toen (door een slag of schorpioen) gebeten. Zijn volk deed zijnbest om hem te behandelen, maar zonder succes. Eén van hen stelde voor om bij de reizigers om hulp te vragen. Na hun benadering zei Abu Sa`ied r.a. < Bij Allah, ik kan ruqyah verrichten. Maar jullie hebben ons gastvrijheid geweigerd. Dus ik zal geen ruqyah verrichten totdat jullie beloven ons een geschenk te geven. > De bedoeïenen stemden in om hen dertig schapn te geven, waarna de metgezellen begonnen te blazen (met een klein beetje spuug) op de beet van de stamhoofd en Al-Fatihah al reciterende. Het stamhoofd was onmiddellijk genezen, hij stond op en liep alsof er niets met hem was gebeurd. De metgezellen ontvingen de beloofde schapen en wilden ze onder elkaar gaan verdelen. Maar sommige van hen zeiden < Laten we ze niet verdelen, totdat we bij de profeet s.a.w.s. zijn en hem verteld hebben wat er gebeurd is, om te zien wat hij ons zal bevelen. > Nad ze Medina bereikten, kwamen ze bij de profeet en vertelden hun belevenis. Hij vroeg aan Abu Said r.a. < Hoe wist je dat het (nl. Al-Fatihah) een ruqyah is? > En vervolgde meteen met < Je hebt het goed gedaan! Verdeel het dus onder elkaar, en geef mij ook een deel. > Door Al-Bukhari, Muslim e.a.

 

Moorden

De zoon van Adam a.s. Abel zei voordat hij vermoord werd < Als jij je hand naar mij uitstrekt om mij te doden, ik, ik zal mijn hand niet naar jou uitstrekken om jou te doden, want ik vrees Allah, de Heer van het Universum. > Q. 5:28

 

Degenen die zullen slagen

Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig zijn in hun gebed, en degenen die nutteloos gepraat vermijden, en degenen die de zakaat geven en degenen die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenotes of hun slavinnen, dan worden zijn niet verweten. Maar wie meer dan dat wenst: zij zijn degenen die de overtreders zijn. > Q 23:1-7

Garantie voor het paradijs

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Al wie mij garandeert dat hij beschermt wat zich tussen zijn kaken(tong) en tussen zijn benen(geslacht) bevindt, garandeer ik het paradijs. > door At-Tirmidhi (2408) en Al-Bukhari (6474).

 

De Beste van de mensen

Abu Soefyan Abdullah ibn Boesr al-slamiyy verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < De beste van de mensen is degene met een lang leven en wiens werken goed zijn. > Door Tirmidhi

 

Goedheid jegens dieren

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Er was eens een man onderwerg die erge dorst kreeg. Toen hij bij een bron aangekomen was, daalde hij erin af en kwam er na wat gedronken te hebben weer uit, en zag toen een hond met zijn tong uit zijn mond die vanwege extreme dorst probeerde de modder op te likken. De man zei < Deze hond heeft net zo`n dorst als ik die had. > Dus daalde hij nog een keer in de bron af en vulde zijn leren sok met water en kwam met deze tussen de tanden omhoog en gaf de hond wat te drinken. Allah waardeerde deze handeling en vergaf hem zijn zonden. > Zij zeiden < O Boodschapper van Allah, is er voor ons beloning voor goedheid tegenover dieren? > Hij antwoordde < Er is een beloning voor vriendelijkheid voor ieder levend ding. > door Bukhari en Muslim

Bukhari`s versie (eindigt met) < Allah waardeerde zijn handeling, vergaf hem zijn zonden en deed hem het paradijs binnengaan. > Een andere versie is < Een hond die bijna dood van de dorst was, bleef rondom de rand van een put lopen, totdat een onzedelijke vrouw van de Israëlieten haar zag. Zij liet haar leren sok inde bron zakken, haalde wat water omhoog en gaf de hond te drinken. Daardoor werd zij vergeven. >

 

Een moslim is degene wiens tong en handen veilig zijn

Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. gezegd heeft < Een moslim is degene tegen wiens tong en handen de Moelims veilig zijn. En een Muhaadjir is degene die hetgeen Allah hem verboden heeft verlaat. > Door Bukhari en Muslim

 

Help ook de onrechtvaardige broeder

Anas verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Help je broeder, zowel een onrechtvaardige als een onrechtvaardig behandelde. > Iemand vroeg < O Boodschapper van Allah, ik zou hem helpen als hij onrechtvaardig behandeld werd, maar hoe moet ik hem helpen als hij een onrechtvaardige is? > hij antwoordde < Weerhoud hem - of stop hem - van onrechtvaardigheid, dat is hulp. > door Bukhari

 

Vijf verplichtingen tegenover een moslim

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. < De moslim heeft vijf verplichtingen tegenover de moslim: het beantwoorden van de selam, en het bezoeken van de zieke, en het volgen van de begrafenis(stoet), en het aanvaarden van een uitnodiging en het zeggen yerhamukallah (moge Allah jou barmhartig zijn) wanneer hij niest. > Door Bukhari en Muslim

 

Wie is de beste volgens de Profeet s.a.w.s.

Abu Sa`ied al-Khoedrie verhaalt dat een man de Boodschapper van Allah s.a.w.s. vroeg < Wie is de beste, O Boodschapper van Allah? > Hij zei < Een gelovige die met zijn persoon en eigendommen strijdt op de weg van Allah. > De man vroeg < En na hem? > Hij zei < Daarna de man die zich in een nauwe vallei terugtrekt en zijn Heer aanbidt. > door Bukhari en Muslim

 

De meest perfecte gelovigen

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei < De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen. > door Tirmidhi

 

Twee eigenschappen waar Allah van houdt

Ibn `Abbas verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. tegen Ashadj Abdel-Qais zei < Jij hebt twee eigenschappen waar Allah van houdt < Zachtmoedig en zorgvuldigheid in het nemen van beslissingen. > door Muslim

 

Islambronnen

Bronnen

Contact