Islambronnen

< Zeg < Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Ibrahim en Ismail, Ishaq, Yaqoeb en de kinderen van Yaqoeb (al Asbath) en in wat er aan Musa, `Isa en de Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven. > Q. 3:84

 

`Isa a.s. was versterkt door Djibril a.s.

< En voorzeker, Wij hebben Musa het Boek gegeven en Wij deden na hem de Boodschappers volgen. En Wij gaven `Isa, de zoon van Meryem de duidelijke bewijzen. En wij versterkten hem met de heilige Geest (Djibril). Is het dan zo dat telkens wanneer er een Boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en een aantal doodden? > Q. 2:87

 

`Isa a.s. bevestigde de Taurat (Tora)

< En Wij lieten `Isa, zoon van Maryam, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem de Indjil met daarin Leiding en Licht en een bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de Moettaqoen. > Q. 5:46

 

`Isa a.s. was geen zoon van Allah

< En de Joden zeggen < Oezeyr is de zoon van Allah, > en de Christenen zeggen < De Masih (`Isa) is de zoon van Allah. > Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig waren. Moge Allah hen vervloeken, hoe kunnen zij zo afwijken? Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en (ook) de Masih de zoon van Meryem, terwijl hun niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is geen god dan Hij. Heilig is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen. > Q. 9:30-31

 

< Wie dan met jou (O Muhammed) over hem (`Isa) redetwisten nadat de kennis tot jou is gekomen, zeg dan < Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en jullie zelf bij elkaar roepen en dan gezamenlijk (Allah`s vloek) afroepen en dan Allah`s vloek toewensen aan de leugenaars > Q. 3:61

* Het meningsverschil betrof de positie van `Isa, van wie de Christenen beweerden dat hij de zoon van God zou zijn. Om aan de discussie een eind te maken roept Allah Zijn Profeet Muhammed op de resp. families bij elkaar te roepen en iedere groep te laten zweren, op bestraffing van de vervloeking door Allah als zij zouden liegen. Deze manier van zweren wordt Moebaahalah genoemd. De Christenen weigerden echter op dit aanbod in te gaan.

 

De schepping van `Isa a.s. is vergelijkbaar met die van Adam a.s.

< Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van `Isa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en Zei vervolgens tot hem < Wees > en hij was. > Q. 3:59

 

De geboorte van `Isa a.s.

< Toen de vrouw van `Imran zei < Mijn Heer voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende. En toen zij haar gebaarde had, zei zij < Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje > , - en Allah wist het best wat zij gebaard had - > en het mannelijk is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Meryem genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan. > Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zakariyya. Iedere keer dat Zakariyya in de (gebeds-)ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei < O Meryem, van waar heb jij dat? Zij zei < Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening. Daar smeekte Zakariyya zijn Heer, hij zei < O mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede hoort. Toen riepen de Engelen tot hem, toen hij in de gebedsruimte (Mihrab) in gebed stond < Voorwaar Allah brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van) Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een profeet, behorende tot de rechtgeschapene. Hij zei < O mijn Heer, hoe kan ik een jongen (verwekken, terwijl ik oud geworden ben en mijn vrouw onvruchtbaar is? > Hij (Allah) zei < Zo doet Allah wat Hij wil. > Hij zei < O mijn Heer, geef mij een teken. > Hij (Allah) zei < Jouw teken is, dat je drie dagen niet met de mensen spreekt dan door gebaren, gedenkt jouw Heer veel en prijst (Zijn glorie) in de avond en in de ochtend > En toen de Engelen zeiden < O Meryem, voorwaar, Allah heeft jou uitverkorenen en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren. O Meryem, gehoorzaam jou Heer en kniel je (voor Hem) neer en buig je met de buigenden. Dat zijn de berichten over het verborgene die Wij aan jou (O Muhammed) mededelen. En jij was niet met hen toen zij door hun pennen te werpen verlootten wie van hen verantwoordelijk was voor de zorg voor Meryem, en jij was ook niet bij hen toen zij hierover redetwistten. (Gedenkt) Toen de Engelen zeiden < O Meryem, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masih, `Isa, zoon van Meryem, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen. Zij zei < O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt? > Hij (Allah) zei < Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen 'Wees' en het is. > Q. 3:35-47

 

 

 

Bronnen

Contact

De wonderen van `Isa a.s.

< En hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Taurat en de Indjil. En (hij is) als een Boodschapper voor de kinderen van Israël, (die zegt) < Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie (iets) uit de klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn. En (ik ben er) als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Taurat, en opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. Voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, dient Hem dus, dit is een recht Pad. > En toen `Isa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij < Wie zijn mijn helpers (op het rechte pad) naar Allah? > Zijn metgezellen (Hawariyyoen) zeiden < Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah en getuigen dat wij ons overgegeven hebben. Onze Heer, wij geloven in wat U neergezonden hebt en wij volgen de Boodschapper en schrijf ons daarom op bij de getuigen (van de Eenheid van Allah). > En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken. En toen Allah zei < O `Isa, voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot mij opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal jullie terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten van mening te verschillen. > Q. 3:48-55

 

`Isa a.s. werd niet gedood

< En (wegens) hun uitspraak. < Wij hebben de Masih* `Isa, zoon van Maryam, Boodschapper van Allah, gedood. > Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens en zij zijn niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot zich opgeheven en Allah is Almachtig, Alwijs. En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet vóór zijn dood in hem (de Profeet `Isa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn. > Q. 4:157-159

* Masih: ander naam van de Profeet `Isa.

 

Allah verteld over `Isa a.s.

< (Gedenkt) toen Allah zei < O `Isa, zoon van Maryam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Djibril) zodat jij met de mensen sprak en jij in de wieg lag en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de wijsheid en de Taurat en de Indjil onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof, en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn verlof en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed wederkeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam. > En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden < Dat is niets dan duidelijke tovenarij. > En toen Ik de metgezellen (van `Isa) inspireerde om in Mij te geloven en in Mijn Boodschapper, zeiden zij < Wij geloven, en getuig dat wij ons (aan U) overgegeven hebben. > Toen de metgezellen zeiden < O `Isa, zoon van Meryem, kan jou Heer ons een Ma`idah (gedekte tafel) doen neerdalen uit de hemel? > Hij (`Isa) zei < Vreest Allah, indien jullie gelovigen zijn. > Zij zeiden < Wij willen (alleen maar) dat wij daarvan eten en onze harten tot rust gebracht worden en wij (willen) weten of jij ons waarlijk de Waarheid hebt verteld en dan behoren wij tot de getuigen daarvan. > `Isa, zoon van Meryem zei < O Allah, onze Heer, doe een tafel uit de hemel neerdalen opdat er voor de eerste tot en met de laatste van ons een plechtig feest ( `Id) is, als een Teken van U. En geeft ons voorzieningen en U bent de Beste van de Voorzieners. > Allah zei < Ik zal hem tot jullie doen neerdalen, maar wie van jullie daarna ongelovig is: voorwaar, Ik zal hem straffen met een bestraffing waarmee Ik niemand in de werelden gestraft heb. > En (gedenk) toen Allah zei < O `Isa, zoon van Meryem, heb jij tegen de mensen gezegd: < Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah? > Hij (`Isa) zei < Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht hen. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft bevolen te zeggen: 'Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer'. En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen U mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent getuige van alle zaken. Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En indien u hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze. > Allah zei < Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtigen zal baten; er zijn voor hen Tuinen (het Paradijs) waar onder de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Allah is welbehaagd met hen en zij zijn welbehaagd met Hem. Dat is de geweldige overwinning. > Q. 5:110-119