Islambronnen

Bronnen

Contact

1400 jaar terug

Als men de ogen zou sluiten en zich de wereld van 14 eeuwen gelden zou voorstellen, zou men velledig andere omstandigheden ontmoeten dan nu. In vroegere tijde verliep het leven trager en was men veel meer beperkt. De mensen wisten weinig van elkaar; er was uiteraard geen radio of televisie, zelfs nog geen gedrukte informatie. informatie vergaarden zij moeizaam en kennis werd traag verspreid. Zonder auto`s, vliegtuigen of treinen konden zij zich maar langzaam verplaatsten waardoor zeeën, bergen en woestijnen bijna onoverbrugbare hindernissen bleven. onderwijs was slechts voor weinigen weggelegd en de weinige beschikbare boeken moesten met de hand worden gekopieerd. Er waren dan ook maar weinig scholen, die bovendien ver van elkaar lagen. Hierdoor was het totaal aan menselijke kennis betrekkelijk gering en bleef het blikveld beperkt. opvattingen over mensen en dingen werden bepaald door plaatselijke omstandigheden en gewoonten. een doorsnee leek van nu beschikt misschien op sommige punten over meet feitenkennis dan de geleerde van toen. (A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 38-39)

 

Arabie in duisternis

In een onverlichte tijd was er een gebied waar het extra duister was. De landen die het omringden, Perzie, Byzantium en Egypte, hadden toch al een zekere mate van beschaving ontwikkeld, maar Arabië was daarvan uitgesloten gebleven. Het bleef geïsoleerd door oceanen van zand. Arabische kooplieden ploeterden maandenland door de woestijn om een stad in een van de beschaafde landen te bereiken, maar waren niet in staat een noemenswaardige hoeveelheid cultuur invloeden mee terug te nemen. in hun eigen land bestond niet eens school of bibliotheek en het aantal mensen dat kon lezen was bijzonder klein. de kunst van het schrijven werd uitsluiten toegepast voor handelsdoeleinden, zoals het opstellen van contracten en rekeningen. Alle heb bekende vormen van literatuur werden mondeling overgeleverd. enkele opische gedichten uit deze periode zijn ons bekend. zij tonen aan hoe beperkt hun kennis was, hoe laag hun ontwikkelingsniveau en hoe doordrongen zij waren van bijgeloof. hun wonderbaarlijke rijke taal wisten zij voor niets beters te gebruiken dan liederen over harstocht en strijd. het was een land zonder regering. Elke stam eiste eigen bestuursrechten op en beschouwde zichzelf als een aparte eenheid. er was geen andere regel dan de wet van de sterkste. diefstal, wraak en moord op onschuldigen en zwakken waren aan de orde van de dag. niemand kon zeker zijn van zijn leven, bezit of eer,. De verschillende stammen waren voortdurend met elkaar in conflict en het kleinste voorval kon de aanleiding wording van een hernieuwd oplaaien van de vijandelijkheden, die soms leidden tot een massale stammenoorlog. Bloedwraak en vendetta lieten niet toe dat er ooit een einde aan kwam. Voor de bedoeïenen leek er geen enkele reden te zijn om een lid van een vijandige stam niet te beroven of te vermoorden als daartoe gelegenheid bestond. De opvattingen die zij hadden over moraliteit waren zeer primitief. zij maakten nauwelijks verschil tussen wettig en onwettig, rein en onrein, beschaafd en onbeschaafd. Hun levensstijl was wild en hun gewoonten barbaars. zij wedijverden met elkaar in gokken, drinken en overspel. Hun primitieve cultuur vereiste van hen dat zij , mannen en vrouwen naakt rond de ka`aba dansten. Deels uit valse eerzucht, deels uit vrees voor armoede, begroeven zij soms hun pasgeboren dochtertjes levend in het zand. hun bijgeloof deed hen bomen, stenen en afgodsbeelden aanbidden, want zij hadden geen begrip van de ene God. hoewel zij wisten dat Abraham en Ismail hun aartsvaders waren, was hun leer voor hen verloren gegaan. de reputatie van de profeten werd zwartgemaakt door lasterlijke verhalen. (A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 39-40)

 

Muhammed s.a.w.s. is geboren

Onder deze omstandigheden werd het kind Mohammed s.a.w.s. geboren. Zijn vader stierf al voor zijn geboorte en zijn moeder toen hij nauwelijks zes jaar oud was. Zelfs zijn grootvader die daarna voor hem zorgde, overleed toen hij nog een kond was, zodat een oom hem in zijn gezin moest opnemen. de luxe van onderwijs had hij nooit gekend. hij bracht zijn jeugd door in het gezelschap van nomadenkinderen en hoedde schapen en geiten. Als opgroeiende jongen vergezelde hij zijn oom op één of meer handelsreizen naar Syrië. Het kan rustig worden gezegd dat hij een analfabeet was, die buiten zijn landgenoten niemand kende. Hij bezat geen bijzondere opleiding en had ook geen langdurige contacten met cultureel hoogontwikkelde mensen . Zijn persoonlijkheid stond aan geen andere invloeden bloot dan de natuur en de Arabische nieuws konden leren en hem zo konden ontwikkelen dat hij daardoor een complete leefcode, godsdienst en ethiek kon verwoorden. De episode alleen kan nooit genoeg zijn gewest om hem tot zulke toppen van wijsheid te brengen dat hij ver boven zijn landgenoten uitsteeg en hen kon verheffen tot een onverwacht niveau. Toch werd deze ongeletterde wees uitverkoren tot het leiderschap, niet alleen van zijn eigen volk, maar van de hele mensheid.(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 40-41)

 

Muhammed s.a.w.s.

er zijn opvallende verschillen op te merken tussen het karakter van Mohammed s.a.w.s. en dat van de mensen in zijn omgeving. Hoewel hij zijn leven tussen hen doorbracht, bleef hij verschoond van hun slechte eigenschappen. Ook zijn tijdgenoten erkenden zijn eerlijkheid en nomaden hem 'Al-Amin', dat betekent: De betrouwbare en waarheidlievende. Hij sprak altijd de waarheid, had goede manieren en gebruikte nooit ruwe taal. zijn persoonlijkheid had een ongewone charme die uitstraalde naar de mensen met wie hij omging. Hij was bekend om zijn rechtsgevoel en zuiver oordeel waardoor hij zich ook in zakelijke aangelegenheden liet leiden. Zowel zijn vrienden als vijanden erkenden deze eigenschappen door hun bezittingen bij hem in veilige bewaring te geven wanneer zij op reis gingen. - vijanden-andere stammen-

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 41)

Wat Muhammed s.a.w.s. heeft bereikt

Tot grote verbazing van zijn landgenoten groeide hij tot een uitzonderlijke wijsgeer, een bezielde hervormer, een man van grote kennis en beschaving, een groot leider, rechter en veldheer. Deze man ontwikkelde zich van een ongeletterde handelsagent tot een bron van kennis en wijsheid voor het hele land, zelfs voor de hele wereld. Na hem zou niemand meer met zo veel inzicht de ingewikkelde problemen van theologie en metafysica uiteenzetten. Hij sprak over de opkomst van de volkeren en hun verval; vertelde de geschiedenis van de grote geestelijke leiders uit het verleden hij onderscheidde welk elementen in verschillende godsdiensten zuiver waren en welke niet; hij deed verhelderende uitspraken over de meningsverschillen en wrijfpunten tussen de volkeren. op het gebied van ethiek en innerlijke cultuur bracht hij nieuwe sociale en economische stricturen. in alle opzichten bleek hij zijn tijd ver vooruit te zijn, want telkens weer onthullen ervaring en moderne methodieken nieuwe en onbegrepen facetten van zijn wijsheid.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 45)

 

Muhammed s.a.w.s. kent geen wraak

er kwam een dag, dat zijn vroegere vervolgers aan hem waren overgeleverd: degenen die hem naar het leven hadden gestaan, die hem gestenigd hadden, die hem gedwongen hadden uit zijn geboortestreek te vertrekken, ja zelfs degene die in een vlaag van waanzinnige haat de lever van zijn gestorven oom had gekauwd. op het moment dat hij wraak op hen kon nemen vergaf hij hen, zonder enige teken van persoonlijke wrok. (A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 46)

 

Muhammed s.a.w.s. bleef simpel leven

De laatste jaren van zijn leven stond hij aan het hoofd van een grote gemeenschap die zich uitstrekte over een groot deel van Arabië. Hij beschikte over macht, invloed en rijkdom, maar bleef desondanks een uiterst sober leven leiden. Hij woonde, zoals tevoren, in een eenvoudige hut. Hij sliep op een mat op de vloer, droeg de allereenvoudigste kleren en at hetzelfde als iedereen, of vastte. Zijn dagen maakte hij dienstbaar aan zijn gemeente en zijn nachten bracht hij door in gebed. Hij werkte zoals ieder ander en deelde zijn schaarse bezittingen met de armen. Hoogmoed was hem vreemd: hij was zijn volgelingen nabij en kende hun vreugde en pijn. Uiterlijk onderscheidde hij zich in niet van de gewone mensen, zodat een bode uit een ander land er een versteld van stond dat de grote leiden van de moslims zo moeilijk te herkennen was.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 46)

 

Muhammed s.a.w.s. brengt de islam

Hij keerde het verloop van de menselijke geschiedenis van bijgeloof, overwaardering van het mysterieuze en afhankelijkheid van priesters, in de richting van logisch denken, realiteitszon en een evenwichtig dagelijks leven. Hij was het die de wereld deed inzien, dat niet het abnormale en bovennatuurlijke, maar juist het rationele en natuurlijke, bewijs levert van de waarheid. Hij opende de ogen en voedde zijn volgelingen op tot intellectueel inzicht land de weg van observatie, onderzoek en ervaring. Hij ondermijnde de functies van zintuiglijke waarneming, redenering en intuïtie. Vanuit zijn godsdienstigheid ontwikkelde hij een wetenschappelijke, denkwijze en maakte wetenschap dienstbaar aan de godsdienst.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 47)

 

De ongeletterde Arabier

De ongeletterde Arabier was de eerste die internationale relaties groots opzette en een regeling trof voor oorlog en vrede. Voor hem had niemand er ooit aan gedacht dat zelfs oorlogvoering aan ethische grenzen gebonden kon zijn of dat het mogelijk was veerschillende volkeren en naties te verenigen op de grond van het gemeenschappelijke menszijn. (A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 48)

 

Een bewijs dat Muhammed s.a.w.s. een profeet is

Er wordt wel gezegd dat zijn boodschap niets nieuws was of een voortbrengsel van zijn fantasie. Als dat zo is, waarom zou hij zichzelf dan geen hogere plaats dan die van 'boodschapper' hebben gegeven? In een tijd dat prinsen en helden werden vergoddelijkt, zoals Krisjna en Rama, en 'Jezus de zoon van God' werd genoemd, zou dat heel begrijpelijk zijn geweest. De mensen die stenen en sterren aanbaden, hadden hem ook als een god kunnen aanvaarden. In feite drong hij juist aan op het tegengestelde, want zijn boodschap luidde: " Ik ben een mens, net als jullie. Wat ik breng is niet van mijzelf, maar is door Allah aan mij geopenbaard. War ik weet en heb, dank ik aan Hem. De woorden die ik u als boodschap breng zijn ongeëvenaard, want het zijn de woorden van Allah, niet mijn eigen verzinsel. Allah zij geprezen voor elk woord dat van Hem afkomstig is. Al datgene dat ik u doorgegeven heb en waarvoor u mij bewondert, niets i daarvan van mij. Ik zou nooit in staat zijn geweest deze dingen uit mijzelf voort te brengen. In alle opzichten bent ik van goddelijke inspiratie en leiding afhankelijk. Zijn wil volbreng ik en Zijn bevelen voer ik uit". Dit zijn niet de woorden van een leugenaar of een aanmatigende fantast. Zo iemand zou zichzelf alle eer doen toekomen en eventuele tekortkomingen zoveel mogelijk verbergen. Maar deze man weigerde te worden vereerd, zelfs al zou niemand hem dat hebben ontzegd, maar bleef wijzen op de werkelijke Bron van inspiratie. Dit is het bewijs van zijn volmaakte oprechtheid en eerlijkheid. Alleen een rechtvaardig mens met zuiverheid van ziel kan de leiding om te worden geprezen weerstaan en op de ware bron van wijsheid blijven wijzen. Dit alles is een bewijs temeer dat Mohammed s.a.w.s. een ware boodschapper van Allah was.

(A.A. Maududi, de boodschap van de islam blz 51)