Islambronnen

Bronnen

Contact

Allah heeft alles geschapen

< …Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie maken! > Q. 37:97)

 

De schepping en voorbeschikking

Overgeleverd van `Abdullah Ibn Mas`ud r.a. dat hij heeft gezegd < De boodschapper van Allah s.a.w.s. - die de eerlijke en de geloofwaardige is - heeft ons verteld < De schepping van een ieder van jullie wordt in de baarmoeder van zijn moeder veertig dagen verzameld als een (sperma) druppel. Daarna is hij net zo lang als een bloedklonter. Daarna is hij net zo lang als een vleesklomp. Vervolgens zendt Allah een Engel, die vier opdrachten krijgt. Er wordt tegen hem gezegd < Schrijf zijn daden op, zijn levensvoorziening, zijn levenseinde en of hij ongelukkig of gelukkig zal zijn. Vervolgens wordt de levensadem in hem geblazen. Dus een man onder jullie kan (goede) daden verrichten, totdat tussen hem en het paradijs slechts een armlengte (afstand) blijft. Vervolgens wordt hij ingehaald door zijn boek (dat voor hem is verschreven)en verricht de daden van de bewoners van het vuur. Hij kan ook (slechte) daden verrichten, totdat tussen hem en het vuur slechts een armlengte (afstand) blijft. Vervolgens wordt hij ingehaald door zijn boek (dat voor hem is voorgeschreven) en verricht de daden van de bewoners van het paradijs. > Door Al-Bukhari [3208]

 

Schepping van de aarde

< Voorwaar, jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen (perioden) heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich op de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt; en de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn bevel onderwerpen. Weet dat de scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allah, de Heer der Werelden. > Q. 1:54

 

Schepping van de mens

< Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één enkele ziel en Hij maakte daaruit zijn echtgenote, opdat hij bij haar rust zou vinden. En nadat hij bij haar gelegen had, droeg zij een lichte last waar zij toen met voortging. En toen zij zwaar werd, riepen zij Allah, hun Heer aan < Als U ons een rechtschapene schenkt, dan zullen wij tot de dankbaren horen. > Q. 7:189

 

< O mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie. > Q.4:1

 

 

Schepping van de mens en djin

< En voorzeker, Wij hebben de mens (Adam) geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd. En Wij hebben de Djin`s geschapen uit een gloeiend vuur. (Gedenkt) toen jou Heer tot de Engelen zei < Voorwaar, Ik zal een mens scheppen van klei, uit zwart slijk gevormd. > Toen Ik hem vervolmaakt had en Mijn (geschapen) Geest erin geblazen had, toen knielden zij (de Engelen) voor hem. Toen knielden de Engelen allen gezamenlijk. Behalve Iblis, hij weigerde te behoren tot de knielenden. Hij (Allah) zei < O Iblis, wat is er met jou dat jij niet bij de knielende behoort? > Hij (Iblis) zei < Ik zal niet knielen voor een mens die U heeft geschapen uit klei, uit zwart slijk gevormd. > Hij (Allah zei < Ga eruit (het Paradijs), voorwaar, jij bent een vervloekte! En voorwaar, de vloeking rust op jou tot aan de Dag des Oordeels. > Hij (Iblis) zei < Mijn Heer, schenk mij dan uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt. > Hij (Allah) zei < Voorwaar, jij behoort tot degenen die uitstel kregen. Tot op de Dag van het vastgestelde tijdstip. Hij (Iblis) zei < Mijn Heer, omdat U mij heeft doen dwalen, zal ik voor hen (hun slechte daden) zeker schoonschijnend maken op de aarde, en ik zal hen zeker allen doen dwalen. Behalve Uw dienaren, onder hen die oprecht zijn. > Hij (Allah) zei < Dit is een recht Pad, op Mij rust (het waken erover). Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren, behalve (over) degene die jou volgt van de dwalenden. > Voorwaar, de Hel is aan hen allen zeker toegezegd. Zij heeft zeven poorten. Aan iedere poort is een deel van hen toegewezen. Voorwaar, de Moettagoen zullen in de Tuinen (het Paradijs) en bij bronnen vertoeven. > Q. 15:26-45

 

Karaktereigenschappen zijn geschapen

De profeet s.a.w.s. zei tegen Munzir el-Esecc, die met een konvooi naar Medina was gekomen < Jij hebt twee eigenschappen die Allah liefheeft. Jij bent zacht van karakter en je bent nuchter (je denkt eerst voordat je handelt.) > Munzir vroeg < O Profeet heb ik deze goede karaktertrekken gekregen of heeft Allah mij deze karaktertrekken geschapen? > De Profeet s.a.w.s. zei < Allahu Teala heeft jou met deze karaktertrekken geschapen. > Munzir zei < Alle lof aan Allah, die deze twee geliefde karaktertrekken van Allah cc en de Profeet s.a.w.s. aan mij heeft gegeven. > Overgeleverd door Abu Dawud en Tirmidhi