Islambronnen

Bronnen

Contact

< Zeg < Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Ibrahim en Ismail, Ishaq, Yaqoeb en de kinderen van Yaqoeb (al Asbath) en in wat er aan Musa, `Isa en de Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven. > Q. 3:84

 

< Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noeh en de Profeten na hem openbaarden. En Wij openbaarden aan Ibrahim en Isma`il en Ishaq en Ya`qoeb en de kinderen (van Ya`qoeb) en `Isa en Ayyoeb en Yoenoes en Haroen en Soelaiman. En wij gaven Dawud de ZAbur. > Q. 4:163

 

< Wij schonken hem (Ibrahim) Ishaq en Ya`qoeb, allen leidden Wij, en ervóór leiden wij Noeh, en van zijn nageslacht Dawud en Soelaiman en Ayyoeb en Yoesoef en Musa en Haroen: zo belonen wij de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en `Isa en Yoenoes en Loeth: allen hebben wij boven de wereldbewoners bevoorrecht. En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders: Wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht Pad. Dit is de Leiding van Allah, waarmee Hij van Zijn dienaren leidt wie hij wil, maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden. Zij zijn degenen die wij de schrift en de Wijsheid en het Profeetschap gaven en indien zij er ongelovig aan zijn: waarlijk, wij vertrouwen het toe aan een volk dat er niet ongelovig aan is. Zij zijn degene die Allah leiding gaf: volgt dus hun leiding. Zeg < Ik vraag U er geen beloning voor, het is slechts een vermaning voor de werelden. > Q. 6:84-90

 

Geboorte van Ishaq

< En voorzeker, Onze gezanten (Engelen) kwamen tot Ibrahim met de verheugende tijding, zij zeiden < Selaam > (Vrede). Hij Zei < Selaam > Niet lang daarna bracht hij een geroosterd kalf. Toen hij dan zag dat hun handen er niet naar reikten, vonden hij hen vreemd en werd hij bang van hen. Zij zeiden < Vreest niet, Wij zijn gezonden tot het volk van Loeth. > En zijn vrouw stond en zij lachte, daarna verkondigden wij haar een verheugende tijding over (de geboorte van ) Ishaq, en na Ishaq Yaqoeb. Zij zei < Wee mij zal ik een kind baren, terwijl ik een oude vrouw ben, en deze echtgenoot van mij is een oude man. Voorwaar, dat is zeker iets verbazingswekkends. > Zij (de Engelen) zeiden < Verbaas jij je over de beschikking van Allah? (Het is ) Allah`s Barmhartigheid en het in Zijn zegeningen over jullie, O bewoners van het huis. Voorwaar, Hij is Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. > Q. 11:69-73

 

< Alle lof zij Allah, die mij(Ibrahim) Ismail en Ishaq geschonken heeft, ondanks mijn ouderdom. Voorwaar, mijn Heer verhoort zeker de smeekbeden. > Q. 14:39