1

2

3

Selam, de islamitische groet

Abu Huraira heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei < Wanneer een van jullie zich bij een gezelschap voegt, behoort hij de aanwezigen te begroeten, en wanneer hij wil vertrekken, laat hem dan ook groeten. Het eerste is niet meer aanbevolen dan het laatste. >

 

Handenschudden

Abu al-Khattaab Qataadah verhaalt < Ik vroeg Anas < Was het gebruikelijk dat de metgezellen van de Boodschapper van Allah elkaar de hand schudden? Hij zei < Ja >. Door Bukhari

 

Wudu voor het slapen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Als je in bed gaat liggen, verricht dan eerst Wudu zoals voor het gebed >. Overgeleverd door Al-Bukhari no. 247 en Muslim no. 2710

 

Laatste 2 verzen van hoofdstuk Koe (Baqara)

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Degene die in de loop van de nacht de twee laatste verzen van Surah "de koe" reciteert, zij zullen voldoende zijn voor hem > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 4008 en Muslim no. 807.

 

Duivel urineert

Volgens Abd Allah Ibn Mas`ud r.a. heeft gezegd < We hebben bij de profeet s.a.w.s. gepraat over iemand die op een nacht in slaap gevallen was tot `s morgens, en hij zei: < zie daar een man bij wie de duivel in de oren heeft geürineerd - of hij heeft gezegd: in zijn oor. - > Overgeleverd door Al-Hakim, bevestigd door Adh-Dhahabi en Al-Albani in sahih al djam`

 

Dromen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Vertel een droom waarin de duivel met jou heeft gespot niet aan de mensen. > Overgeleverd door Muslim 2268

 

Droombeelden

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Er zijn drie soorten droombeelden - een vroom droombeeld dat goed nieuws van Allah betekent. - een droombeeld dat niets anders is dan een droom waarmee de duivel (de slapende) wrevelig maakt. - een droombeeld dat een vertaling is van de suggesties die de mens zichzelf doet. Als een van jullie ziet van hem niet bevalt, dat hij opstaat en bidt en er met niemand over spreekt. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 7017 en Muslim no. 2263

 

Nachtmerrie

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Het vrome droombeeld komt voort van Allah en de nachtmerrie komt van satan. Dat degene die iets ziet wat hem niet bevalt, driemaal naar zijn linkerkant spuugt (zonder speeksel te gebruiken) en Allah smeekt om hem te beschermen tegen de duivel. Zo zal er voor hem geen enkel kwaad uit voortkomen. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 6995 en Muslim no. 2261

 

 

 

 

Dua

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wie honderd keer per dag zeg < Laa Ilaaha Illallaah, Wahdahu Laa Sharieka Lah, Lah Ul-Mulku Wa Lah Ul-Hamd, Wa Huwa `Ala Kulli Shey`in Qadier > (Er is geen ware god behalve Allah alleen; Hij heeft geen deelgenoot. Aan hem behoort de Koninkrijk en aan Hem behoort alle lof, en Hij is tot alles machtig.) voor hem wordt (deze uitspraak) aangemerkt als het vrijlaten van tien slaven. Er worden voor hem honderd goede daden opgeschreven en honderd zondes uitgewist. Bovendien is het voor hem een bescherming tegen de duivel gedurende die dag, totdat de avond aanbreekt. Niemand zal komen met iets beters dan wat hij heeft gezegd, behalve iemand die meer dan dat heeft gedaan. > Door Al-Bukhari [3293]

 

Niezen en gapen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Allah houdt van niezen en Hij houdt niet van geeuwen. Als een van jullie niest en Allah looft, is elke moslim die hem gehoord heeft, verplicht om te zeggen: Moge Allah je genade schenken!(Yerhamukallah)". Wat het geeuwen betreft, is dit slechts een aansporing van satan. (als een van jullie geeuwt), dat hij dan zijn best doet om zich in te houden, want als hij "Ha!" zegt, lacht de duivel met hem. > Overgeleverd door

Al-Bukhari no. 6223 en Muslim no. 2994

 

Geeuwen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Als een van jullie geeuwt, dat hij dan zijn hand voor de mond houdt, anders glipt de duivel naar binnen. > Overgeleverd door Muslim no. 2995, Abu Dawud no. 5026-5027, Ad-darimi no. 1/321, Ibn Khuzayma in zijn sahih no. 2/919 en Ahmad in "Al musnad"no. 3/31 volgens Abu Sa`id Al-Khudri radiallahu anhu.

 

Bord leeg eten

De Boodschapper van Allah s.a.w.s. gebood ons onze borden schoon te maken (eten van alle etensresten zodat er niets overblijft) en zei < Jullie weten niet waar de zegen van het voedsel ligt. > Door Muslim

 

Water drinken

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Drink het water niet in één keer op net zoals kamelen dit doen. Drink het in twee en drie keer (langzaam) op, Zeg Bismillah voor het drinken. Zeg na het drinken Elhamdulillah. > Door Tirmidhi

 

Lengte van haar

Overgeleverd van Hureym bin Fatik r.a. < De profeet s.a.w.s. heeft over mij gezegd < Hureym is een goede jongeman! Zou hij maar zijn haar verkorten en zijn kleren niet op de grond slepen. > (Na dit advies) is mijn haar niet langer geworden dan tot mijn oren en mijn kleren niet langer dan de lengte tot mijn hielen. > door Tabarani, mu`cemussagir

Toestemming vragen om binnen te komen

Abu Musa al-Ash arie verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Het vragen van toestemming (om binnen te komen) vindt zich drie maal plaats. Als je toestemming gegeven wordt, mag je naar binnen gaan. Anders ga je terug. > Door Bukhari en Muslim

 

Sahl ibn Sa`d verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Er is voorgeschreven toestemming te zoeken om (ergens binnen te gaan) om de ogen te beschermen (voor wat ze niet mogen zien.) > Door Bukhari en Muslim

 

Een huis binnenkijken

Overgeleverd van Ebu Zerr r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Degene die zonder toestemming de gordijnen van andermans huis opent (of een gesloten plek opent), om naar binnen te kijken, heeft een slechte daad begaan. Deze handeling is niet toegestaan. Als de huiseigenaar hem betrapt en op zijn oog slaat, hoeft hij zelfs geen compensatie te betalen voor zijn slaag. Het is geen verwijt voor degene, die door een geopende deur naar binnen kijkt en de intieme plekken van de huisbewoners kan zien (hij zal geen zonde krijgen). De schuld ligt bij de huiseigenaar, die de deur open heeft laten staan. > Door Ahmed en Tirmidhi

 

Laat de bediende mee eten

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a.dat de boodschapper van Allah heeft gezegd < Als je bediende je eten heeft voorbereid, biedt hem dan ook een gedeelte van je eten of een paar slokken aan, als hij niet met jou mee eet. Dit is vanwege het respect voor de moeite van de bediende. > Door Bukhari

 

Wie geeft de eerste Selam

Overgeleverd van Abu Umame r.a. < Ik vroeg aan de profeet s.a.w.s. < O profeet! Wie moet eerst de Selam geven in het geval twee mensen elkaar op weg ontmoeten? > De profeet zei < De persoon die als eerst de selam geeft, is degene die dichter bij Allah is. > Door Tirmidhi

 

Slapen op je buik

Overgeleverd van Yais el-Gifar r.a. < Op een dag sliep ik op mijn buik in de moskee. Ineens kwam er iemand die met zijn voet tegen me duwde en hij zei < Het slapen op deze manier is niet waar de gezindheid van Allah ligt. > Ik draaide me om en wat zag ik? Degene die dit zei was de profeet. > Door Abu Dawud

 

Ongepast urineren

Overgeleverd van Ibn-I Abbas r.a. < We kwamen met de boodschapper van Allah s.a.w.s langs een begraafplaats en hij zei < Deze twee graven hebben een grote straf gekregen. Eén van hen heeft een grote straf gekregen, omdat hij tijdens het plassen niet goed oplette en zijn plas ook op andere plekken terecht kwam. De andere heeft een grote straf gekregen, omdat hij over veel mensen heeft geroddeld en laster heeft gedaan. > De boodschapper van Allah nam twee groene takken en plaatste dit op de graven. Hij zei < Het is te hopen dat met het plaatsen van de takken de straffen van deze mensen verlicht worden. > Door Al-Bukhari

 

 

 

 

Vervolmaak de selaam

Overgeleverd van Ibn-i Mes`ud r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het schudden van de handen vervolmaakt de selaam. > Door Tirmidhi/Isti`zan no 31

 

Het zeggen van Bismillah in huis en voor het eten

Overgeleverd van Cabir r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wie de naam van Allah opzegt wanneer hij naar huis keert, naar binnen gaat en deze opnoemt tijdens het eten, zal de satan (tegen zijn groep) zeggen < Hier kunnen jullie niet slapen noch eten. > Wanneer iemand Bismillah zegt wanneer hij zijn huis betreedt, maar dit niet opzegt tijdens het eten zal de satan zeggen < Jullie kunnen mee-eten, maar jullie kunnen hier niet de nacht doorbrengen. Wanneer hij zijn huis binnentreedt en voor het eten geen Bismillah zegt, zal de satan zeggen < Jullie kunnen hier de nacht doorbrengen en mee-eten met het avondeten. > Door Muslim en Abu Dawud

 

Beginnen met rechts

Overgeleverd van `Aisha r.a. < De profeet s.a.w.s. begon elke wassing, het kammen van zijn haren, het aantrekken van zijn schoenen en andere handelingen altijd met rechts. > door zes hadithgeleerden met uitzondering van Malik

 

Doorvertellen van een hadith

Overgeleverd van Ya`kub bin Abdullah van zijn vader, die van zijn grootvader < Ik ging naar de Profeet s.a.w.s. en ik vroeg hem < Moge onze vaders en moeders zich voor u dienstbaar stellen o Boodschapper van Allah! Wij slagen er niet in om precies datgene wat u vertelt aan andere mensen te vertellen. Wat dienen we te doen? Hij zei < Het is geen bezwaar voor jullie wanneer je het toegestane niet haram verklaart en datgene wat haram is niet halal verklaart. > Door Taberani, Mu`cemu`l-Kebir

 

Hoe te handelen tegen vijanden van de Islam

Overgeleverd van `Aisha r.a. < Een groep Joden kwam naar de Boodschapper van Allah s.a.w.s. en zei < Essaamu aleyke! > (moge de dood jou treffen). Hierop zei de Boodschapper van Allah < Aleykum ( Moge deze ook jullie treffen!) Ik kon me niet beheersen en zei < Moge de dood en de vervloeking op jullie zijn. > Hierop zei de Boodschapper van Allah < O `Aisha! Allah houdt van dienaren die op een zachtaardige manier handelen. > < O Boodschapper van Allah! Heeft u niet gehoord wat ze tegen u zeiden? < Ik heb het gehoord; daarom beantwoordde ik hen ook met < Moge het jullie ook treffen! > Door Muslim

 

Het verven van haar

< Op dag van de overwinning van Mekka werd Abu Kuhafe, vader van Abu Bakr, wiens haar en baar spierwit was geworden, naar de Profeet s.a.w.s. gebracht. De boodschapper van Allah zei < Verf zijn haar met een kleur, behalve met de kleur zwart, totdat zijn witte haren niet meer zichtbaar zijn! > Door Muslim

 

Alle handelingen worden bijgehouden

< Elk mens heeft twee Engelen in zijn bijzijn. Zij zullen tot zijn dood, elke dag en avond met hem samen zijn. Zij zullen al zijn handelingen en woorden noteren. Daarom dient men zich ook te schamen in hun bijzijn wanneer men zondes pleegt. > Door Beyhaki

Hoe te handelen tegenover een overvaller

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. < Er kwam een man naar de boodschapper van Allah s.a.w.s. en vroeg hem < O boodschapper van Allah, wat raadt u me aan wanneer een vreemdeling (overvaller) mijn bezittingen wilt stelen? > < Geef je bezittingen niet aan hem. > < Wat moet ik doen als hij mij probeert te vermoorden? > < Verdedig jezelf. > < Wat zal er gebeuren als ik vermoord word? > < Je zult een martelaar worden. > Wat zal er gebeuren als ik hem vermoord? > < Hij zal dan naar de Cehennem gaan. > Door Muslim

 

Hoe te handelen bij het offerfeest

Overgeleverd van Abdullah bin Amr bin As r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Mij werd het offerfeest opgedragen. Allah heeft deze dag voor Ummet-i Muhammed een feestdag verklaard. Een man vroeg aan hem < Ik heb niets anders om te slachten dan een dier (vrouwtje) dat aan mij is toevertrouwd. Mag ik dat dier slachten? > < Nee, laat je haren wat korter knippen, knip je nagels, knip je snor bij en scheer je schaamhaar! > Dit zal in Allah`s aangezicht geaccepteerd worden alsware je een dier hebt geofferd. (Op deze wijze zul je je geestdag benut hebben). > door Abu Dawud/Edahi, Nasai/Dahaya

 

Zitwijze van een dienaar

Overgeleverd van een van de metgezellen Abdullah b. Busr r.a. < Ik had lamsvlees gebakken en aan de Profeet s.a.w.s. aangeboden. De boodschapper van Allah s.a.w.s. at het vlees terwijl hij op zijn knieën zat. Opdat moment kwam er een bedoeïne langs en zei op een bevooroordeelde wijze < waarom zit jij op deze wijze? > De profeet zei < (Dit is de zitwijze van een dienaar) Allah heeft mij een kerim (welgezind, gehoorzame) dienaar gemaakt. Allah heeft mij geen koppige despoot gemaakt. > Door Cem`ul-fevaid

 

Uien en knoflook

`Omar ibn Al-Khattab r.a. sprak de mensen op een vrijdag toe en zei < O mensen, jullie eten twee dingen, die naar ik denk van slechte planten komen: uien en knoflook. Ik zag de boodschapper van Allah s.a.w.s. toen hij deze geur opmerkte, die van een man kwam in de moskee, hem opdroeg naar buiten te gaan naar Al-baqee. Ieder die deze dingen wil eten, laat hem die tot de dood koken. Overgeleverd door Muslim 1/396

 

Volgens een overlevering, overgeleverd door Muslim, heeft de profeet s.a.w.s. gezegd < Ieder die uien of knoflook of prei eet, laat hem niet dichtbij onze moskee komen, omdat de engelen beledigd worden door wat aanstootgevens is voor de zonen van Adam. overgeleverd door Muslim 1/395

 

Voor het slapen gaan

`Aisha r.a. berichtte < Waneer de boodschapper van Allah s.a.w.s. naar bed ging, bracht hij zijn handpalmen bij elkaar en blies erin terwijl hij < Qoel hoewallahoe ahad > , < Qoel a`oezoe bi Rabbil falaq > en < Qoel a`oezo bi Rabinnaas > [1] reciteerde. Vervolgens wreef hij met zijn handen over zijn lichaamsdelen waar hij bij kon, beginnend met zijn hoofd, gezicht en de voorkant van zijn lichaam. Hij deed dit drie keer. En als hij te ziek was, vroeg hij aan mij om het voor hem te doen. > door Al-Bukhari en Muslim

[1]Dit is een andere manier om te verwijzen naar de moe`aawwidzaat; de laatste drie hoofdstukken van de Quran

 

Werken

< Zeg (O Muhammed) < O mijn volk, werkt naar jullie vermogen. Voorwaar, ik ben een werker en later zullen julie weten voor wie de uiteindelijke opbrengst (in het Hiernamaals gunstig) is. Voorwaar, de onrechtplegers zullen niet welslagen. > Q. 6:135

 

Dank en loof Allah bij het eten

Anas verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Voorwaar, Allah is zeker behaagd wanneer een dienaar van Allah voedsel eet en hem dan dankt, en wanneer hij een drank drinkt en Hem dan looft. > Door Muslim

 

Wat te doen als je iets verwerpelijks ziet?

Abu Sa`ied al-Gudrie verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah s.a.w.s hoorde zeggen < Wie van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hij het met zijn hand veranderen, als hij daar niet toe in staat is, dan met zijn tong, en als hij zelfs daar niet toe in staat is, dan met zijn hart, en dat is de zwakste vorm van geloof. > Door Muslim

 

Drie handelingen die het meest geliefd zijn bij Allah

`Abdullah ibn Mas`ud verhaalt < Ik vroeg de Boodschapper van Allah < Welke handeling is het meest geliefd bij Allah? > Hij antwoordde < Goedheid betrachten tegenover de ouders. > Ik vroeg < en daarna? > Hij antwoordde < Het gebed op de daarvoor aangegeven tijd verrichten. > En vroeg < En wat daarna? > Hij Antwoordde <Djihaad op de Weg van Allah. > Door Bukhari en Muslim

 

Laat niemand een ander vragen zijn zitplaats op te geven

Ibn `Omar verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Laat niemand een ander vragen zijn zitplaats voor hem op te geven en er dan op gaan zitten; maar maak plaats en zit op je gemak. > Ibn `Omar wilde niet de zitplaatsen nemen van degene die deze voor hem opgaf. >

Islambronnen

Bronnen

Contact