Islambronnen

Bronnen

Contact

Het lot van de Christenen, Joden en Sabiërs vóór de Islam

< Voorwaar, degenen die geloven, en degenen die het Jodendom belijden en de Christenen en de Sabiërs; (zij allen) geloven in Allah en in de Laatste Dag, en zij verrichten goede werken: voor hen is hun beloning bij hun Heer en geen vrees zal er over hen zijn, noch zullen zij treuren > Q2:62

*Salaman al Farisi vroeg de Profeet naar het lot van zijn vroegere vrienden onder de Joden, Christenen en Sabiërs, die waren gestorven vóórdat de boodschap van de Islam tot hen was gekomen. De Profeet antwoordde < Hun plaats is de Hel > daarop openbaarde Allah dit vers.

 

De afgunst van de Lieden van het Schrift

< Degenen die ongelovig zijn onder de Lieden van de Schrift (de Joden en de Christenen) en de veelgodenaanbidders, wensen niet dat er iets goeds aan jullie wordt neergezonden van jullie Heer. Maar Allah verkiest voor Zijn barmhartigheid wie Hij wil en Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst. > Q. 2:105

 

< Velen onder de Lieden van de Schrift wensen dat zij jullie, nadat jullie tot geloof zijn gekomen, weer tot ongelovigen zouden kunnen maken, uit afgunst die onder hen leeft, nadat voor hen de Waarheid duidelijk was geworden. Maar vergeeft hen en laat hen maar begaan, totdat Allah komt met Zijn bevel. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle Zaken. > Q2:109

 

< Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening. > Q.3:19

 

Allah ontkent een zoon te hebben!

< En zij (de Christenen) zeiden < Allah heeft Zich een zoon genomen. > Heilig is Hij ! Nee! Aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is. Allah gehoorzamen Hem ootmoedig. > Q 2:116

 

Isa a.s. zei < Aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer >

< Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen < Allah is de Masih, zoon van Meryem. > Hoewel de Masih zei < O Kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer. > Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen < Voorwaar, Allah is één derde van drie (goden). > Want er is geen god dan de Ene God (Allah). En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn. > Q.5:72-73

 

Isa a.s. is niet te min om een profeet te zijn

< O Lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Masih `Isa, zoon van Meryem is slechts een boodschapper van Allah van Zijn Woord, dat Hij aan Meryem zond en uit een Geest (Djibril) van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers en zegt niet (dat Allah) `drie' is. Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, slechts Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige. Het is de Masih niet te min om een dienaar van Allah te zijn en de (Hem) nabije Engelen (ook niet). Degenen die de aanbidding van Hem te min is en arrogant zijn: Hij zal hen allen bij Zich verzamelen. > Q. 4:171-172

 

Schepping van Isa a.s. gelijk aan die van Adam a.s.

< Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van `Isa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem < Wees > en hij was. > Q. 3:59

 

< Wie dan met jou (O Muhammed) over hem (`Isa) redetwist, nadat de kennis tot jou is gekomen, zeg dan < Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf bij elkaar roepen en dan gezamenlijk (Allah`s vloek) afroepen en dan Allah`s vloek toewensen aan de leugenaars. > * Q. 3:61

*Het meningsverschil betrof de positie van `Isa, van wie de Christenen beweerden dat hij de zoon van God zou zijn. Om aan de discussie een eind te maken rept Allah Zijn Profeet Muhammed op de resp. families bij elkaar te roepen en iedere groep te laten zweren, op bestraffing van de vervloeking door Allah als zij zouden liegen. Deze manier van zweren wordt Moebaahalah genoemd. De christenen weigerden echter op dit aanbod in te gaan.

 

Isa a.s. bevestigd de Taurat en kreeg de Indjil van Allah

< En Wij lieten `Isa, zoon van Meryem, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem de Indjil met daarin Leiding en Licht en een bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de Moettaqoen. En laat de lieden van de Indjil oordelen met wat Allah daarin geopenbaard heeft. En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn degenen die ware zondaren zijn. > Q. 5:46-47

De Christenen aanbidden meerdere goden

< Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er Is geen god naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. > Q 9:31

 

< En de Joden zeggen < Oezeyr is de zoon van Allah, > en de Christenen zeggen < De Masih (`Isa) is de zoon van Allah. > Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig waren. Moge Allah hen vervloeken, hoe kunnen zij zo afwijken? Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en (ook) de Masih de zoon van Meryem, terwijl hun niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is geen god dan Hij. Heilig is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen. > Q. 9:30-31

 

Ibrahim a.s. aanbad één God

< En zij zeiden < Wordt Jood of Christen, dan volgen jullie de leiding. > zeg nee! (Wij volgen) de godsdienst van Ibrahim, die Hanif* was en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders. Zeg < Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibrahim en Ismail en Ishaq en Yaqoeb en de kinderen van Yaqoeb en wat er is gegeven aan Musa en `Isa en wat er is gegeven van hun Heer aan de Profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en wij onderwerpen ons aan Hem. > Q.2:135-136

*Hanif betekent 'rechtzinnig', in de zin van het volgen van het zuivere monotheïsme

 

< Of zeggen jullie (Joden en Christenen) < Voorwaar, Ibrahim en Isma`il en Ishaq en Ya`qoeb en de kinderen van Ya`qoeb waren Joden of Christenen? > zeg < Weten jullie het beter of Allah? > En wie is onrechtvaardiger dan hij die een getuigenis van Allah, die hij bezit, verbergt? En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen. > Q 2:140

 

Celibatair leven, is verzonnen door de mens

< O jullie die geloven! Maakt de goede zaken niet verboden die Allah jullie heeft toegestaan* en overtreedt niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de overtreders. > Q.5:87

* Er wordt gezegd dat metgezellen van de Profeet, waaronder 'Osmaan bin Madh`oen, zeiden: < Moeten wij celibatair gaan leven om onze begeertes te doen verdwijnen, net als de priesters? > De Profeet vroeg later < Hebben jullie dat gezegd? > zij zeiden < Ja > de Profeet zei < Ik vast en eet, ik bid en slaap en ik huw, wie mijn Sunnah (manier van leven) volgt hoort bij mij, en wie dat niet doet hoort niet bij mij. >

 

Zij verzinnen leugen conform hun verlangens

< Heb jij niet degenen niet gezien aan wie een deel van de Schrift gegeven was? Zij zijn tot het Boek van Allah uitgenodigd, opdat het tussen hen zou oordelen. Vervolgens scheidde een groep van hen zich af en zij wendden zich af. Dat is omdat zij zeggen < De Hel zal ons niet aanraken, behalve een vastgestelde aantal dagen. > Want zij werden in hun godsdienst bedrogen door wat zij plachten te verzinnen > Q.3:23-22

 

Een vermaning voor de Christenen en de Joden

< Zeg < O Lieden van de Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen. > Als zij zich dan afwenden, zegt dan < Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben. > O Lieden van het Boek, waarom redetwisten jullie over Ibrahim? De Taurat en de Indjil zijn toch pas na hem geopenbaard, begrijpen jullie dan niet? Zo, jullie zijn degenen die redetwist hebben over iets waarover jullie kennis hadden, maar waarom redetwistten jullie kennis hadden, maar waarom redetwistten jullie over iets waarover jullie geen kennis hebben? En Allah weet, en jullie weten niet. Ibrahim was geen Jood, en geen Christen, maar hij was een hanif*, die zich (aan Allah) overgegeven had, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders. Voorwaar, de mensen die Ibrahim het meest nabij komen, zijn degenen die hem en deze Profeet (Muhammed volgen en degenen die geloven. En Allah is de Beschermer van de gelovigen. Een groep van de Lieden van het Boek zou jullie willen doen dwalen zij doen niemand dan zichzelf dwalen. en zij beseffen het niet. O Lieden van de Schrift, waarom ontkennen jullie de Tekenen van Allah, terwijl jullie getuigen? O Lieden van de Schrift, waarom vermengen jullie de Waarheid met valsheid en verbergen jullie de Waarheid, terwijl jullie (het toch) weten? En een groep van de Lieden van de Schrift zei < (Doe alsof je) gelooft in wat er aan degenen die geloven aan het begin van de dag geopenbaard is, maar gelooft niet aan het einde ervan. Hopelijk zullen zij terugkeren (naar de ongelovige). Q. 3:64-72

*Hanif betekent rechtzinnig, in de zin van het volgen van het zuivere monotheïsme

 

< Het gebeurt niet door jullie ijdelheden en (ook) niet door de ijdelheden van de Lieden van de Schrift: wie slecht doet wordt er voor vergolden en hij zal zich buiten Allah geen beschermer en geen helper vinden. > Q.4:123

*Ibn `Abbas overleverde dat de Joden zeiden dat niemand het Paradijs zou binnen behalve hen. De Quraish zeiden dat zij niet op de Dag des Oordeels opgewekt zouden worden. Daarop openbaarde Allah dit Vers. Volgens Ibn Djarier at-tabarie werd het Vers geopenbaard in verband met het wederzijdse opscheppen door moslims en Christenen, ze zeiden beter als de anderen te zijn.

 

Neem de Joden en Christenen niet als vrienden

< O jullie die geloven! Neemt niet de Joden en de Christenen als beschermers, zij beschermen elkaar. En wie van jullie hen als beschermers neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. > Q.5:51

 

< Jij zult zeker vinden dat de mensen die het sterkst in vijandschap tegenover de gelovigen zijn, de Joden en de degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen zijn; en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst bij in liefde voor de gelovig zijn, degenen zijn, die zeggen < Voorwaar, wij zijn Christenen. > Dat is omdat er onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn. En wanneer zij horen wat van de Boodschapper geopenbaard is, zie jij hun ogen van de tranen overvloeien, omdat zij de Waarheid herkennen. Zij zeggen < Onze Heer, wij geloven, schrijf ons dus op bij de getuigen. En waarom zouden wij niet geloven in Allah en in wat tot ons is gekomen van de Waarheid en wij verlangen er hevig naar dat onze Heer ons met het oprechte volg (Het Paradijs) binnenleidt. > Allah beloont hen dan voor wat zij zeiden met Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen en zij zijn daarin eeuwig levenden. En dat is de beloning aan de weldoeners. > Q. 5:82-85