Islambronnen

Bronnen

Contact

< Wij schonken hem (Ibrahim) Ishaq en Ya`qoeb, allen leidden Wij, en ervóór leiden wij Noeh, en van zijn nageslacht Dawud en Soelaiman en Ayyoeb en Yoesoef en Musa en Haroen: zo belonen wij de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en `Isa en Yoenoes en Loeth: allen hebben wij boven de wereldbewoners bevoorrecht. En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders: Wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht Pad. Dit is de Leiding van Allah, waarmee hij van Zijn dienaren leidt wie hij wil, maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden. Zij zijn degenen die wij de schrift en de Wijsheid en het Profeetschap gaven en indien zij er ongelovig aan zijn: waarlijk, wij vertrouwen het toe aan een volk dat er niet ongelovig aan is. zij zijn degene die Allah leiding gaf: volgt dus hun leiding. Zeg < Ik vraag U er geen beloning voor, het is slechts een vermaning voor de werelden. > Q. 6:84-90

 

< En voorwaar. Ilyas behoort zeker tot de Gezondenen. (Gedenkt) toen hij tot zijn volk zei < Vrezen jullie (Allah) niet? Aanbidden jullie Ba`l (afgod) en verlaten jullie de Beste der Scheppers? Allah is jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen. > Toen loochenden zij hem, daarom worden zij zeker voorgeleiden (voor de bestraffing). Behalve de dienaren van Allah die zuiver in hun aanbidding zijn. En Wij maakten voor hem (zijn goede naam) blijvend onder de lateren. Vrede zij met Ilyas. > Q. 37:123-130