Islambronnen

Bronnen

Contact

<En Ibrahim droeg aan zijn kinderen en aan Yaqoeb op <O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterft daarom niet, behalve als jullie overgegevenen zijn. Of waren jullie getuigen toen Yaqoeb de dood nabij was, (en) hij tot zijn kinderen zei <Wat zullen jullie aanbidden na mij?> Zij zeiden <Wij zullen uw God aanbidden de God van uw vaderen, Ibrahim, en Ismail en Ishaq, als de Ene God, en wij hebben ons aan Hem overgegeven.> Q. 2:132-133>

 

<Zeg <Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Ibrahim en Ismail, Ishaq, Yaqoeb en de kinderen van Yaqoeb (al Asbath) en in wat er aan Musa, `Isa en de Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven.> Q. 3:84

 

<Wij schonken hem (Ibrahim) Ishaq en Ya`qoeb, allen leidden Wij, en ervóór leiden wij Noeh, en van zijn nageslacht Dawud en Soelaiman en Ayyoeb en Yoesoef en Musa en Haroen: zo belonen wij de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en `Isa en Yoenoes en Loeth: allen hebben wij boven de wereldbewoners bevoorrecht. en van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders: Wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht Pad. Dit is de Leiding van Allah, waarmee hij van Zijn dienaren leidt wie hij wil, maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen voor hen vruchteloos geworden. Zij zijn degenen die wij de schrift en de Wijsheid en het Profeetschap gaven en indien zij er ongelovig aan zijn: waarlijk, wij vertrouwen het toe aan een volk dat er niet ongelovig aan is. Zij zijn degene die Allah leiding gaf: volgt dus hun leiding. Zeg <Ik vraag U er geen beloning voor, het is slechts een vermaning voor de werelden.> Q. 6:84-90