Behandel vrouwen vriendelijk

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zin uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk. > Door Bukhari en Muslim.

 

Tegenover de gelovige vrouwen

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een gelovige man behoort een gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vind hij een andere (eigenschap) van haar waar hij tevreden is. > of hij zei < daarnaast > in plaats van < een andere. > Door Muslim

 

De beste gelovigen zijn goed tegenover hun vrouw

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < De beste gelovige in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen. > Door Tirmidhi

 

De meest perfecte gelovigen

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei < De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfect van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen. > Door Tirmidhi

 

Satan zal de derde zijn

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Iedereen die in Allah en de laatste Dag geloofd mag nooit alleen met een vrouw zijn zonder haar Mahram te zijn, want anders zal Satan de derde persoon (blijken te) zijn. > Overgeleverd door Ahmad op gezag van Amir Ibn Rabi`ah.

 

Pas op voor de schoonfamilie, zij kunnen levensgevaarlijk zijn

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Pas op om daar naar binnen te gaan waar de vrouwen zijn. > Een man van de Ansar vroeg < O, boodschapper van Allah, en de schoonfamilie dan? > Hij antwoordde < De schoonfamilie is de dood. > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim < De schoonfamilie is de dood > zei Ibn Al-theer < Het is een symbolische Arabische uitspraak. Ze zeggen bijvoorbeeld < De leeuw is dood > of < De koning is vuur > Hiermee wordt bedoeld dat het ontmoeten van een leeuw gelijk staat met het oog in oog met de dood staan, en de koning ontmoeten niet zo is als in het vuur verkeren. Oftewel privacy met iemand van de schoonfamilie is voor een vrouw veel gevaarlijker dan met een vreemdeling, want hij kan haar ervan overtuigen dingen tegen haar man`s wil te doen, zoals hem dingen te vragen, die hij zich niet kan veroorloven; op hem te vitten etc.

 

Alles is door kijken ontstaan

Een dichter uit de oude tijd heeft gezegd < Alles is door het kijken ontstaan; een vonk kan in een vuurzee overslaan > en een moderne dichter verklaarde < Een blik, een glimlach, een knik met het hoofd: Dan een praatje, een belofte, de warmte van een bed.

 

Sla de ogen neer

< Zeg tot de gelovige mannen zodat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passie beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passie beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen er van zichtbaar moet zijn, en dat haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot of haar broeders, of de zonen van haar broeders of de zonen van haar zusters of haar vrouwen of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. > Q. 24:30-31

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Het neerslaan van de blikken bedenkend, dat men moet proberen te voorkomen om voorbijgangers aan te staren en de aantrekkelijke eigenschappen van de leden van het andere geslacht met de ogen te bestuderen. > Overgeleverd door Ahmad, Abu Dawud en al-Tirmidhi

 

Imiteren van een ander geslacht

Overgeleverd van Ibn `Abbaas r.a. dat hij heeft gezegd < De boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft de mannen die de vrouwen imiteren vervloekt en hij heeft de vrouwen die de mannen imiteren vervloekt. > Door Al-Bukhari [5885]

 

Overspel

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Allah heeft voor de zoon van Adam zijn aandeel aan overspel voorbeschikt, die hij onvermijdelijk zal plegen. Overspel van het oog is het kijken. Overspel van de tong is de spraak. Het innerlijk verlangt ernaar en wenst het, terwijl het geslachtsdeel dit bevestigt of ontkent. > Door Al-Bukhari [6243]

 

Islambronnen

Bronnen

Contact

Soorten overspel

< Het overspel van de ogen is het kijken naar het haram. Het overspel van de oren is het beluisteren van woorden die aanzetten tot overspel. Het overspel van de tongen is het bespreken van woorden die aanzetten tot overspel. Het overspel van handen is het aanraken van mensen die voor hem haram zijn. Het overspel van voeten is het lopen naar plekken waar overspel wordt verricht. Het hart van een mens kan verlangen naar overspel. Het geslachtsorgaan kan gehoor geven aan dit verlangen of verwerpen. > door Muslim, Al-Bukhari, Abu Dabu en Nasai < Ook monden kunnen overspel plegen. Het overspel van de monden is het zoenen van mensen die haram zijn. > door Muslim.

 

Het beste wat een man kan bezitten op deze wereld

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een tong dat Allah reciteert, een hart dat Allah altijd dankbaar is en een vrome echtgenote die haar man helpt om zijn vroomheid te behouden. > Door Ibn-i Mace, Tirmidhi

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een tong dat Allah reciteert, een hart dat Allah altijd dankbaar is en een vrome echtgenote die haar man helpt om zijn vroomheid te behouden. > door Ibn-i Mace, Tirmidhi

 

Redenen om te trouwen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd: haar rijkdom, haar afkomst, haar schonheid en haar dien. Zoek dus diegene met de dien, opdat je gelukkig zult worden. > Door Al-Bukhari en Muslim volgens Abu Hurayra

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Als er iemand komt en je ten huwelijk vraagt, en je bent tevreden over zijn dien en karakter, trouw dan met hem, anders zal dit een bron van ellende zijn en zal een enorme en onstuitbare vernietiging de aarde teisteren. > Door At-Tirmidhi, Ibn Maadjah e.a. van Abu Hurayrah. Door Al-Albaanie geklasseerd als hasan. (As-Siehah 1022)

 

Scheiden

< In Allah`s aangezicht is scheiden de meest onaangename halal. > door Abu Dawud, Ibn-i Mace en Hakim

 

Voorbehoedsmiddelen

De gangbare manier van anticonceptie in de tijd van de profeet s.a.w.s. was coïtus interruptus of de terugtrekking van de penis uit de vagina vlak voor de zaadlozing, om te voorkomen, dat er bevruchting plaatsvindt. De metgezellen van de profeet s.a.w.s. brachten deze methode gedurende de hele periode, dat de Kuran geopenbaard werd, in praktijk. Jabir vertelde < We beoefenden coïtus interruptus ten tijde van de boodschapper van Allah, terwijl de Kuran geopenbaard werd. > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim. in een versie, die door Muslim overgeleverd is, zei hij < We beoefenden coïtus interruptus ten tijde van de boodschapper van Allah. Hij kwam het te weten, maar verbood het niet > Een man kwam naar de profeet en zei < Ik heb een slavenmeisje. Ik wil wat mannen willen, maar ik wil niet dat ze zwanger wordt, dus doe ik coïtus interruptus met haar. De joden zeggen dat, dat in het klein je kinderen levend begraven is. > De profeet zei < De joden hebben het mis. Als Allah een kind wenst te scheppen, kan je dat niet tegenhouden. > Overgeleverd door Abu Dawud, Ibn Madjah, al-Nisai en Al-Tirmidhi

 

Seksuele betrekkingen

De profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Een ieder die geslachtsgemeenschap heeft met een menstruerende vrouw of met een vrouw in haar rectum, of naar een waarzegger gaat, heeft niet geloofd in wat is geopendbaard aan Muhammed. > door At-Tirmidhi van Abu Hurayra, 1/243; zie ook Sahieh Al-Djaamie, 5918

 

Menstruatie

< Zij vragen jou over de menstruatie (Haid) zeg < Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (seksueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn. Wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en hij heeft hen lief die zich reinigen. > Q 2:223