In alles zit het goede voor een gelovige

Suhayb r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Waarlijk, de zaken van een gelovige zijn verbazingwekkend! Het is altijd goed voor hem, en dit is alleen voor een gelovige. Als hij een gemakkelijk leven geschonken wordt, toont hij dankbaarheid (aan Allah) en dit is goed voor hem. En als hij wordt getroffen door tegenslag, dan volhardt hij en (ook) dit is goed voor hem. > Door Muslim e.a.

 

In een andere overlevering verhaalde Suhayb r.a. dat de profeet s.a.w.s. eens samen met zijn metgezellen zat en toen glimlachte. Hij vroeg toen aan hen < Vragen jullie niet waarom ik glimlach? > Zij zeiden < Waarom glimlachte je, o boodschapper van Allah? > Hij antwoorde < Hoe verbazingwekkend zijn de zaken van een gelovige! Zijn zaken zijn altijd goed: als hij gemak ervaart, prijst hij Allah en dat is goed voor hem. En als hij ontbering ervaart, dan volhardt hij en dat is goed voor hem. Geen enkele zaak van een persoon is altijd goed, behalve van een gelovige. > Door Ahmed e.a. Door Al-Albaanie geklasseerd als betrouwbaar (As-Sahiehah nr 147)

 

Daden die vruchteloos zijn

Voorwaar, degenen die de Tekenen van Allah loochenen en de profeten doden zonder het recht te hebben en zij doden degenen die tot gerechtigheid onder de mensen oproepen: verkondig hen een pijnlijke bestraffing. Zij zijn degenen wiens werken op de aarde en (in) het Hiernamaals geen vrucht dragen en er zullen voor hen geen helpers zijn. > Q.3:21-22

 

Het ontstaan van Joden en Christenen

< Heb jij niet degenen niet gezien aan wie een deel van de Schrift gegeven was? Zij zijn tot het Boek van Allah uitgenodigd, opdat het tussen hen zou oordelen. Vervolgens scheidde een groep van hen zich af en zij wendden zich af. Dat is omdat zij zeggen < De Hel zal ons niet aanraken, behalve een vastgestelde aantal dagen. > Want zij werden in hun godsdienst bedroven door wat zij plachten te verzinnen > Q.3:23-22

 

Degene die niet zullen geloven

< Onder hen zijn er die naar jou luisteren, maar Wij hebben over hun harten sluiers aangebracht zodat zij het (de Koran) niet begrijpen en in hun oren proppen. En indien zij ieder Teken zagen, zouden zij er niet in geloven, zelfs in die mate dat wanneer zij tot jou komen om met jou te redetwisten, degenen die ongelovig zijn zeggen < Dit zijn slechts fabels van de ouden. > Q. 6:25

 

Spijt

< En als jij (hen) kon zien wanneer zij bij de Hel geplaatst worden en zij dan zeggen < Werden wij maar teruggebracht, dan zouden wij de Tekenen van onze Heer niet loochenen en zouden wij tot de gelovige behoren. > Q. 6:27

 

Een benauwd leven voor een niet-moslim

< En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand. > Q. 20:124

 

Muhammed s.a.w.s. in de Thora en Indjil

< (Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjil, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En bij bevrijdt van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die neergezonden, zij zijn degenen die welslagen. > Q. 7:157

 

Islambronnen

Bronnen

Contact

 

 

Lieden van het schrift potten op

< O jullie die geloven, voorwaar, de meesten van de schriftgeleerden en de monniken verteren de bezittingen van de mensen op onrechtmatige wijze en zij houden (hen) af van de Weg van Allah. En zij die het goud en zilver oppotten dit niet besteden op de Weg van Allah; verkondig hen over een pijnlijke bestraffing. > Q. 9:34

 

Verschil tussen moslim en niet-moslim

< De gelijkenis tussen de twee groepen is als die tussen de blinden en de doven (van hart) en de zienden en de horenden: zijn zij gelijk? Trekken jullie er dan geen lering? > Q. 11:24

 

Daden van een ongelovige

< De vergelijking met degenen die niet in hun Heer geloven, is alsof hun daden als as zijn, dat door een harde wind wordt weggeblazen op een stormachtige dag. Zij hebben geen enkele macht over wat zij hebben verworven. Daar is een vergaande dwaling. > Q. 14:18

 

Zullen ongelovigen gered worden van de Hel?

Overgeleverd van `Aisha r.a. < Ik vroeg < O boodschapper van Allah s.a.w.s.! Abdullah Ibn Cuda hielp in de Djahiliyye tijd zijn familieleden en voedde de behoeftige mensen. (Hij had echter geen imaan gepleegd). Zullen zijn goede daden hem uit de Cehennem redden? > < (Nee) Zijn goede daden zullen hem niet kunnen redden, want hij heeft geen enkele dag dit gezegd < O Allah! Vergeef mijn zondes op de Dag der Opstanding! > Door Muslim

 

Zij geloven niet tenzij Allah het wil

< En al zouden Wij Engelen tot hen neergezonden hebben en zouden de doden tot hen gesproken hebben en zouden Wij alle zaken (die Muhammed`s Profeetschap bewijzen) vóór hen verzameld hebben, dan nog zouden zij niet geloven, tenzij Allah het wilde, maar de meesten van hen zijn onwetend. > Q. 6:111

 

Ongelovigen zijn bang

< Wij zullen angst in de harten van de ongelovigen werpen wegens wat zij naast Allah aan deelgenoten toegekend hebben, waarvoor Hij geen bewijs neergezonden geeft. Hun verblijfplaats is de Hel. En het is de slechtste plaats voor de onrechtplegers. > Q. 3:151

 

Erger dan vee

< Of denk jij dat de meesten van hen horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee, erger nog, zij zijn het verst afgedwaald van de Weg. > Q. 25:44

 

Wie wil, laat hem geloven

< Zeg < de waarheid is van jullie Heer: dus wie wil, laat hem geloven, en wie wil, laat hem ongelovig zijn. > Q. 18:29

 

Ongelovinge vaders of broers

< O jullie die geloven, neemt jullie vaders en jullie broeders niet als leiders wanneer zij ongeloof verkiezen boven geloof. En wie van jullie hen tot leiders maakt: zij zijn degenen die de onrechtplegers zijn. > Q. 9:23