Islambronnen

Bronnen

Contact

< En (gedenkt) toen Wij het Huis (de Ka `bah) tot een plaats van verzameling voor de mensheid maakten en een plaats van veiligheid. En neemt de standplaats van Ibrahim tot een plaats voor de salaat. En wij legden de plicht op aan Ibrahim en Ismail < Reinigt mijn Huis voor degenen die de ommegang (thawaf) maken en voor hen die er de I`tikaf* verrichten en voor hen die zich buigen en die knielen (in de salaat). en (gedenkt) toen Ibrahim smeekte < Mijn Heer, maakt dit gebied tot een veilige plaats en voorzie haar bewoners met vruchten, degenen van hen die geloven in Allah en in het Hiernamaals. > Hij (Allah) zei < En (ook) degen die ongelovig is, zal ik genietingen schenken, voor een korte tijd, daarna zal Ik hen naar de bestraffing van de Hel drijven. En dat is de slechtste plaats van terugkeer. > En (gedenkt) toen Ibrahim de grondvesten van het Huis legde, en Ismail (samen smekend) < Onze eer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende. Onze Heer, maak ons beiden tot de mensen die zich overgeven aan U en (maak) onze nakomelingen tot een volk dat zich overgeeft aan UI en onderwijs ons de gebruiken (van o.a. de Hadj) en aanvaard ons berouw, voorwaar. U bent de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige. Onze Heer! En zend tot hen een Boodschapper van hun (eigen volk) die hun Uw Verzen voordraagt en die hen het Boek (de Koran) en de wijsheid onderwijst en die hen reinigt. Voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze. > En wie keert zich af van d godsdienst van Ibrahim, anders dan wie zichzelf voor de gek houdt? En voorzeker hebben Wij hem uitverkoren in de wereld, en voorwaar, hij behoort in het Hiernamaals tot de oprechten. En (gedenkt) toen zijn Heer tot hem zei < Onderwerp jezelf (aan Mij). Hij zei < Ik onderwerp mij aan de Heer der Werelden. > En Ibrahim droeg aan zijn kinderen en aan Yaqoeb op < O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterft daarom niet, behalve als jullie overgegevenen zijn. > Q. 2:125-132

*`I`tikaf betekent letterlijk 'verblijven'. Bedoeld wordt: het vrijwillig verblijven in een moskee voor een bepaalde tijd met als doel, het zoeken van toenadering tot Allah, bijvoorbeeld door het gedenken van Hem, het reciteren van de Koran en het overpeinzen van zijn inhoud.

 

< Zeg < Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Ibrahim en Ismail, Ishaq, Yaqoeb en de kinderen van Yaqoeb (al Asbath) en in wat er aan Musa, `Isa en de Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven. > Q. 3:84

 

< Alle lof zij Allah, die mij (Ibrahim) Ismail en Ishaq geschonken heeft, ondanks mijn ouderdom. Voorwaar, mijn Heer verhoort zeker de smeekbeden. > Q. 14:39