Islambronnen

Bronnen

Contact

Het paradijs en de hel laten je deze aarde vergeten

Anas r.a. berichtte dan de profeet s.a.w.s. zei < Op de Dag der Opstanding zal degene die het hellevuur verdient, en in het eerste leven zeer luxueus heeft geleefd, (voor Allah) worden gebracht. Hij zal een voorproefje van de hel krijgen en dan zal er aan hem worden gevraagd < O zoon van Adam, heb je ooit iets goeds gezien of van iets prettigs genoten? > Hij zal antwoorden < Neen, bij Uw glorie mijn Heer! ik heb nooit iets goeds gezien of van tevredenheid genoten! >

En degene die het paradijs verdient en in het eerste leven veel werd beproefd, zal (ook voor Allah) gebracht worden. Hij zal een voorproefje van het paradijs krijgen en dan zal er aan hem worden gevraagd < O zoon van Adam, heb je ooit iets ellendigs meegemaakt of geleden onder een beproeving? > Hij zal antwoorden < Neen, bij Uw glorie, mijn Heer! Ik heb nooit geleden onder een beproeving of een ramp meegemaakt! > Door Muslim, Ahmed e.a

 

De meeste bewoners van de hel en paradijs

Overgeleverd van `Imran Ibn Husain r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Ik heb in het Paradijs gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit armen. En ik heb in het vuur gekeken en zag dat de meeste van haar bewoners bestaan uit vrouwen. > door Al-Bukhari [3241]

 

70 delen vuur

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s heeft gezegd < Jullie vuur is één van de zeventig delen van het vuur van de hel. > Er werd gevraagd < O Boodschapper van Allah, het (het wereldse vuur) zou toch al genoeg zijn geweest (voor bestraffing) > Hij antwoordde < Zij (het hellevuur) is bevoordeeld op haar (het wereldse vuur) met negenenzestig delen; elk deel is (net zo heet) als haar (het wereldse vuur) hitte. > door Al-Bukhari [3265]

 

Niemand door zijn daden naar het paradijs

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat hij de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft horen zeggen < Niemand van jullie zal door zijn daden het paradijs binnengaan > Zij vroegen < Ook u niet, O Boodschapper van Allah? Hij antwoordde < Ook ik niet, behalve als Allah mij van Zijn gunst en genade schenkt. Streeft dus naar juistheid (,middelmatigheid) en probeer dit te benaderen. En laat niemand van jullie hopen op de dood. Hij (de mens) is immers of een goeddoener die wellicht nog meer goeds zal doen, of hij is een slechtdoener die wellicht terechtgewezen zal worden (en berouw zal tonen). > Door

Al-Bukhari[5673]

 

De bestraffing

< Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen geloven zullen Wij in het vuur (de Hel) leiden: telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de bestraffing proeven. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs > Q. 4:56

 

Tussen hel en Paradijs

< En tussen hen is een afscheiding en op de A`raf bevinden zich mannen, zij kennen allen door hun kenmerken; zij roepen tot de bewoners van het Paradijs < Essalamun `aleikum > . (vrede zij met jullie) Zij zijn haar nog niet binnengegaan terwijl zij (dat) begeren. En wanneer zij hun blikken in de richting van de bewoners van de Hel wenden, dan zeggen zij < Onze Heer, plaats ons niet bij het onrechtplegende volk. > En zij die zich op de A`raf bevinden, roepen tot mannen die zij bij hun kenmerken kennen, zij zeggen < Jullie vergaren baat jullie niet, noch hetgeen waarop jullie trots plachten te zijn. > (Zij die op de A`raf zitten zeggen) < Zijn dezen (de gelovigen) degenen waarvan jullie hebben gezworen dat Allah hen niet met Barmhartigheid zou bereiken? > (Tot de gelovigen zal worden gezegd) < Gaat het Paradijs binnen, er zal geen vrees over jullie komen, noch zullen jullie treuren. > 7:46-9

 

De helbewoners

< En de bewoners van de Hel roepen tot de bewoners van het Paradijs < Stort over ons uit water, of van dat waar Allah jullie mee voorzien heeft. > Zij zeggen < Voorwaar, Allah heeft dit verboden voor de ongelovigen. > Q. 7:50

 

Mensen en djins die voor de hel zijn geschapen

< En voorzeker, Wij hebben velen van de Djin`s en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee zij niet zien en zij bezitten oren waarmee zij niet horen, zij zijn degenen die als het vee zijn. Zij dwalen zelfs nog erger. Zij zijn degenen die de achtelozen zijn. > Q. 7:179

Eén van de bestraffingen

< En zij vroegen om een overwinning en iedere opstandige geweldenaar verloor. Voor hen ligt de Hel. En hij zal worden begoten met ettervocht. Hij drinkt het slokje voor slokje, en hij kan het bijna niet doorslikken. En de dood komt tot hem van alle kanten, maar hij sterft niet, en voor hem ligt nog een zware bestraffing. > Q. 14:15-17

 

Zeven poorten hel, kenmerk hemel

Voorwaar, de Hel is aan hen allen zeker toegezegd. Zij heeft zeven poorten. Aan iedere poort is een deel van hen toegewezen. Voorwaar, de Moettagoen zullen in de Tuinen (het Paradijs) en bij bronnen vertoeven. (Tegen hun wordt gezegd) Treedt deze binnen in vrede en veiligheid. > En wij nemen weg wat er in hun harten aan wrok is, (zij zijn daarin) als broeders, op rustbanken zitten zij tegenover elkaar. Daarin raakt hen geen vermoeidheid en zij worden daaruit niet verdreven >

Q. 15:43-48

 

De bewoners van de hel en de hemel

Haaritha ibn Wahb verhaalt dat zij de Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft horen zeggen < Zal ik jullie vertellen wie de bewoners van het paradijs zijn? > Het is iedere zwakke die als zwak wordt beschouwd (en waar op neergekeken word), die, als hij bij Allah zou zweren, door Allah verhoord zou worden. Zal ik jullie nu vertellen wie de bewoners van de hel zijn> Dat is iedereen die hard, brutaal en arrogant is. > Door Bukhari

 

Jullie zullen het paradijs niet binnengaan voordat..

Abu Hurairah verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is < Jullie zullen het paradijs niet binnengaan voordat jullie geloven; en jullie zullen niet geloven voordat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie, als jullie dat doen, van elkaar zullen houden? Begroet elkaar met Selaam `Aleikoem. > Door Muslim

 

Het vuur is verboden voor een Moslim die oprecht gelooft

Anas verhaalt dat Moe`aadz ibn Djabal achterop de kameel van de Profeet meereed en de laatste riep < O Moe`aadz! > Hij antwoordde < Tot uw dienst, O Boodschapper van Allah! > Hij zei < O Moe`aadz! > Hij antwoordde < Tot uw dienst, O Boodschapper van Allah! > (dit gebeurde drie maal.) Daarna zei hij < Er is geen van de dienaren van Allah die getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Muhammed Zijn Boodschapper is, met een oprecht hart, of Allah heeft voor hem het vuur verboden verklaart. > (Moe`aadz) zei < O Boodschapper van Allah, zal ik dit onder de mensen verkondigen opdat zij verheugd mogen wezen? > Hij zei < (Nee) Dan zouden zij daar misbruik van maken. > Moe`aadz vertelde dit vlak voor hij stierf, omdat hij zonde vreesde (door kennis achter te houden). Door Bukhari en Muslim

 

Het paradijs verboden voor Arrogante mensen

`Abdullah ibn Mas`oed verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Wie er ook maar het kleinste deeltje arrogantie in zijn hart heeft, zal het paradijs niet binnengaan. > Een man zei < En als iemand ervan houdt om mooie kleren en mooie sandalen te hebben? > Hij antwoordde < Voorwaar, Allah is Schoonheid en Hij houdt van het schone; arrogantie betekent op de waarheid neerkijken en mensen verachten. > Door Muslim

 

Wat zal de meeste mensen in het Paradijs of Hel brengen?

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah gevraagd werd < Wat zal de meeste mensen in het Paradijs brengen? > Hij antwoordde < Vrees voor Allah en goed karakter. > Hij werd gevraagd < Wat zal de meeste mensen in de hel brengen? > Hij zei < De mond en de geslachtsdelen. > Door Tirmidhi

 

Hij zal het paradijs ingaan

Moe`aadz verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s zei < Wienst laatste woorden < Er is geen God dan Allah > zijn, zal het paradijs binnengaan. > Door Abu Dawud en al-Haakim