Islambronnen

Bronnen

Contact

Doel van satan

< Mijn heer, omdat U mij heeft doen dwalen, zal ik voor hen (hun slechte daden) zeker schoonschijnend maken op de aarde, en ik zal hen zeker allen doen dwalen, Behalve Uw dienaren, onder hen die oprecht zijn. > Q. 39:40

 

Werkwijze van Satan

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Iblis zet zijn troon op het water en stelt zijn troepen op. Degene die van de rang geniet die het dichtst bij hem staat is degene waarvan de verleiding het grootst is, zodat een van hen komt en zegt < ik heb dat en dat gedaan >, dan zegt hij hem < je hebt niets gedaan. > Maar als een van hen voor hem gaat staan en hem zegt < ik hen pas bij hem weggegaan nadat ik hem heb doen scheiden van zijn vrouw. > Dan brengt Iblis hem dichterbij en zegt hem < Jij, jij bent de beste! > Overgeleverd door Muslim no. 2813 volgens Jaber

 

Satan bij het gebed

`Othman Ibn abi-l-`As zei tegen de profeet s.a.w.s. < De satan is enerzijds tussen mij en mijn gebed komen instaan en anderzijds tussen mij en mijn recitatie, hij verstoort me (telkens als ik bid. > De boodschaper van Allah zei hem: Het gaat over een duivel met de naam "khinzab". Als je zijn aanwezigheid voelt, vraag dan aan Allah om je tegen hem te beschermen en spuug (met een beetje vocht) drie keer naar je linkerkant. Hij (Ibn abi-l-`As heeft gezegd: < Ik heb deze raad toegepast en Allah heeft hem van mij verwijderd > .Overgeleverd door Muslim no. 2203 volgens Abu-l-`Ala`.

 

Satan stroomt door je bloed

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < De duivel stroomt door de zoon van Adam zoals het bloed (door de aderen). > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 2038 en Muslim no. 2174

 

Bescherming tegen Satan

Een van de metgezellen heeft gezegd < Toen ik achter de profeet s.a.w.s. op een ezel zat, struikelde deze, en ik zei < Moge de satan omverworpen worden! > . De profeet s.a.w.s. zei me < Zeg niet < Moge satan omverworpen worden >, want als je dat zegt, voelt hij zich groot en machtig en zegt hij < Ik heb hem mijn kracht op de grond geworpen. > Maar als je zegt < In de naam van Allah (Bismillah) > , ziet hij zichzelf krimpen tot hij kleiner is dan een vlieg. > Overgeleverd door Abu Dawud no. 2995, An-Nasa`i p. 373, Ahmad in "Al musnad"(5/59-71, Alh Hakim in "al mustadrak" 4/292

 

Satan de bedrieger

< En (gedenkt) toen de Satan hun daden voor hen schoonschijnend maakte, en zei < Er is op deze dag geen mens die jullie kan verslaan: en voorwaar, Ik ben jullie naaste. > Maar toen de twee legers elkaar zagen, draaide hij zich om op zijn hielen en zij < Voorwaar, ik heb niets met jullie van doen. Voorwaar, ik zie wat jullie niet zien, voorwaar, ik vrees Allah. > En Allah is hard in de bestraffing. > Q. 8:48

 

 

 

Twee vingers van satan

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Bij zijn geboorte worden alle kinderen van Adam in de zij geprikt met twee vingers van de vingers van satan. Enkel Jezus, zoon van Maria, vormde hierop een uitzondering: satan ging (met twee vingers) in zijn zij steken, maar een sluier - hijab - werd tussen hen in geplaatst en zijn slag viel dus op die sluier. > Overgeleverd door Al-Bukhari no3286 volgens Abu Hurayra

 

Versterk de satan niet door te vervloeken

< Zeg niet < vervloek de satan > in het geval je een ongeluk krijgt. Als je dit zegt zal de satan baldadig en hoogmoedig worden. De satan < Zie je mijn kracht, ik heb jouw ongeluk teweeg gebracht. > Zeg Bismillah in het geval je een ongeluk krijgt. Op deze wijze zal de satan van woede verkleinen en hij zal zelfs zwakker dan een vlieg zijn. > Door Imam Ahmad, Beyhaki en Hakim

 

De vragen van Satan

Overgeleverd van Abdullah Ibn-i Omar r.a. < We bevonden ons in het bijzijn van de boodschapper van Allah s.a.w.s. Er kwam een man naar binnen. Hij was buitengewoon lelijk, vies en stonk. Hij liep door de rijen heen naar de boodschapper van Allah en vroeg < Wie heeft jou geschapen? > De boodschapper van Allah zei < Allah heeft mij geschapen. > De man vroeg weer < Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen? > De boodschapper van Allah < Allah heeft de hemelen en de aarde geschapen. > De man vroeg < Wie heeft Allah geschapen? > De boodschapper van Allah zei zonder te aarzelen < Allah is niet geschapen. Allah is verheven boven het wereldlijke. > Na dit antwoord liep de man weer door de rijen naar buiten. De metgezellen waren verbaasd over de lelijke man met zijn eigenaardige vragen. Ze vroegen < O boodschapper van Allah! Wie was dit vieze wezen? > De boodschapper van Allah zei < Dat was Iblis. Hij stelde deze vragen om jullie in de war te laten brengen en twijfel in jullie imaan te zaaien. > Door Beyhaki

 

Werkwijze van Satan

Er werd overgeleverd dat de profeet s.a.w.s. gezegd heeft: < Iblis stuurt zijn soldaten uit over de aarde en hij zegt hen: < degene onder jullie die erin slaagt om een moslim te doen afdwalen, krijgt van mij een kroon! > De profeet heeft vervolgens gezegd: < Hij zal degene die een moslim het meest heeft doen dwalen dichter bij hem brengen. Ze stormen weg en toen ze terugkwamen zei één van hen: < Ik ben die ene blijven lastigvallen totdat hij van zijn vrouw gescheiden is. > Iblis zei hem < Je hebt niets gedaan! hij zal met een andere vrouw trouwen! > Een andere zei hem < Ik heb die ene niet met rust gelaten totdat ik onenigheid gezaaid heb tussen hem en zijn broeder. > hij zei hem < Je hebt niets gedaan! Hij zal zich met hem verzoenen! > Een andere zei hem < Ik heb die ene niet met rust gelaten totdat hij ontucht gepleegd heeft! > Iblis zei hem < Het is uitstekend wat je gedaan hebt! > en hij liet hem dichterbij komen en hij zette hem de kroon op. >