Geen martelaarschap wegens verkeerde intentie

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < De eerste persoon die op de Dag der Opstanding geroepen zal worden om rekenschap af te leggen, zal een man zijn die als martelaar gestorven is voor de zaak van Allah. Hij zal meegenomen worden; Allah zal hem Zijn gunsten tegenover hem in herinnering brengen en hij zal ze erkennen. Allah zal hem dan vragen < En wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb gestreden voor U totdat ik als martelaar gestorven ben! > Allah zal hem zeggen: < Je liegt! je hebt gestreden opdat de mensen zouden zeggen dat je dapper bent! En dat is effectief wat ze gezegd hebben. > Dan zal Allah bevelen dat hij meegesleurd wordt, met zijn gezicht tegen de grond en hij zal in de Hel geworden worden. Dan zal het de beurt zijn van een man aan wie Allah allerlei soorten rijkdommen gegeven heeft. Allah zal hem herinneren aan zijn Gunsten tegenover hem. Hij zal ze allemaal erkennen. Allah zal hem vragen < En wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb het uitgegeven voor U! > ik heb geen enkele situatie gelaten waarvan u graag hebt dat er geld voor uitgegeven wordt, zonder tegemoet te komen aan deze behoefte! > Allah zal hem zeggen: je liegt! je hebt dat gedaan opdat de mensen zouden zeggen < Hij is vrijgevig! > en dat is effectief wat ze gezegd hebben > vervolgens zal hij meegesleurd worden, met zijn gezicht tegen de grond, tot in het vuur van de Hel. Daarna zal er een man meegenomen worden die kennis had verworven en die deze onderwezen had en die ook de koran van buiten geleerd had. Hij zal moeten komen, Allah zal hem herinneren aan al Zijn gunsten tegenover hem; hij zal ze erkennen. Allah zal hem vragen: < Wat heb je ermee gedaan? > Hij zal antwoorden: < ik heb kennis verworven en ik heb het onderwezen en ik heb de koran gereciteerd om u te behagen. > Allah zal zeggen < Je liegt! Je hebt kennis verworven opdat de mensen zouden zeggen < Hij is een recitant! > en dat is effectief wat ze gezegd hebben. Daarna al hij meegesleurd worden met zijn gezicht tegen de grond, tot in de Hel! > Overgeleverd door Muslim.

 

Wie noemen jullie een martelaar?

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. vroeg < wie noemen jullie een martelaar? > < O boodschapper van Allah! Een martelaar is iemand die op de weg van Allah is gedood (oorlog). > < Dan zijn er weinig martelaren in mijn Ummah. > Wie is er nog meer een martelaar O boodschapper van Allah? > < Een persoon die op Allah`s weg werkte om halal rizik[1] te verdienen. Hij is net als degene die op het slagveld met de vijand vocht en gedood is. Iemand die als gevolg van de pest komt te overlijden is een martelaar. Degene die wegens ziekte in zijn buik (diarree, zwangerschap, tijd na bevalling) komt te overlijden, is ook een martelaar en degene die verdrinkt is ook een martelaar. > Door Muslim

[1]Rizik: Gunsten van Allah (vaak in context van eetbare gunsten) Manieren om het martelaarschap verdienen

 

Overgeleverd van Abu Malik es-Es`ari r.a. < Wie zijn huis verlaat (op weg van Allah) en later vermoord wordt of als hij van zijn paard of kameel wordt geworpen en vervolgens zijn nek breekt of als hij door een giftig dier wordt gestoken of als hij door een plaag wordt getroffen en vervolgens sterft, zal hij het martelaarschap krijgen. > Door Abu Dawud

 

 

 

Islambronnen

Bronnen

Contact

Abu Hurayra r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < Er zijn vier soorten martelaren: hij die aan de pest overlijd, hij die aan een buikziekte overleidt, hij die door verdrinking overlijdt, hij die door een instortend gebouw wordt bedoven en overlijdt, en hij die wordt gedood terwijl hij zich voor Allahs zaak inspant. > Door al-Bukhari, Muslim e.a. Manier om het martelaarschap verdienen

 

< Degene die in het buitenland komt te sterven, wordt als een martelaar beschouwd. > door Tergib en TerhibVier graden betreffende het martelaarschap

 

Overgeleverd van Omar r.a. < De profeet s.a.w.s. heeft gezegd < er zijn vier graden betreffen het martelaarschap: 1. Een mu`min die een sterke imaan heeft komt zijn vijand tegen en hij zal tot zijn dood, zonder angst, trouw aan Allah blijven. Op de Dag des Oordeels zullen mensen jaloers op hem zijn en hem aanstaren. Hij zal tot de echte martelaren behoren. 2. Een mu`min die een goede imaan heeft en niet zo heldhaftig is, ontmoet zijn vijand. Zijn lichaam zal van angst trillen en hij zal door een plotselinge klap zijn leven verliezen. Dit is de tweede graadvan het martelaarschap. 3. Een mu`min die goede en slechte daden heeft, zal zijn vijand ontmoeten. Tijdens deze ontmoeting zal hij trouw aan Allah blijven. Als hij door zijn vijand gedood wordt, zal hij de derde graad van het martelaarschap bereiken. 4. Een mu`min die veel zondes heeft, zal zijn vijand ontmoeten. Hij zal tot zijn dood trouw blijven aan Allah. Dit is de vierde graad van het martelaarschap. > Door Tirmidhi

 

Wordt een martelaar door het te vragen

Er wordt van Abu Thabit, van Abu Sa`ied, van Abu Walied overgeleverd dat Sahl ibn Hoenaif, en hij nam deel aan (de slag bij) Badr, dat de Profteet zei < Wie Allah de Vergevene oprecht om het martelaarschap vraagt: Allah zal hem naar de huizen van de martelaren (in het Paradijs) brengen en hem tot de graden van de martelaren verheffen, zelfs als hij in zijn bed sterft. > Door Muslim