Islambronnen

Bronnen

Contact

Zonden en goede daden

Nadelen van zonden

In zijn twee boeken < ad-Da` wad-Dawa` > en < al-Fawa`id > vermeldde Ibn al-Qayyim r.a. vele nadelen die de zonden met zich meebrengen, waaronder: verlies van kennis, eenzaamheid van het hart, bemoeilijking van zaken, lichamelijke zwakte, ontzegging van de gehoorzaamheid, verwijdering van de zegening, vermindering van het succes, benauwdheid van het hart, ontplooiing van meer zonden, de gewenning aan de zonden en de minderwaardigheid van de zondaar ten opzichte van Allah en (daarna) de mensen.

 

Gepleegde zonden niet openbaar maken

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Mijn hele gemeenschap zal vergeven worden, behalve degenen die openbaar maken. Er is sprake van openbaar maken, wanneer iemand in de nacht een daad heeft gepleegd en Allah dit voor hem bedekt heeft gehouden, en hij vervolgens wanneer hij `s morgens wakker wordt zegt < Ik heb dat en dat gedaan> Hij brengt de nacht met de bedekking van zijn Heer door en staat op om de bedekking van zijn Heer weg te nemen. > Door Al-Bukhari (6069) en Muslim (2990)

 

De weegschaal

< En wij zullen betrouwbare weegschalen opstellen op de Dag der Opstanding, zodat geen ziel iets van onrecht aangedaan wordt. En al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje: Wij zullen het naar voren brengen. En Wij zijn voldoende als Berekenaars > Q. 21:47

 

Alle daden worden bijgehouden

< En zij geven geen bijdrage, klein of groot, en zij doorkruisen geen vallei, of het wordt voor hen opgeschreven, opdat Allah hen zal belonen naar de beste van wat zij plachten te doen. > Q. 9:121

 

Beproeving wist zonden, bij de geduldigen

`Aisha r.a. heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Wat betreft elke beproeving die de gelovige met geduld doorstaat, zorgt Allah ervoor dat deze een boetedoening is voor hem, zelfs een prik van een doorn! > Overgeleverd door Muslim

 

Verlies intieme vrienden, beloond met paradijs

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Allah de Allerhoogste heeft gezegd < Als ik Mijn dienaar beproef met het verlies van zijn intieme vriend en als hij dit verdraagt met geduld, dan geef ik hem geen andere beloning dan het paradijs!. > Overgeleverd door Al-Bukhari

 

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Allah de Allerhoogste zegt < Als ik van mijn gelovige dienaar zijn geliefde van onder de mensen van dit wereldse leven wegneem, en hij gedraagt zijn pijn met geduld, en hij rekent daarbij enkel op Mij om hem daarvoor te belonen, dan heb Ik voor hem geen andere beloning dan het Paradijs

 

Als Allah het goede wil beproeft hij hem

De boodschapper van Allah s.a.w.s heeft gezegd: < Als Allah het goede wil voor iemand, dan beproeft Hij hem. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 5641-5642

 

Ziekte

Overgeleverd van `Aisha r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wie de pest krijgt en deze in de quarantaine uitzit, geduld heeft, zich bewust is van het feit dat deze ziekte met de wil van Allah is gebeurd en weet dat hij zijn beloning van Allah zal krijgen, zal hij beloning van Allah krijgen alsware hij een martelaar was. > Door Bukhari no. 5734

Beproevingen zuivert de zonden

< Zoals het vuur het goud zuivert, zuivert Allah jullie zondes door middel van ongelukken. > Door Taberani

 

Berouw

Voorwaarden van berouw

In het licht van de verzen uit de koran en de hadith hebben de geleerden bepaalde voorwaarden met betrekking tot berouw vermeld. Enkele voorwaarden: 1. onmiddellijk ophouden met het begaan van de zonde. 2. spijt hebben van wat je verricht hebt. 3. vastbesloten zijn om het niet opnieuw te doen. 4. degenen die slachtoffer werden van het onrecht hun rechten teruggeven of hen vragen om deze rechten kwijt te schelden. Sommige geleerden hebben andere details vermeld in verband met de voorwaarden van het oprechte berouw, dit zijn de volgende: 1. dat je de zonde verlaat omwille van Allah ( de verhevene) en niet om andere redenen. 2. zich bewust worden van de afschuwelijkheid en de schade van de zonde. 3. zich haasten om berouw te tonen, want het uitstellen van berouw is een zonde op zich, waarvoor ook berouw getoond moet worden. 4. vrezen voor de onvolmaaktheid van het berouw en niet zeker zijn dat het aanvaard is, opdat je niet op jezelf gaat vertrouwen en je niet veilig gaat voelen voor het plan van Allah (de verhevene). 5. de Goddelijke rechten die in het verleden niet vervuld werden, inhalen voor zover dit mogelijk is, zoals het betalen van de wettelijke armenbelasting (zakaat) die voordien niet betaald werd, want de arme heeft daar ook recht op. 6. de plaats van de zonde verlaten, als zijn aanwezigheid daar hem ertoe drijft om de zonde opnieuw te begaan. 7. de persoon verlaten die je geholpen heeft om de zonde te begaan. (bron: ik wil berouw tonen maar.. Blz.20-25, door Muhammad Salih al- Munajjid)

 

Vergeving

Vergeef hem 70 keer per dag

Er werd aan de Profeet s.a.w.s. gevraagd < Hoeveel keer moeten we onze dienstknecht vergeven? > Hij antwoordde < Zeventig keer per dag!. > Overgeleverd door Abu Dawud en At-Tabarani

 

Hoe te handelen tegen onrechtplegers

< ...keer je dus van hen af... > Q.4:63

 

Hoe te handelen tegen onrechtplegers

< ...vergeef hun fouten met een genadige vergiffenis. > Q. 15:85

 

< …Keer je dus van hen af, (o Muhammed) en zeg < Vrede! > > Q. 43:89

 

Overtuigd op vergeving

Overgeleverd door Ibn-i Omar r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Een mu`min zal zolang hij geen moord pleegt (zonder legale reden), ervan overtuigd zijn dat zijn zondes vergeven zullen worden. > Door Al-Bukhari no. 6862

 

Bij voorbaat vergeven

Overgeleverd van Abdurrahman Ibn Aclan r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s vroeg op een dag aan zijn metgezellen < Zouden jullie niet in staat zijn om net als Abu Zamzam te zijn? > De metgezellen vroegen < Wie is Abu Zamzam O boodschapper van Allah? De profeet zei < Abu Zamzam is iemand die voor jullie tijd leefde. Hij zei elke ochtend deze dua op < O Allah! Ik heb degenen die mij uitschelden (roddelen) al bij voorbaat vergeven. > Door Abu Dawud