1

2

3

Barmhartigheid

Overgeleverd van Selman-i Farisi r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Allahu Teala heeft 100 Barmhartigheden. Allah heeft van deze 100 Barmhartigheden slechts één Barmhartigheid naar de wereld gestuurd. Hierdoor hebben levende wezens het gevoel gekregen om medelijden voor elkaar te hebben. De overgebleven 99 Barmhartigheden zijn voor de Dag des Oordeels bewaard. > Door Muslim no. 2702

 

Beproevingen

Rijkdom

< Wenst een van jullie dat er voor hem een tuin met dadelpalmen en druivenranken is, waar de rivieren onderdoor stromen en waarin voor hem alle (soorten) fruit zijn? Maar (dan) treft de ouderdom hem, terwijl zijn kinderen nog zwak zijn, en zij (de tuin) dan wordt getroffen wordt door een orkaan met vuur erin, waarop (deze) verbrandt. Zo maakt Allah aan jullie de Tekenen duidelijk. Hopelijk zullen jullie nadenken[1]. > Q.2:266 [1] Eens vroeg `Umar ibn Khattab aan de metgezellen < Weten jullie aan wie dit Vers geopenbaard is? > zij zeiden < Allah weet het beter. > `Umar was boos, en zei < Zeg dan < Weten, of niet weten. > Ibn `Abbaas zei < Ik voel mij een beetje (door het vers) aangesproken, O Leider der Gelovigen. > `Umar zei < O zoon van mijn broer, beledig jezelf niet. > Ibn `Abbaas < Het (Vers) gaat over het werk van een gehoorzame rijke man, later vernietigt Satan zij daden door hem af te leiden (van gehoorzaamheid aan Allah)

 

Rijkdom

< Als jullie gewond raken[1]: Het is ook zo dat de mensen (vijanden) door een soortgelijke verwonding getroffen zijn[2]. Dit soort dagen laten Wij onder de mensen wisselen, opdat Allah degenen die geloven toetst, en opdat Hij onder jullie martelaren (tot zich) neemt. En Allah houdt niet van de onrechtvaardigen > Q.3:140

[1] Dit Vers refereert aan de Slag bij Uhud, bij Medina, waarbij veel Moslims gewond raakten.

[2] Dit Vers refereert aan de Slag bij Badr, waar Allah de Moslims de overhand gaf en veel vijanden (ongelovigen) gewond raakten.

 

Goede mensen worden getest

< Wanneer Allah het goede met een mens voorheeft, zal Hij hem (met moeilijkheden) testen. > Door Malik en Al-Bukhari

 

Drie mensen die werden beproeft, als voorbeeld voor jullie

Abu Huraira verhaalt dat hij de Profeet s.a.w.s. hoorde zeggen < Voorwaar, Allah wilde een leproos, en kale man en een blinde van de Kinderen van Israël beproeven, dus stuurde Hij een engel (in menselijke gedaante).

De engel kwam bij de leproos en zei < Van wat voor iets houd jij het meest? > Hij zei < Een mooie (huids-)kleur en een mooie huid, en dat van mij weggaat wat de mensen haten.> Hij raakte hem aan en de ziekte ging van hem weg en hij kreeg een mooie kleur. Toen vroeg hij < Van wat voor eigendommen houd jij het meest ? > Hij zei < Kamelen of hij zei, de overleveraar twijfelt eraan, koeien. > Daarop werden er tien maanden zwangere vrouwtjes kamelen gegeven, en werd hem gezegd < Moge Allah er voor je zegeningen in brengen. >

Toen ging hij (de engel) naar de kale, en zei < van wat voor iets houd jij het meest ? > Hij zei < Mooi haar en dat van mij weggaat wat de mensen haten. > Hij raakte hem aan en (zijn ziekte) ging van hem weg en hij kreeg mooi haar. Hij vroeg < Van wat voor eigendommen oud jij het meest ? > Hij zei < Koeien. > Toen kreeg hij drachtige koeien en zei hij < Moge Allah er voor je zegeningen brengen. >

Daarop ging hij naar de blinde, en zei < van wat voor iets houd jij het meest ? > Hij zei < dat Allah mijn gezichtsvermogen herstelt zodat ik de mensen kan zien. > Toen raakte hij hem aan, waarop Allah zijn gezichtsvermogen herstelde. Daarop vroeg hij < Van wat voor eigendommen houd jij het meest ? > Hij zei < Geiten. > Toen kreeg hij een zwangere geit De dieren vermenigvuldigden zich snel, zodat er een vallei vol kamelen had, er een vallei vol koeien had en een vallei vol geiten had.

Naar verloop van tijd bezocht de engel de (voormalige) leproos in zijn gedaante (als mens), en zei < Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgepuit en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou, in Naam van Degene Die jou een mooie kleur en mooie huid en eigendommen heeft gegeven, mij een kameel te geven om mijn reis te voltooien. >

Hij zei < Ik heb veel verplichtingen. > Hij de Engel zei <Het is of ik jou eerder heb gezien, was jij geen leproos, die door de mensen gemeden werd, die daarop door Allah rijk werd gemaakt? > Hij zei < Ik heb deze eigendommen van mijn voorvaderen geërfd. > Hij de engel zei < Als je liegt, moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin jij was. >

Toen kwam hij in zijn gedaante (als mens) bij de (vroeger) kale man en herhaalde zijn verzoek aan hem en hij kreeg een soortgelijk antwoord als hij van de leproos gekregen had. Tegen (hem) zei hij < Als je liegt moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin je was. >

Toen bezocht de engel de blinde man in zijn vroegere gedaante, en zei < Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ok vraag jou in de naam van Degene Die jou jouw gezichtsvermogen teruggegeven heeft, geef mij een geit die mij van nut kan zijn bij het bereiken van mijn bestemming. >

Hij zei < Ik was inderdaad blind, en Allah heeft mij mijn gezichtsvermogen teruggegeven. Jij mag nemen wat je wilt en je mag achterlaten wat je wilt. Bij Allah, ik zal jou niets weigeren dat jij in de Naam van Allah, de Heer van Eer en Glorie wilt nemen. > Hij (de engel) zei < Houd alles wat je hebt. Jullie zijn beproefd. Allah is zeker met jou behaafd en Hij is vertoornd op jouw metgezellen. > Door Bukhari en Muslim

 

Feesten

Gezang door vrouwen

< Overgeleverd van `Aisha r.a. < Toen ik met twee meiden van de Ansar zet, kwam mijn vader Abu Bakr in mijn bijzijn. Deze meiden zongen op Buas dag het gedicht, dat over een persoon van de Ansar ging. Deze twee meiden hadden geen beroep gemaakt van het zingen van gedichten. Abu Bakr berispte me door te zeggen < Is er een festijn van de satan in het huis van de Boodschapper van Allah? > Dit was een feestdag. De Boodschapper van Allah s.a.w.s. < O Abu Bakr, elk volk heeft zijn feesten. Dit is ook onze feest. Laat hen plezier maken! > Door Muslim

 

Geleerden

Vraag het de geleerden

< Als jij dan in twijfel verkeert over wat Wij aan jou hebben neergezonden, vraag dan aan hen die de Schrift lezen (die) vóór jou (is geopenbaard). Voorzeker, de Waarheid van jou Heer is tot jou gekomen, behoor daarom niet tot de twijfelaars. > Q.10:94

 

< En vóór jou (O Muhammed) zonden Wij slechts mannen aan wie Wij openbaarden; vraag het dat aan de bezitters van de kennis, indien jullie het niet weten. > Q.16:43

 

Eenheid in de gemeenschap, de Islamitische groep

Overgeleverd van Ibn `Abbaas r.a. dat de profeet s.a.w.s. heeft gezegd < Wie van zijn leider iets ziet waar hij een afkeer tegen heeft, dienst geduld met hem te hebben. Wie namelijk een handbreedte afstand neemt van de Islamitische groep (djama`ah) en dood gaat, overlijdt een dood (gelijk aan die ten tijde van de periode) van onwetendheid. > Door Al-Bukhari [7054]

 

Omgaan met problemen

Al iemand van jullie een slang geeft, houd dan de kostbare huid en laar de rest achter. (wees niet bedroeft, blz. 46)

 

Het Paradijs is verboden voor

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Degene die opzettelijk een andere bloedverwantschapband opeist dan die van zijn vader, voor hem zal het paradijs verboden zijn!

 

Hoop op vergeving

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Wanneer een man zegt dat mensen 'verloren zijn', zal hij de grootste verliezer zijn. > door Muslim en Ebu Dawud

 

Jaloezie

< Men kan alleen twee soorten mensen benijden: Degene aan wie Allah het mogelijk heeft gemaakt om de Kuran te leren en elke dag en avond met de Kuran bezig is. De ander is degene aan wie Allah bezittingen heeft gegeven. Hij Is elke dag en avond bezig om zijn bezittingen uit te geven (op de weg van Allah ). > door Ibn-i Mace

Noodzaak

< Voorwaar, Hij heeft jullie het kadaver en het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders dan (de Naam van) Allah afgeroepen is verboden. En wie ertoe genoodzaakt is, zonder begeerte en zonder overdrijving: voorwaar, Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig. > Q.16:115

 

Allah Beoordeelt mensen niet op basis van zijn gedachte

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Allah beoordeelt de mensen niet voor hetgeen ze zeggen in hun diepste binnenste, zolang ze het niet onthullen of het niet uitvoeren. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 5269 en Muslim no. 127

 

Rampen zijn eigen schuld

< En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel. > Q. 42:30

 

De Profeten

< De profeten zijn elkanders broers. De moeders van de profeten verschillen. De vaders zijn echter net als broers van elkaar. Hun godsdienst is ook hetzelfde. > Door Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud

 

Niemand kan een zonde van een ander op zich nemen

< Een buitenechtelijk kind draag niet de verantwoordelijkheid van zijn ouders. Niemand kan de zonde van een ander op zich nemen. > Door Raamuz

 

Partijen

< Voorwaar, degenen die hun godsdienst opsplitsen en tot partijen werden, jij (Muhammed) bentin niets verantwoordelijk voor hen, hun kwestie rust slechts bij Allah. Vervolgens zal Hij hun berichten over wat zij plachten te doen. > Q.6:159

 

Perfectie van het heelal

Zon en de man

< En Hij maakte voor jullie de zon en de maan dienstbaar, die onophoudelijk (draaien in hun baarm). En Hij maakte voor jullie de nacht en dag dienstbaar. > Q. 14:33

 

De nacht en de dag zijn tekens van Allah

< En Wij hebben de nacht en de dag tot twee Tekenen gemaakt. En het Teken van de Nacht hebben Wij donker gemaakt en het Teken van de dag hebben Wij verlichtend gemaakt opdat jullie de gunst van jullie Heer zoeken en opdat jullie de jaartelling en de berekening ervan kennen. En alle zaken hebben wij met een duidelijke uitleg uiteengezet. > Q. 17:12

 

Sharia

Oog om oog

< En Wij hebben daarin voor hen voorgeschreven: dat een ziel voor een ziel , een oog voor een oog, een neus voor een neus, een oor voor een oor, een tand voor een tand (vergolden wordt), en bij wonden geldt (ook) vergelding (Qishash). En wie het kwijtscheld: het is voor hem een uitwissing (van zijn zonden). En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn het die de onrechtvaardigen zijn! > Q. 5:45

 

Mate van bestraffing

< En wanneer jullie bestraffen, bestraft dan in overeenstemming met wat jullie aangedaan is. Maar als jullie geduldig zijn is dat zeker beter voor de geduldigen. > Q. 16:126

 

Slaap

< Hij (Allah) is degene die jullie (zielen) in de nacht wegneemt en Hij weet wat jullie gedurende de dag verricht hebben: Hij doet jullie er weer in ontwaken opdat een vastgestelde periode vervuld wordt, daarna is jullie terugkeer tot Hem. Hij zal jullie dan op de hoogte brengen van wat jullie plachten te doen. > Q. 6:60

 

Tijd voor dit en dat

Hanzala zei < Abu Bakr ontmoette me en vroeg < Hoe gaat het met jou? Hamzalah? < Ik antwoordde < `Hanzalah is een hypocriet geworden > Hij zei < Subhanna Allah! Wat zeg je nu? > Ik antwoordde < Wanneer we bij Allah`s boodschapper zijn, spreekt hij over het vuur en de gaarde, op zo`manier, dat wij het voor ons zien. Maar als we het gezelschap van de profeet verlaten en ons met vrouw en kinderen bezighouden, of als we ons om onze bezittingen bekommeren, dan vergaten wij veel > Abu Bakr zei < Bij Allah! mij overkomt hetzelfde. > Toen wij samen op bezoek gegaan bij de boodschapper van Allah en ik zei < O boodschapper van Allah, Hanzalah is een hypocriet geworden > Hij vroeg < Hoe dat zo? > Ik antwoordde < O, boodschapper van Allah, als we bij u zijn, spreekt u over het vuur en gaarde, tot wij het voor ons zien. Dan gaan we en houden ons met vrouw en kinderen bezig, en bekommeren ons om onze bezittingen, en we vergeten veel. > Toen zei de boodschapper van Allah < Bij hem in Wiens hand mijn ziel is, als je op hetzelfde niveau bleef als je met mij was, in het gedenken van Allah, dan zouden de engelen je hand schudden als je rustte of als je rondliep, maar O Hanzalah, er is een tijd (voor dit) en een tijd (voor dat), en hij herhaalde deze zin driemaal. > Overgeleverd door Muslim

 

Voltooiing islam

"Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt en heb ik Mijn gunsten aan u voltooid en 'Islam" verkozen als uw godsdienst". Q. 5:4)

 

Zabur

< En vóór jou (O Muhammed) zonden Wij slechts mannen aan wie Wij openbaarden; vraag het dat aan de bezitters van de kennis, indien jullie het niet weten. (Wij zonden hen) met duidelijke (Tekenen) en de ZAbur. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken. > Q. 16:43

 

Baard

Onderscheid je van de polytheïsten

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Onderscheid je van de polytheïsten (mushrikoen) < laat de baard groeien en knip je snor bij. > Overgeleverd door Al-Bukhari op gezag van Ibn `Oman

 

Wie een volk imiteert is een van hen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Iemand die een volk imiteert is een van hen > Overgeleverd door Abu Dawud op gezag van Ibn `Omar

 

Aids, Seksueel overdraagbare geslachtsziekten e.d.

< ... Als een zedeloosheid bij een volk verschijnt, in die mate dat ze deze openlijk verrichten, zullen de pest en de kwalen die hun voorgangers nooit gekend hebben, zich onder hen verspreiden... > Overgeleverd door ibn Majah (4019). authentiek in as-Silsila as-Sahiha (106)

 

Geef datgene op wat je doet twijfelen

Abu Muhammed Hasan ibn `Alie verhaalt dat hij de volgende van de Boodschapper van Allah s.a.w.s. leerde < Geef datgene op wat je doet twijfelen en houd je vast aan datgene wat zonder twijfel is, want oprechtheid geeft rust van geest en leugenachtigheid is twijfel. > Door Tirmidhi

 

Wat doe jij met je vrije tijd en gezondheid ?

Ibn Abbaas verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Veel mensen verliezen op het gebied van twee gunsten: gezondheid en vrije tijd > Door Bukhari

 

Wanneer een moslim failliet is

Abu Hurairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. vroeg < Weten jullie wie er failliet is? > Zij zeiden < Onder ons is iemand failliet die niets heeft, aan geld of eigendommen, > Hij zei < Van mijn mensen zal degene failliet zijn die op de Dag der Oordeels staat met een lijst van salaat en vasten en zakaat, maar hij zal die-en-die onrecht aangedaan hebben, een ander van ontucht beschuldigd hebben, en het eigendom van (weer) een ander verteerd hebben, het vloed van (nog) een ander vergoten hebben en iemand geslagen hebben. Deze zullen een gedeelte van zijn goede daden toegewezen krijgen, en als zijn goede daden niet voldoende zijn voordat zijn slechte daden beoordeeld worden, dan zullen hun fouten (van de onrechtvaardig behandelden) aan hem overgedragen worden en zal hij in het vuur geworpen worden. > Door Muslim

 

Een leugen

Oem Koelthoem bint `Oegabah bin Abi Moe`ait verhaalt dat zij de Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft horen zeggen < Het behoort niet tot de leugens wanneer iemand verzoening tussen mensen bewerkstelligt, en het goede (over een betrokkene) beweert, of het goede zegt. > Door Bukhari en Muslim

 

 

 

Het verschil tussen moslims

Abu `Abbaas Sahl ibn Sa`d as-Saa`idie verhaalt < Er liep een man langs de Profeet, en hij vroeg degene die naast hem zat < Wat vind jij van deze? > Hij zei < Hij is een van de meest edele. Hij is zo waardig dat als hij een huwelijksaanzoek zou doen het aanvaard zou worden; en als hij voor iemand van voorspraak zou zijn, zou deze aanvaard worden. > De Boodschapper van Allah zweeg. Vervolgens liep er nog een man langs, en de Boodschapper van Allah vroeg < En wat vind je van deze? > > Hij zei < O Boodschapper van Allah, dat is een van de arme moslims. Als hij een huwelijksaanzoek zou doen zou het niet aanvaard worden; en als hij van voorspraak voor iemand zou zijn, zou deze niet aanvaard worden; en als hij zou spreken, zou er niet naar hem geluisterd worden. > De Boodschapper van Allah zei < Deze is beter dan een aarde vol van de eerste. > Door Bukhari en Muslim

 

Het slechtste voedsel

Abu Huraira verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Het slechtste voedsel is het voedsel dat bij een huwelijksfeestmaaltijd geserveerd wordt, waarbij diegenen uitgesloten zijn die wilden komen en waarbij mensen uitgenodigd waren die niet wilden komen. En wie een uitnodiging afslaat is ongehoorzaam aan Allah en zijn Boodschapper. > Door Muslim

Een andere versie < Het slechtste voedsel is het voedsel dat tijdens een huwelijksfeestmaaltijd geserveerd wordt waartoe de rijken uitgenodigd worden en de armen uitgesloten zijn. >

Islambronnen

Bronnen

Contact