Islambronnen

Bronnen

Contact

Spot niet met een ander volk

< De gelovigen zijn voorzeker broeders. Bewaard daarom vrede onder uw broeders en weest godvruchtig opdat u barmhartigheid moge worden betoond. O, gij die gelooft! Laat een vol het ander volk dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. en belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van) een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn de onrechtvaardigen. O gij die gelooft, vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, noch belaster elkander. Lust niemand onder u het vlees van zijn dode broeder? gij verafschuwt het zekerlijk. Vreest Allah voorzeker, Allah is berouwaanvaardend, Genadevol. > Q. 49:10-12

 

Langer dan drie dagen je broeder negeren

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Het is de moslim niet toegestaan zich langer afzijdig van zijn broeder te houden dan drie dagen. Als de drie dagen voorbij zijn, moet hij hen ontmoeten en hem groeten, als hij deze beantwoordt dan delen zij beiden in de beloning, maar als hij niet beantwoordt dan draagt hij de zonde en de moslim die hem groette is vrij van de zonde om zich afzijdig te houden. > Overgeleverd door Abu Dawud

 

Relatie met je moeder

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < De baarmoeder is aan de Troon (van Allah) verbonden en zegt < met hem die mij verenigd houdt, houdt Allah een verbinding, maar wie mij verbreekt met hem zal Allah de verbinding verbreken. > overgeleverd door Al-Bukhari. Hij zei ook < Degene die deze afsnijdt zal het paradijs niet betreden > Overgeleverd door

Al-Bukhari

 

Relatie met niet-moslims

< Jullie die geloven! Neemt de joden en de christenen niet als medestanders. Zij zijn onderling medestanders. Wie van jullie zich als medestander bij hen aansluit, die behoort bij hen. God wijst de mensen die onrecht plegen de goede richting niet. Jij ziet toch dat zij die in hun harten een ziekte hebben zich naar hen toe haasten; zij zeggen < Wij vrezen dat een wending [van het lot] ons zal treffen. > Misschien dat God succes brengt of een beschikking van Zijn kant. Dan zullen zij wroeging krijgen over wat zij in zichzelf geheim houden. > Q. 5:51-2

 

Christenen zijn het vriendelijkst

< En jij zult degenen die zeggen < Wij zijn christenen > het vriendschapelijkst vinden jegens de gelovigen > Q. 5:82

 

Familierelaties

Overgeleverd van Abdullah bin Evfa r.a. < We bevonden ons in het gezelschap van de Profeet s.a.w.s. opeens zei hij < Degenen die hun familierelaties hebben verbroken, dienen niet met ons samen te zitten. Na deze woorden stond een jongeman op, die een kleine onenigheid met zijn tante had. Hij ging meteen naar zijn tante om zich met haar te verzoenen. Daarna kwam hij weer naar ons terug. De profeet zei hierop < Allah zal niet genadig zijn jegens degenen die hun familierelaties hebben verbroken. > Door Esbahani

 

Relatie tussen broeders

Overgeleverd van `Aisha r.a. < Zeyd keerde van zijn reis naar Medina. De boodschapper van Allah s.a.w.s. was thuis. Zeyd kwam naar zijn huis en klopte op de deur. de boodschapper van Allah verwelkomde hem, voordat hij zijn kleding kon aantrekken. Ik zweer bij Allah dat ik hem nog nooit hiervoor en hierna onaangekleed heb gezien. Hij omhelsde en kuste hem. > door Mecmauzzevaid

 

Broeders begroeten

Overgeleverd van Enes r.a. < Iemand vroeg aan de Profeet s.a.w.s. < O Boodschapper van Allah! Mag iemand van ons als hij zijn broeder of vriend ziet hem, met zijn lichaam en hoofd naar voren gebogen, begroeten? > De Profeet < Nee > < Mag hij hem omhelzen en kussen? > < Nee > < Mag hij zijn hand vasthouden en zijn hand schudden? > < Ja > Door Tirmidhi

 

Help je broeder ook al is hij een onrechtpleger

< Een persoon dient zijn broeder te helpen ook al is hij een onrechtpleger of een benadeeld persoon. Als hij een onrechtpleger is, dient hij hem van zijn praktijken af te houden. Als hij een benadeelde is, dient hij zijn recht te verhalen. > door Ramuz`ul-Ehadis