1

2

3

4

Geen onderscheid maken tussen halal en haram

De profeet s.a.w.s. heeft ook over een man gesproken die terugkomt van een lange reis, met verward haar en bedekt onder het stof. Hij heft zijn handen op naar de hemel en zegt: < O Heer! O Heer! > , terwijl zijn voedsel onwettig is, zijn drank van onwettige oorsprong is, net als zijn kleren, en hij gevoed is met het onwettige! Hoe kan hij hopen dat Allah hem zal verhoren?! > Overgeleverd door At-Tabarani

 

Vier kenmerken van een schijnheilige

De boodschapper van Allah heeft gezegd: < Er zijn vier gebreken, degene die deze bezit, is een zuivere schijnheilige. Als hij er slechts één van bezit, dan heeft hij één van de kenmerken van schijnheiligheid, totdat hij hier afstand van neemt: 1. Als hij spreekt, vertelt hij slechts leugens; 2 Als hij in vertrouwen genomen wordt, gedraagt hij zich als verrader; 3 Als hij belooft, pleegt hij verraad; 4 Als hij ruzie maakt, wordt hij grof! > Overgeleverd door Muslim en Al-Bukhari

 

Buren vernederen, wat zijn de gevolgen

Abu Hurayra r.a. heeft gezegd: dat er aan de profeet s.a.w.s. werd gevraagd < O boodschapper van Allah! Het gaat om die vrouw: ze vast overdag en `s nachts waakt ze in aanbidding, maar ze vernedert haar buren! > De profeet antwoordde: < Ze is niets waard! Ze gaat naar het Vuur!. > Overgeleverd door Ahmad, Ibn Hibban, Al Hakim en Al Bazzar.

 

Betweters en praatzieken

Jabir Ibn `Abd Allah r.a. heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd heeft: < Degene onder jullie van wie ik het meest hou en die de plaatsen het dichtst bij mij zullen innemen op de Dag der Opstanding, zullen de mensen zijn die de beste moraal hadden! Degenen die het meest door mij gehaat zullen worden en die het verst van mij verwijderd zullen zijn. zijn de praatzieken en zij die grootspraak gebruiken en de pseudo-rechtsgeleerden!. > ze vroegen hem < De praatzieken en de mooipraters, we weten wat dat is. Maar wat zijn pseudo-rechtsgeleerden? Hij antwoordde: < Dat zijn de hoogmoedige!. > Overgeleverd door At-Tirmidhi.

 

Munafik (huichelaar)

En wanneer jij hen ziet, wekken hun lichamen (hun uiterlijk vertoon) jouw verwondering op; en wanneer zij spreken, dan luister jij naar hun woorden. Zij zijn als balken die gestut worden zij denken dat elke schreeuw tot hen gericht is. Zij zijn de vijanden, kijk daarom uit voor hen Allah vervloekt hen. Hoe kunnen zij misleidt worden. Q. 63:4

 

De grootste verliezers

< Zeg (O Muhammed) < Zullen wij jullie op de hoogte brengen van wie de grootste verliezers zijn door (hun) daden? (het zijn) degenen wiens daden vruchteloos waren in het wereldse leven. En zij dachten dat zij goed werk verrichten. >

Q. 18:103-104

 

 

 

 

 

 

Hoogmoed

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Degene die een mosterdzaadje aan hoogmoed in zijn hart heeft, zal het Paradijs niet binnen gaan. > Overgeleverd door Muslim no. 91

 

Drie mensen die voor Allah verschijnen

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Op de Dag van de Opstanding zal de eerste man die zal verschijnen een van deze drie zijn: 1. Een man die als martelaar is gestorven. Hij moet komen en Allah brengt zijn gunsten tegenover hem in herinnering en hij erkent ze. Hij zegt < Wat heb je met die gunsten gedaan? > Hij zegt < Ik heb voor Uw zaak gevochten tot ik als martelaar gestorven ben. > Hij zegt < Je liegt. je hebt enkel gevochten opdat de mensen zouden zeggen < het is een dappere man > , en ze hebben dat gezegd. > Daarna beveelt hij dat hij met zijn gezicht over de grond gesleept wordt en dat hij in het vuur van de Hel geworpen wordt. 2 Een man die (religieuze) kennis heeft verworven, het aan de anderen heeft geleerd en de koran gelezen heeft. Hij moet komen. Allah brengt zijn gunsten tegenover hem in herinnering en hij erkent ze. hij zegt hem < Wat heb je met die gunsten gedaan? > hij zegt < Ik heb (religieuze) kennis verworven, het aan anderen geleerd en ik heb de Koran gelezen, en dat allemaal uit liefde voor U > Hij zegt < Je liegt. Je hebt enkel kennis verworven opdat de mensen zouden zeggen < dat is iemand die uitstekend Koran kan reciteren > , en ze hebben dat gezegd > daarna beveelt Hij dat hij met zijn gezicht over de grond gesleept wordt en dat hij in het vuur van de hel geworpen wordt. 3 Een man aan wie Allah met gulle hand fortuinen heeft gegeven . Hij moet komen. Allah brengt Zijn gunsten tegenover hem in herinnering en hij erkent ze. Hij zegt hem < Wat heb je met die gunsten gedaan > > hij zegt < ik heb in elk domein waar U graag heeft dat men uitgeeft, mijn geld gestoken uit liefde voor U. > Hij zegt < Je liegt. Je hebt dat enkel gedaan opdat de mensen zouden zeggen < Dat is een vrijgevige man >, en ze hebben dat gezegd > Daarna beveel Hij dat hij met zijn gezicht over de grond gesleept wordt en dat hij in het vuur van de Hel geworpen wordt. Overgeleverd door Muslim no. 1905

 

Wat ik het meeste vrees

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd< Wat ik het meeste vrees voor jullie is dat jullie je leiden door de lust van de buik en het geslacht, en dat jullie afgedwaald raken door de begeertes. > Overgeleverd door Ahmad, Al-Bazzar,

At-Tabarani volgens Abu Barza r.a.

 

Verboden te lachen om:

In de Sahih van Al-Bukhari, heeft `Abd Allah Ibn Zam`a gezegd < De profeet s.a.w.s. heeft de mens verboden om te lachen met wat uit de mensen vrijkomt. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 6042 en Muslim no. 2855

Beledig een ander niet

< O jullie die geloven, laat een volk niet een ander volk beledigen, het kan zijn dat zij (die beledigd worden) beter zijn dan hen; en laat sommige vrouwen geen andere vrouwen beledigen, het kan zijn dat zij beter zijn dan hen. En hoont elkaar niet, en belaster elkaar niet met bijnamen. > Q. 49:11

 

Volg christenen en joden niet

< O jullie die geloven, als jullie een groep volgen van degenen aan die de Schrift gegeven is: zij zullen jullie tot ongeloof doen terugkeren nadat jullie geloofd hebben. > Q. 3:100

 

Jullie zullen de Christenen en Joden volgen

Overgeleverd van Abu Sa`ied Al-Khudrie r.a. van de profeet s.a.w.s. dat hij heeft gezegd < Jullie zullen de wegen van degenen die voor jullie waren volgen, handbreedte voor handbreedte en armlengte voor armlengte. Tot het punt dat als zij een hol van een hagedis binnen zouden gaan, dan zouden jullie die ook binnengaan. > Wij vroegen < O boodschapper van Allah, bedoelt u de joden en de christenen? > Hij antwoordde < Wie anders? > Door Al-Bukhari [3456]

 

Neem geen vrienden buiten je kring

< O jullie die geloven, neemt geen boezemvrienden van buiten jullie kring: zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voortkomt, en wat hun harten verbergen is nog erger. Waarlijk Wij hebben de Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen. > Q. 3:118

 

Afvalligheid

< Zij verlangen ernaar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn, zodat jullie gelijk zijn. Neemt dus geen vrienden uit hun midden totdat zij uitwijken op de Weg van Allah. En als zij zich afkeren (van de Islam), grijpt en dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden. En neemt uit hun midden geen vrienden en geen helpers. Behalve degenen die zich aansluiten bij een volk, waarmee jullie een wederzijds verdrag hebben, of (zij) die tot jullie komen met een beklemd gemoed omdat zij tegen jullie zouden moeten strijden, of tegen hun (eigen) volk zouden moeten strijden. Indien Allah dat gewild had, had Hij hen over jullie kunnen laten heersen, of jullie laten doden. Daarom, als zij zich van jullie afzijdig houden en niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden, dan heeft Allah voor jullie geen weg tegen hen geopend (om hen te doden). > Q. 4:89-90

 

Wie slecht doet wordt er voor vergolden

< Het gebeurt niet door jullie ijdelheden en (ook) niet door de ijdelheden van de Lieden van de Schrift: wie slecht doet wordt er voor vergolden en hij zal zich buiten Allah geen beschermer en geen helper vinden.[1] > Q.v4:123

[1]Ibn `Abbas overleverde dat de Joden zeiden dat niemand het Paradijs zou binnen behalve hen. De Quraisj zeiden dat zij niet op de Dag des Oordeels opgewekt zouden worden. Daarop openbaarde Allah dit Vers. Volgens Ibn Djarier at-tabarie werd het Vers geopenbaard in verband met het wederzijdse opscheppen door Moslims en Christenen, ze zeiden beter als de anderen te zijn.

Veel menden gedragen zich als kuddedieren

< En toen tot hen werd gezegd < Komt tot wat Allah geopenbaard heeft en tot Zijn Boodschapper, > zeiden zij < Ons is voldoende wat wij (aan leefregels) bij onze vaderen vonden. > En dat is terwijl hun vaderen niets wisten en geen Leiding volgen? > Q. 5:104

 

Spugen

< Overgeleverd van Anad Ibn Malik r.a. dat de profeet s.a.w.s.. Wat speeksel zag (op de muur van de moskee) in de richting van de Qiblah. Hij krabde het weg met zijn handen. Men kon zijn afkeer zien - of: men kon zijn afkeer hiervoor zien en dat hij het er moeilijk mee had. - Hij zei < Als iemand van jullie opstaat voor het gebed, dan bevindt hij zich in een vertrouwelijk gesprek met zijn Heer - Of: < Zijn Heer is tussen hem en zijn Qiblah. - Laat hij daarom niet spugen in de richting van zijn Qiblah, maar aan zijn linkerkant of onder zijn voet. > Vervolgens pakte hij s.a.w.s. het uiteinde van zijn gewaad, spuugde erin, vouwde het over elkaar heen en zei < Of hij doet zo. > Door Al-Bukhari [385]

 

Eerlijk handel

Overgeleverd van Abu Sa`ied Al-Khudrie en Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. een man de leiding gaf in Khaibar, die hem dadels van goede kwaliteit bracht. De boodschapper van Allah vroeg < Zijn alle dadels van Khaibar zo? > Hij antwoordde < Nee, bij Allah, O boodschapper van Allah. Wij ruilen één sha` (ongeveer drie kilogram) van deze tegen twee of drie Sa` (van andere dadels met een mindere kwaliteit) > Hierop zei de boodschapper van Allah < Doe dat niet. Verkoop die inferieure dadels voor geld en koop vervolgens met het geld kwaliteitsdadels. > door Al-Bukhari [4244]

 

De mens is meer twistziek dan alles

Overgeleverd van `Ali Ibn Abi Talib r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. op een nacht bij hem en Fatimah - de dochter van de boodschapper van Allah - (thuis) kwam en tegen hen zei < Bidden jullie (twee) niet (tijdens de nacht)? > `Ali r.a. zegt dat hij antwoordde < O boodschapper van Allah, onze zielen zijn in de Hand van Allah. Als Hij wil ons wil laten ontwaken, laat Hij ons ontwaken. > Toen ik dit zei, verliet de boodschapper van Allah ons zonder te reageren op mij. Toen hij wegliep, sloeg hij op zijn dij en zei < Maar de mens is meer twistziek dan alles. > Q. 18:54. Door Al-Bukhari [7465]

Voorkeur aan wereldse leven

< Jullie geven zelfs voorrang aan het wereldse leven. Terwijl het Hiernamaals beter en blijvender is. > Q. 87:16-17

 

Allah vergeten

< En als tegenspoed de mens treft, dan roept hij zijn Heer aan, tot Hem terugkerend; maar wanneer hem daarna een genieting van Hem geschonken wordt, dan vergeet hij (de tegenspoed) waarvoor hij Hem voorheen aanriep, en kent hij deelgenoten naast Allah toe om van Zijn Weg te doen afdwalen. Zeg (O Muhammed) < Geniet maar even van je ongeloof: voorwaar, jij behoort tot de bewoners van de Hel. > > Q. 39:8

 

De ondankbare

< Hij is het die jullie in staat stelt om over land en over de zee te reizen, totdat wanneer jullie in de schepen zijn en deze met hen voortvaren met een gunstige wind en zij zich daarover verheiden, en er dan een stormachtige wind tot hen komt. En wanneer de golven van alle kanten tot hen komen en zij ervan overtuigd zijn dat zij door hen zijn ingesloten, dan roepen zij Allah aan, Hem zuiver aanbiddend < Als U ons hieruit redt, dan zullen wij zeker tot de dankbaren behoren. > Toen Hij hen dat gered had. Handelden zij buitensporig op aarde, zonder recht. O mensen, jullie buitensporigheid is slechts ten nadele van jullie, (het is) als een genieting van het wereldse leven, vervolgens is jullie terugkeer tot Ons, waarna Wij jullie zullen inlichten over wat jullie plachten te doen. > Q. 10:22-23

 

De wanhopige

< En wanneer Wij de mens Barmhartigheid van Ons doen proeven, (en) die vervolgens van hun wegnemen: voorwaar, hij wordt dan een wanhopige ondankbare. En wanneer Wij hem genietingen doen proeven nadat tegenslagen hem troffen zal hij zeker zeggen < Het kwaad heeft mij verlaten. > voorwaar, hij is zeker verheugd, hoogmoedig. > Q. 11:9-10

 

Gierigheid of spilzucht

< En maak je hand niet vastgebonden een je nek, en strek hem niet uit met de hele uitstrekking, want dan wordt je (gierigheid of spilzucht) verweten en spijtig. > Q.17:29

 

Dank Allah na het eten en drinken

Overgeleverd van Hz. Enes r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. gezegd < Waarlijk, Allah zal zeer tevreden zijn met iemand wanneer hij na het eten en na het drinken Allah bedankt (door middel van Elhamdulillah en Sükür) > Door Muslim no. 2734

 

Minachting is al een kwaad

Overgeleverd van Ebu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s heeft gezegd < …Vroomheid zit in je hart. Het minachten van je moslimbroer is al een kwaad op zich. > Door Tirmidhi no.1928

 

 

Mens kan beter zijn dan een engel of slechter dan dier

Een van de geleerde heeft gezegd < Allah heeft de engelen geschapen met de rede zonder de begeerte, de dieren met de begeerte zonder de rede en de zonen van Adam met allebei. Bijgevolg is degene die zijn rede laat overheersen over zijn begeerte beter is dan de engelen. en degene die zijn begeerte laat overheersen over zijn rede is slechter dan de dieren. > Adab ad-dunya wa-d-din 13-16

 

Zeg iets goeds of zwijg

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Moge degene die in de Laatste Dag gelooft het goede zeggen als hij zijn mond opent, zo niet zwijgt hij beter! > Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim.

 

Je hoort bij het volk dat je lief heb

Overgeleverd van Zirr bin Hubey r.a. dat een bedoeïne vroeg aan de Profeet s.a.w.s. < Hoe is de toestand van iemand die een volk liefheeft maar nog niet tot dat volk behoort? > De Profeet < Op de Dag des Oordeels zal een persoon met degenen zijn die hij liefheeft. > Door Tirmidhi no. 3529

 

Maak je moslimbroeder niet bang of enthousiast

De boodschapper van Allah s.a.w.s heeft gezegd < Het is niet halal voor een moslim om zijn broeder bang te maken of hem enthousiast te maken, ook al is dit voor de grap. > Door Abu Dawud

 

Iemand kafir of kuffar noemen

< Degene die iemand als kafir aanroept; of de vijand van Allah noemt zonder dat hij hier aan voldoet, zal deze woorden naar zichzelf teruggestuurd krijgen. > Door Muslim

 

< ...En ik zeg niet tot degenen die verachtelijk zijn in jullie ogen < Allah zal jullie nimmer iets goeds geven. > Allah weet beter wat er in hen is. Voorwaar, dan zou ik zeker tot de onrechtplegers behoren > Q. 11:31

 

Goed karakter/slecht karakter

< Wanneer Allah het beste met een mens voor heeft, zal Hij hem een goed karakter geven. Wanneer Allah het slechte met een mens voor heeft, zal Hij hem een slecht karakter geven. > Door Taberani

 

De slechtste mensen

Overgeleverd van Muaz bij Cebel r.a. < Op een dag keek ik naar de boodschapper van Allah s.a.w.s. die de tawaf verrichte. Ik stelde hem een vraag die vanuit mijn hart kwam < O boodschapper van Allah! Wie is de slechte van de mensen? > De boodschapper van Allah was niet gediend van mijn vraagstelling. Dit was de reden dat hij voor mij deze dua deed < O Allah, vergeef hem! > Later gaf hij me deze waarschuwing < O Muaz, houd je met het goede bezig, vraag mij over de goede dingen. Wees niet bezig met slechte dingen, vraag me niet over de slechte dingen. > Hij liet vervolgens mij vraag niet onbeantwoord en zei < de slechtste van de mensen zij de slechte Islam-geleerden (die hun kennis voor slechte doeleinden gebruiken in de samenleving en het volk misleiden in plaats van hen recht te leiden). > Door Mecmuazzevaid, C.I. 185

 

Vermijd het veel lachen

< Vermijd het veel lachen, want veel lachen zal het hart doden. Het zorgt ervoor dat de nur het gezicht verlaat. > Door Ahmed bin Hanbel

 

Vermijd roddelen

Overgeleverd van Enes r.a. < De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Toen ik de Miradj verrichtte, kwam ik langs een groep mensen die koperen nagels hadden. Deze mensen krabten met deze nagels hun gezichten en borsten. Ik vroeg < O Djebrail! Wie zijn zij? > Djebrail zei < Deze zijn de mensen die roddelden en zodoende hun vlees 'opaten'. >

 

Ik zal het later wel doen

< Tesvif (ik heb nog tijd, ik zal het later wel doen) is een influistering van de satan in de harten van de mu`mins. > door Ramuzu`l-Ehadis

 

De woekeraar

Overgeleverd van Muaz r.a. < Een woekeraar is een zeer slechte dienaar. Als Allah de prijzen laat dalen, zal hij verdrietig zijn. Als Allah de prijzen laat stijgen, zal hij blij zijn. > Door Beyhaki/Suabu`l-iman, Miskat, 2897

 

Martelen van levende wezens

< Allah zal Zijn dienaar op de Dag des Oordeels op een strenge wijze straffen indien hij op de wereld een levend wezen heeft gemarteld (pijn heeft gedaan) en vervolgens zonder spijt te hebben gepleegd is dood gegaan. > Door Ahmet

 

Smoezen van onrechtplegers

< Voorwaar, (tot) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden meegenomen, en die onrechtvaardig waren, zeggen zij < In wat voor toestand waren jullie (toen julie stierven)? > Zij zeggen < Wij waren de onderdrukten op aarde. > Zij (de Engelen) zeggen < Was de aarde van Allah niet (zo) uitgestrekt dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken? > Zij zijn degenen wiens verblijfplaats de Hel is. Het is de slechtste bestemming! > Q. 4:97

 

Bij Allah, Hij wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad gelooft niet!

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Bij Allah, hij gelooft niet; bij Allah hij gelooft niet; bij Allah hij gelooft niet! > Er werd hem gevraagd < Wie (gelooft er niet), O Boodschapper van Allah? > Hij zei < Degene wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad. > Door Bukhari en Muslim

 

De schade dat de zucht naar rijkdom en positie kan aanrichten

Ka`b ibn Maalik verhaalt dat de Boodschapper vanAllah zei < Twee hongerige wolven die bij een kudde schapen worden losgelaten doen niet meer schade dan de zucht van een mens naar rijkdom en positie aan zijn geloof. > Door Tirmidhi

 

 

Islambronnen

Bronnen

Contact