Islambronnen

 Islambronnen.nl gebruikt de onderstaande literatuur voor de bronnen. Elk boek wordt sterk aangeraden, zowel voor moslims als voor niet-moslims.

Onwetendheid is één van shaytans grootste wapen. Onwetendheid zorgt ervoor dat moslims van het juiste pad afdwalen, door onbewust zondes te plegen en onbewust vernieuwingen door te voeren zodat de Sunnah onvoldoende wordt beleefd. Het is een plicht voor een moslim kennis op te doen over de Islam.

 

Een onwetend persoon is makkelijk te bedriegen, in tegenstelling tot een geleerde.

 

 

 

1. De Edele Koraan / ICCN / Sofjan S. Siregar / 879 Pagina's /Taal: Nederlands

Het meest gelezen boek ter wereld, volledig in het Nederlands vertaald. Van het eerste vers tot het laatste vers in duidelijk leesbare taal. Bovendien is zijn voor de duidelijkheid op de meeste pagina's notities toegevoegd, met betrekking tot de betekenis van sommige verzen.

Naast de vertaling bevat dit boek ook de originele tekst in het Arabisch, zoals dat is opgetekend in de oude geschriften. Het boek is zeer mooi vormgegeven met een harde kaft en gouden opdruk. Een klassieker voor iedere geïnteresseerde.

 

 

 

 

 

 

2. De Grote zonden (Tasnim)/ Imam Adh-Dhahabi/ 480 Pagina's / Taal: Nederlands

Dit werk, rijk aan verwijzingen naar de Qraan en de Soenna is aantrekkelijk en treft de lezer door de vele vermaningen.Het is zeker een doeltreffend middel om de zonden en de verleidingen van de ziel te ontvluchten en om de weg van de Rechtschapenheid te volgen.

 

 

 

 

 

 

3. Hoe bestrijd je jouw LUST/ M. Duwaish / 87 Pagina's / Taal: Nederlands

De schrijver draagt dit boek aan: Elke jonge man en elke jonge vrouw die zijn of haar jeugd beleeft en het lijden ervan ondervindt... Elke deugdzame jonge vrouw die streeft naar het waken over zijn of haar kuisheid en zich bewust is van het gevaar van de lust... Elke jonge man en elke jonge vrouw die de verlangens van zijn of haar ziel de vrije loop gelaten heeft en nu een uitweg zoekt... Elke onbezorgde jonge man en jonge vrouw die nog niet wakker is geworden... Dit zijn de gedachten die neergeschreven zijn door de pen van één van jullie broeders die ook jullie leeftijd heeft gehad en ook de dagen die jullie nu doormaken heeft beleefd. Hij is zich bewust van de strijd tegen de lust en de valstrikken van de satan waarmee jullie in deze periode geconfronteerd worden. Moge Allah de jonge moslimmannen en moslimvrouwen beschermen tegen onwettige verlangen en tegen zijn talrijke ernstige gevolgen voor de mensen en de maatschappij.

 

4. Ik wil berouw tonen maar/ Mohammed salih al Munajjid / 87 Pagina's / Taal: Nederlands

Dit is een tijd waarin veel mensen zich verwijderd hebben van de godsdienst van Allah. Zo hebben de zonden zich verspreid en is het verderf zodanig toegenomen dat niemand nog gespaard is gebleven van zulke onreinheden, behalve degenen die Allah heegt behoed. Toch wil Allah enkel zijn

licht vervolmaken. Daarom zijn veel mensen wakker geworden uit hun achteloosheid en hun diepe slaap, en zijn ze zich bewust geworden van hun nalatigheid tegenover Allah. Dit boek legt het gevaar van de onderschatting van de zonden uit, alsook de voorwaarden van het berouw en het stelt de berouwvollen behandelingen en fatwa's voor.

 

 

5. Middelen tot standvastigheid / Mohammed salih al Munajjid / 52 Pagina's / Taal: Nederlands

Met betrekking tot het hart en de beproevingen waaraan het onderhevig is, heeft de profeet gezegd:

"Harten worden blootgesteld aan beproevingen, de een na de ander. Elke hart dat hieraan bezwijkt, wordt bevlekt met een zware vlek, elke hart dat dit (de beproevingen) weerstaat, wordt puur wit, totdat alle harten tot een van deze twee soorten behoren. Het witte hart is intens wit en het zal niet worden geschaad door beproevingen zo lang als de hemel en de aarde bestaan, en het zwarte hart is intens zwart en het herkent het goede niet, noch verbiedt het het slechte, behalve dat wat bij zijn eigen ideeën en verlangens past." Overgeleverd door Muslim

 

 

6. Halal en Haram / Yusuf Qardawi / 383 / Taal: Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Verboden / Mohammed salih al Munajjid / 177 Pagina's / Taal: Nederlands

Verboden die door de mens worden verwaarloosd en waarvan hij afstand moet nemen.

 

 

 

 

 

 

 

8. De boodschap van de islam / Abul Ala Maududi / 108 Pagina's / Taal: Nederlands

"De boodschap van de Islam" beoogt aan zowel moslims als niet-moslims een beeld te geven van de islam.Het is helder, compakt en compleet beschreven. De schrijver vertelt niet alleen wat moslims geloven en doen maar hij gaat ook steeds op het waarom daarvan in.Maududi, geboren in India, bezit een grote reputatie in de wereld van de Islam. Behalve in het Nederlands is zijn boek ook verschenen in o.a. het Spaans, Frans en Engels.

 

 

 

 

 

9. Wees Niet Bedroefd / Aaidh al Qarni / 528 Pagina's / Taal: Nederlands

Tegenwoordig leven moslims in een zware tijd waarin zij van alle mogelijke kanten met beproevingen bestookt worden.Daarom komt dit boek dat geworteld is in de de verordeningen van Allah swt , de soennah, en in de uitmuntende leiding en voorbeelden van de moslims die voor ons kwamen precies op tijd.WEES NIET BEDROEFD is voor iedereen (moslim en niet-moslim)een belangrijk boek . Het is zeer praktisch gericht om de wanhoop te bestrijden en door de uitermate bevredigende islamitische levensvisie te vervangen.Het laat de moderne lezer zien, hoe de islam ons leert om met de testen en beproevingen van deze wereld om te gaan .

 

 

 

10. Ziekte een gunst of een straf / Abdullah bin Al Joeaythin / 100 Pagina's / Taal: Nederlands

Ziekte is een van de beproevingen waarmee Allah zijn dienaren test. Achter de ziekte zitten veel wijsheden verscholen en er zijn ook talrijke gunsten aan verbonden: het maakt de aanbidding sterker en het zorgt ervoor dat de dienaar geduld leert oefenen, het verwijdert de zonden, het is een middel om de paradijs binnen te treden... Dit boek spoort de zieke moslim aan om geduldig te zijn. Het geeft een overzicht van de gunsten van ziekte en het bied een waaier van middelen aan die er voor zorgen dat de dienaar geduld kan oefenen. De ziekte treft de diennaar met de voorbestemming van Allah. Bijgevolg is hij de enige die in staat is om dit te verwijderen. Genezing komt van Allah en kan dus snel en kan dus enkel bereikt worden in het licht van de koran en de sunnah. De zieke moslim mag in geen geval een beroep doen op tovenaars en waarzeggers. Hij moet daarentegen smeekbeden verrichten, ruqya toepassen, vergiffenis vragen en berouw tonen. Moge Allah ons beschermen tegen ziekten en moge hij onze zieke moslimbroeders en moslimzusters genezen.

 

 

11. Ziekte voorschriften en vermaningen / Mohammad Al Jibaly / 352 Pagina's / Taal: Nederlands

Het eerste boek, uit een splinternieuwe reeks, waarin duidelijkheid wordt verschaft aangaande ziektes en de islamitische kijk op deze beproevingen.

Deze reeks heeft als doel de onvermijdelijke reis te weerspiegelen aan de hand van de edele Koran & authentieke Soennah.

Dit eerste deel uit die reeks behandelt die voorschriften en vermaningen omtrent ziektes en aandoeningen.

De vele ad'ieyah of smeekbedes met betrekking tot het onderwerp ziekte werden allen opgenomen, getranscribeerd en vertaald.

Deze smeekbedes zijn krachtig en bovendien makkelijk in gebruik.

 

 

12. Verboden zaken / Mohammed salih al Munajjid / 169 Pagina's / Taal: Nederlands

Het is algemeen bekend dat sommige die hun begeerten volgen, degenen die een zwak hart en weinig kennis hebben, geïrriteerd raken wanneer zij lijsten met verboden zaken horen. Ze klagen en mopperen: "Alles is h'araam, jullie maken onze levens saai en ellendig..."

Maar wees eens eerlijk, is de lijst met toegestane zaken niet velen malen groter!

 

 

 

 

 

13. 77 takken van geloof / Al Bayhaqi / 109 Pagina's / Taal: Nederlands

De profeet heeft gezegd: (het geloof houdt zestig of zeventig en enkele takken in, de hoogste en de beste is door te verkondigen dat er geen God is behalve Allah en het laagste is een obstakel van de weg halen. De huisheid is ook een geloofstak.)

Dit boek is een gedailleerde studie over de 77 takken van het geloof, de aureur achtte het nuttig om ze te verzamelen in 1 bundel , die hij heeft uitgelegd en geillustreed aan de hand van koranverzen , hadiths en soms anekdotes of poezieverzen.

 

 

 

 

14. De Tekenen van het Einde van de Wereld / Izzu-ddin Husayn ash Shaykh / 192 Pagina's / Taal: Nederlands

Doordat de voortekenen van het Uur elkaar opvolgen en de mensen bepaalde tekenen al meegemaakt hebben, weet men zeker dat er over het Uur geen twijfel bestaat. Vele voortekenen tonen aan dat Mohammed - moge Allah hem vrede en zegeningen schenken - werkelijk de Profeet is. Het geloof van de gelovigen wordt hier door groter.

 

 

 

 

 

15. Als een hadieth sahieh is bevonden.. / Muhammed Nasruddien al-Albanie / 50 Pagina's / Taal: Nederlands

'Dit boekje is het voorwoord van het belangrijke boek over het gebed, 'Beschrijving van de salaah van de profeet (vzmh), van begin tot het eind, alsof je het ziet, van Scheich Naasir-oeddien Al-Albaanie. Scheich Al-Albaanie, één van de grote geleerden van deze eeuw, heeft zijn hele leven in dienst gesteld om de Soennah weer te doen herleven. Wij hebben er voor gekozen dit voorwoord van zijn boek als een apart boekje uit te geven, omdat het op zeer duidelijke en juiste wijze uitleg geeft over het volgen van de vier wetscholen. Vele Muslims hebben hier vragen over en twijfelen over het wel of niet volgen van één van deze vier wetscholen. Wij hopen dat dit boekje alle vragen zal beantwoorden en de moslims zal helpen de juiste keuze te maken, namelijk het volgen van de Quraan en de Sunnah. Moge Allah, de Meest Verhevene, onze werken accepteren en onze fouten vergeven en ons allen leiden naar het Boek van Allah en de Soennah van Allah's boodschapper (vzmh). Voorzeker, Hij is de Alhorende, de Alwetende. Alle lof is voor Allah, de Rabb (heer) van de werelden' ...aldus de Commissie Dar El Tawheed.

 

 

 

16. Sahieh Al-Bukharie / Al Bukharie / 300 Pagina's /Taal: Nederlands

De authentieke Hadieth -verzamling van Al-Bukharie is- na de Koran- het belangrijkste en beste boek van de islam.

De grote islamitische geleerde, imaam Al-Bukharie, heeft in dit boek de meest authentieke overleveringen opgenomen.

Hij was zo strikt in het uikiezen ervan, dat hij een overlevering pas in zijn Sahieh plaatste nadat hij een gebed verrichtte en Allah vroeg om leiding.

De overleveringen in dit boek omvatten alle aspecten uit het leven van de moslim in zowel dit wereldse leven als in het hiernamaals.

Alle moslim zijn het erover eens dat Sahieh Al- Bukharie het meest authentieke boek is na het boek van Allaah.

Dit maakt deze verzameling onmisbaar in de boekencollectie van elke moslim.

 

 

17. 1001 Hadiths / Muhammed Dikem / 414 Pagina's / Taal: Nederlands

De overleveringen (hadithen) van de Profeet (vzmh) vormen een richtlijn van normen en waarden in ons privé-leven, ons familieleven en in ons sociale leven. In dit boek hebben we 1001 wijze woorden van de profeet (vzmh) verzameld en deze aan u ter beschikking gesteld.

Wij hopen door middel van dit werk uw leven en uw denkwijze op een positieve manier te verrijken.

 

 

 

 

18. De werkwijze van satan om harten te bederven / Wahid Abdussalaam Bali / 192 Pagina's / Taal: Nederlands

Satan heeft met zichzelf een verbond gesloten om alle zonen van Adam tot vijand te nemen. Zo wordt de mens op het moment van zijn geboorte voor de eerste keer door satan aangevallen om hem te waarschuwen voor de oorlog (die tussen hen woedt). Vanaf dat moment is er geen sprake meer van enige verzoening of wapenstilstand, en begint een woelige oorlog die zal duren tot op het laatste moment van het leven van elke persoon. Gewoonlijk verricht de mens pas een zonde nadat satan er zijn stempel op gedrukt heeft door het mooier en beter te doen lijken en door het anders te tonen dat het in werkelijkheid is. In dit boek ontdekken we de verschillende listen die satan gebruikt om verderf te zaaien in elk soort hart. Als we deze listen kennen, kunnen we vermijden om één van zijn slachtoffers te worden en kunnen we ons daartegen beschermen. Moge Allah ons beschermen tegen de aanvallen en het kwaad van de satans onder de djinn en de mensen. Amien. Wa'lhamduli'llâhi Rabbi'l-âlamîn

 

 

19. Hoe corrigeerde de profeet fouten van mensen / Mohammed salih al Munajjid / 133 Pagina's / Taal: Nederlands

De methoden van Profeet ( Allah's zegen en vrede zij met hem)zijn wijzer en efficient en zijn aanpak gebruiken is de beste manier om een positieve reactie van mensen te verkrijgen.

Wanneer degene die in de positie is om anderen te leiden en te onderwijzen deze methoden en deze aanpak overnemen, zullen hun pogingen succesvol zijn. Het volgen van methoden en de aanpak van de Profeet ( Allah's zegen en vrede zij met hem)houdt ook in dat je zijn voorbeeld volgt, want hij is het beste voorbeeld voor ons en dit zal leiden tot een grote beloning van Allah als men oprechte bedoelingen heeft.

Korte Inhoud: Oprechtheid jegens Allah/ Het maken van fouten is een deel van de menselijke natuur/ Rekening houden met de positie van degene/ Begrip hebben van de menselijke natuur/ De methoden van de Profeet( Allah's zegen en vrede zij met hem) bij het omgaan

 

(willekeurige nummering)

 

Bronnen

Contact