Islambronnen

Bronnen

Contact

Mensen hebben Allah nodig

< O mensen, jullie zijn het die behoefte aan Allah hebben, maar Allah, Hij is de Behoefteloze, de Geprezene. > Q. 35:15

 

Allah maakt het ons makkelijk

< Allah heeft het gemakkelijke met jullie voor, en Hij wil voor jullie de dingen (absoluut) niet bemoeilijken. > Q. 2:185

 

Genade van een moeder

Overgeleverd van `Omar Ibn Al-Khattab r.a. Dat hij heeft gezegd < Er werden krijgsgevangenen bij de profeet s.a.w.s. gebracht. Onder de krijgsgevangenen bevond zich een vrouw die haar borst kolfde om te voeden. Elke keer als zij een kond aantrof onder de krijgsgevangenen, pakte zij het en gaf het haar borst om te voeden. De profeet zei toen tegen ons < Denken jullie dat zij haar zoon in het vuur zou werpen? > Wij antwoordden < Nee, niet als zij de macht heeft om het niet (in het vuur te) werpen. > Hij zei toen < Allah is genadiger voor Zijn dienaren dan deze vrouw voor haar zoon. >

door Al-Bukhari [5999]

 

100 stukken genade

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft horen zeggen < Allah heeft genade verdeeld in honderd stukken. Hij heeft negenennegentig stukken (ervan) bij Zich gehouden en Hij heeft één stuk naar de aarde neergezonden. Vanuit dat stuk toont de schepping genade voor elkaar, waardoor zelfs een merrie haar hoef opheft bij haar jongen vandaan uit angst dat ze op hem trapt. > door Al-Bukhari [6000]

 

Allah is blij met het berouw van zijn dienaar

Overgeleverd van `Abdullah r.a. Dat de profeet s.a.w.s. Heeft gezegd < Allah is blijer met het berouw van een dienaar dan een man die is neergestreken op een levensgevaarlijke plek. Zijn rijdier waarop zijn eten en drinken zijn geladen, is met hem. Nadat hij zijn hoofd neerlegt en een dutje doet, wordt hij wakker terwijl zijn rijdier is weggelopen. Als de hitte en de dorst - of wat Allah wil - zo hevig worden, zegt hij < Ik keer terug naar mijn plek. > Nadat hij terug is gekeerd, doet hij weer een dutje. Als hij vervolgens (ontwaakt en) zijn hoofd opheft, ziet hij plotseling dat zijn rijdier weer bij hem terug is. > door Al-Bukhari [6308]

 

Wanneer Allah van jou houd

Muhmud ibn Labied r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < Wanneer Allah van bepaalde mensen houdt dan beproeft Hij hen. Degene die standvastig blijft, zal (de beloning van) standvastigheid ontvangen. En degene die wanhoopt (op de genade van Allah), zal (de last van) wanhoop ontvangen. >

 

Allah tegenover zijn dienaar

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. Heeft gezegd < Allah (de verhevene) zegt < Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben (d.w.z. Ik ben in staat om voor hem datgene te doen wat hij denkt of waarvan hij hoopt dat Ik het voor hem zal doen) en Ik ben met hem als hij Mij gedenkt. Als hij Mij in zichzelf gedenkt, gedenk Ik hem ook in Mezelf. Als hij Mij gedenkt in een groep mensen, gedenk Ik hem in een groep die beter is. Als hij Mij een handbreedte nadert, nader Ik hem een el. Als hij Mij een el nadert, nader Ik hem een ba`[1]. Als hij lopend tot Mij komt, kom Ik rennend tot hem. > Door Al-Bukhari [7405]

[1] Ba`lengtemaat, ongeveer drie meter

 

Allah is genoeg voor iedereen, Hij is de bepaler van Alles

Ibn `Abbas verhaalt < Ik bevond mij op een dag achter de Profeet, toen hij zei < jongen, ik wil je een aantal zaken leren: Denk altijd aan Allah, Hij houdt jou altijd in de gaten. Houd je aan Zijn geboden; Hij zal altijd bij jou zijn. Wanneer je wat te vragen hebt: vraag dat dan aan Allah alleen; en wanneer je hulp zoekt: zoek die dan bij Allah alleen. Denk eraan dat als alle mensen zouden samenkomen om jou een of andere gunst te betonen, zij niet in staat zouden zijn jou iets anders te botenen dan dat wat Allah voor jou vastgesteld heeft. En dat indien zij allemaal zouden samenspannen om jou schade toe te brengen; zij niet in staat zouden zijn om jou iets ergers toe te brengen dan dat wat Allah voor jou vastgesteld heeft. De pennen zijn opgeheven en de boeken zijn opgedroogd. > Door Tirmidhi

 

Allah willen zien

< En toen Musa op de met Ons afgesproken tijd was gekomen en zijn Heer tot hem had gesproken, zei hij < Mijn Heer, Toon U aan mij. > Hij zei < Jij zult Mij nimmer (kunnen) zien, maar kijk naar de berg, als deze op zijn plaats blijft, dan zul je Mij zien. > En toen zijn Heer zich aan de berg zichtbaar maakte, maakte Hij deze tot pulver, en Musa viel bewusteloos ter aarde. En toen hij weer bij bewustzijn was gekomen, zei hij < Heilig bent U, ik wend mij berouwvol tot U en ik ben de eerste van de gelovigen. > Q.7:143

 

 

Allah doet de mensen geen onrecht

< Voorwaar, Allah doet de mensen geen enkel onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan. > Q. 10:44

 

Alles werpt zich neer voor Allah

< En voor Allah werpt alles van de levende wezen in de hemelen en alles op de aarde zich neer, en (ook) de Engelen, en zij zijn niet hoogmoedig. > Q. 16:49

 

Vertrouwen in Allah

In de Asr-I Saadet had een man zijn kameel voor de deur van de mescid laten staan en was naar binnen gegaan. De profeet s.a.w.s. vroeg aan hem < Waar is je kameel? > < Ik heb hem bij de deur gelaten. > Heb je hem ergens vastgebonden? > < Nee, ik heb hem niet vastgebonden. Ik heb hem aan Allah toevertrouwd. > De boodschapper van Allah zei < Bind je kameel vast en vertrouw dan op Allah. > door Tirmidhi.

 

Niets geliefder in Allah`s aangezicht dan

< In Allah`s aangezicht is er niks geliefder dan het plaatsen van blijdschap en verlichting in het hart van je moslimbroeder. > Ramuzu`l-Ehadis

 

Barmhartigheid van Allah

Overgeleverd van Omar r.a. < Op een dag zag de boodschapper van Allah s.a.w.s. tussen de krijgsgevangenen die van haar kind was verwijderd. De vrouw nam wegens het verlangen van haar zoon elk voorbijgaand kind in haar armen en koesterde hem en gaf hem borstvoeding. De boodschapper van Allah vroeg aan de metgezellen < Denken jullie nu echt dat deze vrouw haar kind in het vuur kan gooien? > De metgezellen < Zij zal dat nooit kunnen doen. > Hierop zei de boodschapper van Allah < Weet dat de Barmhartigheid van Allah voor Zijn dienader veel meer is dan de barmhartigheid die deze vrouw voor haar kind koestert. > Al-Bukhari en Muslim

 

Waardevolle woorden

< In Allah`s Aangezicht zijn er vier waardevolle woorden: Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Je kunt dit in elk willekeurige volgorde opzeggen. > door Muslim, Abu Dawud Tirmidhi en Ibn-i Mace

 

Allah houdt van vergeven

Abu Ayyoeb al-Ansaarie verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah s.a.w.s. hoorde zeggen < Als jullie niet gezondigd hadden, had Allah schepselen geschapen die gezondigd zouden hebben en dan om vergeving gevraagd zouden hebben, opdat Hij hen zou kunnen vergeven. > door Muslim

 

Allah is vriendelijk en houdt van vriendelijkheid in alle zaken

`Aisha, een van de vrouwen van de Profeet s.a.w.s., verhaalt dat de Profeet zei < Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken. > door Bukhari en Muslim

 

Het bezoeken en eten en drinken aanbieden aan Allah

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Allah, de Heer van Eer en glorie, zal op de Dag der Opstanding zeggen

< O zoon van Adam, Ik was ziek en jij hebt Mij niet bezocht. De man zal uitroepen: Heer, hoe kon ik U bezoeken, U bent de Heer der Werelden! > Allah zal zeggen: Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en dat jij hem niet bezocht hebt. Heb jij je niet gerealiseerd dat als jij hem bezocht had, jij Mij bij hem gevonden had? >

< O zoon van Adam, Ik vroeg jou om voedsel en jij hebt Mij niet gevoed. De man zal uitroepen < Heer, hoe kon ik U voeden, U bent de Heer der Werelden! > Allah zal zeggen < Wist jij niet dat mijn dienaar die-en-die jou om voedsel vroeg en dat jij hem niet gevoed hebt? Heb jij je niet gerealiseerd dat als jij hem gevoed had, jij jouw beloning bij Mij gevonden zou hebben?

< O zoon van Adam, Ik vroeg jou om drinken en jij hebt Mij niet te drinken gegeven. De man zal uitroepen < Hoe kon ik U te drinken geven, U bent de Heer der Werelden! > Allah zal zeggen < Mijn dienaar die-en-die vroeg jou te drinken en jij hebt hem niet te drinken gegeven. Heb jij je niet gerealiseerd dat als jij heb te drinken had gegeven, jij jouw beloning bij Mij gevonden had? > door Muslim