Islambronnen

Bronnen

Contact

Ziekte voor een gelovige

 Salman r.a. bezocht eens een zieke man in Kindah (in Perzië) en zei tegen hem < Verwacht het goede! Waarlijk, Allahu wa teala maakt de ziekte voor een gelovige als een boetedoening (voor zijn zonden) en een kans voor berouw. En waarlijk, wanneer een ongelovige ziek wordt, is hij als een kameel van wie de eigenaar hem heeft vastgebonden en weer heeft losgemaakt; hij snapt niet waarom hij werd vastgbonden, noch warom hij werd losgemaakt. > door

 Al-Bukhari in Al-Adab oel-Mufrad (nr 493). Door Al-Albaanie geklasseerd als betrouwbaar.

 

In alles zit het goede voor een gelovige

 Suhayb r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Waarlijk, de zaken van een gelovige zijn verbazingwekkend! Het is altijd goed voor hem, en dit is alleen voor een gelovige. Als hij een gemakkelijk leven geschonken wordt, toont hij dankbaarheid (aan Allah) en dit is goed voor hem. En als hij wordt getroffen door tegenslag, dan volhardt hij en (ook) dit is goed voor hem. > Door Muslim e.a.

 

Ziekte kan jou een plaats in het paradijs bezorgen

 `Ata ibn Abi Rabab r.a. berichtte dat ibn `Abbas r.a. aan hem vroeg < Wil je een vrouw van de mensen van het paradijs zien > Hij zei < Zeker (wil ik dat) > ibn `Abbas zei toen < Het is deze zwarte vrouw. Ze kwam bij de profeet s.a.w.s en zei < Ik heb (epileptische) aanvallen, waardoor ik onbedekt raak, vraag dus aan Allah om mij te genezen. > Hij zei < Wees geduldig als je wilt, en Allah zal je het paradijs schenken. Of, als je het wenst, zal ik aan Allah vragen om je te genezen. > Zij antwoordde < Ik zal geduldig zijn! Maar ik raak onbedekt (omdat ik val), dus vraag aan Allah dat ik niet meer onbedekt raak. > En dit deed hij. > Door Al-Bukhari, Muslim e.a.

 

Ziekte en pijn wist zonden

 Abu Hurayrah r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < Als en moslim in deze wereld door (iets kleins als) een doorn geprikt wordt en hij hiervoor naar de beloning van Allah `Azza wa djel uitkijkt, dan zullen op de Dag des Oordeels enkele van zijn zonden worden uitgewist. > Door Al-Bukhari. Door Al-Albaanie geklasseerd als betrouwbaar (Al-Adab oel-Moegrad nr 507)

 

 ibn Mas`oed r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < Wanneer een moslim door een ziekte of andere zaken wordt beproefd, laat Allah zijn zonden vallen zoals een boom zijn bladeren laat vallen. > Door Al-Bukhari en Muslim.

 

 

 

 Ziekte is niets vergeleken met de beloning

 Anas r.a. berichtte dan de profeet s.a.w.s. zei < Op de Dag der Opstanding zal degene die het hellevuur verdient, en in het eerste leven zeer luxueus heeft geleefd, (voor Allah) worden gebracht. Hij zal een voorproefje van de hel krijgen en dan zal er aan hem worden gevraagd < O zoon van Adam, heb je ooit iets goeds gezien of van iets prettigs genoten? > Hij zal antwoorden < Neen, bij Uw glorie mijn Heer! ik heb nooit iets goeds gezien of van tevredenheid genoten! >

 En degene die het paradijs vedient en in het eerste leven veel werd beproefd, zal (ook voor Allah) gebracht worden. Hij zal een voorproefje van het paradijs krijgen en dan zal er aan hem worden gevraagd < O zoon van Adam, heb je ooit iets ellendigs meegemaakt of geleden onder een beproeving? > Hij zal antwoorden < Neen, bij Uw gloie, mijn Heer! Ik heb nooit geleden onder een beproeving of een ramp meegemaakt! > Door Muslim, Ahmed e.a.

 

De zegening van een ziekte

 Ibn `Amr r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei < Wanneer een dienaar die goed praktiseerd ziek wordt; dan wordt er aan de engel - die aangewezen is om zijn daden vast te leggen - verteld < Leg voor hem hetzelfde aantal daden vast als toen hij vrij (van ziekte) was, totdat Ik hem (ervan) bevrijd of hem tot Mij breng (via de dood). > Door Ahmed, Al-Hakim en Al-Baghawie. Door Al-albanie geklasseerd als betrouwbaar (Al-Misjkat nr 1504)

 

Blindheid wordt vergoed met het paradijs

 Anas r.a. berichtte dat de profeet s.a.w.s. zei dat Allah zegt < Wanneer ik Mijn dienaar met zijn twee dierbaren (zijn ogen) beproef en hij (vervolgens) geduld toont, dan vergoed Ik dit voor hem met het paradijs. > Door Al-Bukhari en Ahmed

 

Vraag Allah om welzijn

 Rafia`ah berichtte dat Abu Bakr r.a. eens op de (trappen van de) mimbar stond om een ghutbe te geven en dat hij huilde. Hij verklaarde dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. het jaar daarvoor op dezelfde plek gestaan had om een ghutbe te geven. Daarop barstte hij in tranen uit en zijn < Vraag Allah om `afiye (welzijn); want waarlijk, niemand heeft, na oprecht geloof, iets beters ontvangen dan welzijn. > Door At-Tirmidhi en An-Nasaï. Door Al-Albanie geklasseerd als betrouwbaar (Sahieh oet-Targhieb wat-Tarhieb nr 3387)

 

Beste dua

 Abu Hurayrah r.a. berichtte dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Er is geen betere dua die een persoon kan maken dan: Allahumma innie as-aluk al-mu`aafaata fie dunya wal aaghierah - O Allah, ik vraag U om welzijn in dit leven en in (dat van) het hiernamaals